Monika Mikulcová

Mgr. Monika MIKULCOVÁ, PhD.

Študijná poradkyňa pre študentov študjiných odborov boPE a moPE, buPE a muPE.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 202

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: štvrtok 11:00 - 12:30 hod.

Email: monika.mikulcovauniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie:

 • učiteľstvo a vychovávateľstvo,
 • prírodovedné vzdelávanie,
 •  začínajúci a uvádzajúci učiteľ,
 • pregraduálna príprava budúcich učiteľov.

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

 • A-boPE-026/15 Teória výchovy 1 - semináre
 • A-buPE-020/15 Teória výchovy 1 - seminár
 • A-buSZ-003/22 Teoretické základy výchovy - seminár

Letný semester AR 2023/2024:

 • A-buPE-029/15: Teória školy 
 • A-moPE-020/15 a A-muPE-053/15: Diagnostika dieťaťa predškolského veku
 • A-boPE-012/15 a A-buPE-008/15: Úvod do sociálnej pedagogiky
 • A-buSZ-017/22: Školský manažment (seminár)

Projektová činnosť

 • MŠMT - OPVK CZ.1.07/2.3.00/45.0015 | Centrum pro podporu přírodovědných a technických věd: Technická a přírodovědná laboratoř pro děti a mládež Zlínského kraje | Spoluriešiteľka projektu: realizátorka inovačných stratégií pre popularizáciu prírodných vied na SŠ | 2014- 2015
 • IGA/FHS/2013/005 | Magistři jako začínající výzkumníci - možnosti a limity jejich osobního profilování | Hlavná riešiteľka projektu | 2013 - 2014
 • Comenius 503108-LLP-1-2009-1-NL-COMENIUS-CNW INNOTE-Induction for Novice Teachers | Spoluriešiteľka projektu | 2009 - 2012
 • UK/103/2009 Prírodovedné vzdelávanie v primárnom stupni vzdelávania na Slovensku, v Čechách a v Poľsku | Hlavná riešiteľka projektu | 2009