Július Matulčík

doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 206

Konzultačné hodiny  LS 2023/2024: streda 10:00-11:30 hod.

Telefón:   +421 2 9013 2326

Email: julius.matulcikuniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID

ResearchGate

Evidencia publikačnej činnosti UK

VUPCH

Odborné zameranie

 • komparatívna andragogika,
 • andragogická diagnostika,
 • manažment vzdelávania dospelých,
 • andragogická metodológia.

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

 • A-boPE-046/21: Systematická andragogika
 • A-buPE-012/15: Metodológia vied o výchove 1
 • A-moPE-002/15: Metodológia pedagogických vied
 • A-moPE-006/15: Základy andragogiky 

 

Letný semester AR 2023/2024:

 • A-boPE-019/18: Metodológia pedagogických vied 1
 • A-boPE-039/15: Školské systémy v zahraničí
 • A-moPE-003/15 a A-muPE-042/15: Pedagogická diagnostika 2 

Projektová činnosť

 • 2021 - 2023 VEGA 1/0293/21 Edukácia k zdraviu dospelej populácie. Hlavný riešiteľ.
 • 1999 - 2002  - medzinárodný projekt SOCRATES ADULT EDUC -ADU 70956-cp-1-1999-1-F1 Attracting new target groups.  Riešiteľ.
 • 1999 - 2002 - medzinárodný projekt programu LEONARDO  Model profesionalizácie komunálnych organizátorov vzdelávania dospelých. Riešiteľ.
 • 2006 - 2007 - medzinárodný projekt programu SOCRATES GRUNDTVIG 2 č. GRU2/2006/11-p-BA-1  Vzdelávanie  dospelých v hraničnom priestore Rakúsko-Maďarsko-Slovensko. Prehľad o  štruktúre ponuky a formách cezhraničnej spolupráce. Vedúci projektu.
 • 2007- 2009 - medzinárodný projekt programu SOCRATES GRUNDTVIG 1 - Multilateral Cooperation Project in the „Lifelong Learning Programme“ European Commission – Grundtvig 1. Projekt . č 134054-LLP-12007-BE-Grudtvig-GMP FAMILY COMPETENCES PORTFOLIO. Vedúci projektu.
 • 1996 - 1998 - VEGA 3252/96 Profesijná kompetencia pracovníkov vo výchove a vzdelávaní dospelých.  Riešiteľ.
 • 1999 – 2001 - VEGA 1/6227/99 Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia. Riešiteľ.
 • 2001 - 2003 - VEGA 714-1/8004 01 Teoreticko-metodologické základy vedeckého pojmoslovia v oblasti školstva a sporné termíny a ich definície v pedagogike a andragogike. Riešiteľ.
 • 2003 - 2005 - VEGA 1/0225/03 Trendy rozvoja andragogiky a jej systematizácie.  Vedúci projektu 2003, zástupca vedúceho projektu 2003, 2004.
 • 1997 -  KEGA 202/96 Kvantitatívna a kvalitatívna metodológia vied o výchoveRiešiteľ.
 • 2006 - 2008 - VEGA  V-06-434-00 Systemizácia druhov a foriem andragogického  pôsobenia a ich výklad. Zástupca vedúceho projektu.
 • 2007 - 2009 - KEGA č. 460 Princípy a metódy tvorby študijných programov v študijných odboroch Manažment a Ekonomika a manažment podniku. Riešiteľ.
 • 2011-2013 -  VEGA  1/0386/11Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku - analýza vízií (ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých. Vedúci projektu.
 • 2016-2018 -  VEGA  1/0966/16 Rola osobnosti v rozvoji teórie edukácie dospelých. Vedúci projektu.

Funkcie a členstvo vo vedeckých a odborných spoločnostiach

 • Zakladateľ a editor (zodpovedný redaktor)  vedeckého zborníka ACTA ANDRAGOGICA.
 • Člen International Society for Comparative Adult Education.  

Na stiahnutie

 • MATULČÍK, Július: Úvod do teórie riadenia. Učebné texty pre študentov andragogiky online. Bratislava : Stimul 2014, 134 s. ISBN