Darina Dvorská

PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 204

Konzultačné hodiny LS 2021/2022: po dohode e-mailom

Telefón+421 2 9013 2321

Email: darina.dvorska@uniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie

 • učiteľstvo a učiteľská profesia (učiteľovo myslenie a uvažovanie, self-efficacy učiteľov a pregraduálna príprava budúcich učiteľov)
 • Inovatívne metódy a postupy: videoštúdie, NTC metodika, Kahoot kvízy, počítačom podporovaná analýza dát v pedagogickom výskume (program ATLAS.ti a F4transkript).
 • NTC metodika

Vyučovacia činnosť

Pozri rozvrh vyučujúcej 

 

Zimný semester AR 2022/2023:

 • FiF.KPg/A-muSZ-002/22 - Metodológia pedagogického výskumu
 • FiF.KPg/A-muPE-065/15 - Pedagogika rodiny
 • FiF.KPg/A-moPE-002/15 a FiF.KPg/A-buPE-012/15 - Metodológia pedagogických vied / Metodológia vied o výchove
 • FiF.KPg/A-buSZ-013/22 a FiF.KPg/A-boPE-027/15 - Pedagogická komunikácia
 • FiF.KPg/A-boPE-025/18 - Metodológia pedagogických vied 2
 • FiF.KPg/A-boPE-015/15 - Pedagogika rodiny
 • FiF.Dek/A-dSZ-502/21 - Ako inovatívne učiť na vysokej škole I

soboty Kurz pre externé DPŠ ZM frekventantky a frekventantov: Pedagogická komunikácia

 

Letný semester AR 2022/2023:

 • FiF.KPg/A-muPE-053/15 - Pedagogická diagnostika dieťaťa predškolského veku
 • FiF.Dek/A-dSZ-504/21 - Ako inovatívne učiť na vysokej škole II.

 

 

Projektová činnosť

 • Fond SK-NIC / Stanem sa učITeľom/ Koordinátorka projektu / Spoluriešitelia: Prírodovedecká fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK / 9-2020 / 02 -2022
 • Erasmus+ Strategické partnerstvá BELONG / Spoluriešiteľka projektu / 2022/ 2024.
 • Erasmus+ Strategické partnerstvá / HOUSED: Designing Holistic and Sustainable Educational Development to improve Student Learning, Erasmus+ Strategic partnerships.2020-1-SK01-KA203-078299. / Spoluriešiteľka projektu, / 2020 - 2023.
 • Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 020UK-2-1/2021 Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania. Tematická oblasť: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov. / Spoluriešiteľka projektu. / 2021/2022.
 • Erazmus + Strategické partnerstváNTC for all/ Spoluriešiteľka projektu / Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Miloš Vincík, PhD. / 2018/2020.
 • VEGA 1/0150/16Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia / Spoluriešiteľka projektu /  Hlavná riešiteľka Mgr. Mária Belešová, PhD., Pedagogická fakulta UK/ 2016/2018.
 • VEGA 1/0635/15Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní - štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ -Academic a SRQ Prosocial. / Spoluriešiteľka /  Hlavný riešiteľ Mgr. Martin Kuruc, PhD., Pedagogická fakulta UK / 2015/2017.
 • UK 550/2014Osobne vnímaná zdatnosť učiteľky – pohľad kvalitatívneho výskumu. / Hlavná riešiteľka projektu  /2014.
 • UK 341/2010Aký som učiteľ? Učiteľovo vnímanie vlastných potencialít./ Hlavná riešiteľka projektu  /2010.

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti