Archív projektov

Úspešne ukončené projekty pracoviska

Od roku 1990 sa na Katedre pedagogiky riešili mnohé vedecké i odborné projekty. Ich prehľad podľa jednotlivých kategórií ponúkame v podobe online archívu.

 

 

 

 

projekty VEGA

 

2022-2025

   

  2021 -2023

   

   

  2011-2014

  VEGA 1/0152/11  Slovenská encyklopédia edukačných vied

  Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.

   

  2011-2013

  VEGA 1/0386/11 Procesy inštitucionalizácie edukácie dospelých na Slovensku - analýza vízií (ideových východísk), cieľového zamerania, vývojových etáp, európskeho kontextu, súčasného stavu a trendov inštitucionalizácie edukácie dospelých

  Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

   

  2010-2011

  VEGA 1/0205/10  Inštitucionálna starostlivosť o deti od narodenia do toch rokov

  Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zita BAĎURÍKOVÁ, CSc. 

   

  2011-2014

  VEGA 1/0152/11  Výzvy znalostnej a učiacej sa society pre edukologickú koncepciu a implementáciu inovačných zmien v slovenskej škole

  Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zita BAĎURÍKOVÁ, CSc.

   

  2006 - 2008

  VEGA 6/434/00 Systemizácia druhov a foriem andragogického pôsobenia a ich výklad

  Zodpovedné riešiteľky: doc. PhDr. Viera PRUSÁKOVÁ, CSc., doc. PhDr. Rozália ČORNANIČOVÁ, CSc.

   

  2003-2005

  VEGA 1/0225/03 Trendy rozvoja andragogiky a jej systematizácie

  Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Viera PRUSÁKOVÁ, CSc.,

   

  VEGA 1/0083/03  Kvalita života a možnosti pedagogiky

  Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zlatica BAKOŠOVÁ, CSc.

   

  2001-2003

  VEGA 1/8004/11  Teoreticko-metodologické základy vedeckého pojmoslovia v oblasti školstva, sporné termíny pedagogiky a andragogiky a ich definície

  Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.

   

  2000-2002

  VEGA 1/0022/00  Rozvoj výchovy a vzdelanosti pre poznatkovo fundovanú spoločnosť

  Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Emília KRATOCHVÍLOVÁ, CSc.

   

  1999-2001

  VEGA 1/6227/99 Identifikácia cieľových skupín andragogického pôsobenia

  Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ján PERHÁCS, CSc.

   

  1997-1999

  VEGA 1/4093/97  Transformácia školy v podmienkách pluralitnej spoločnosti

  Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jozef PŠENÁK, CSc.

   

  1996 -1998

  VEGA 3252/96 Profesijná kompetencia pracovníkov vo výchove a vzdelávaní dospelých 

  Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ján PERHÁCS, CSc. 

   

  1994-1996

  VEGA 1/1353/94  Škola v procese spoločenských zmien

  Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zita BAĎURÍKOVÁ, CSc.

   

  1991-1993

  VEGA 1/991109/91-93  Humanizácia výchovno-vzdelávacieho obsahu a procesu

  Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.

  projekty KEGA

   

  2007-2009

  KEGA 460/2007 Princípy a metódy tvorby študijných programov v študijných odboroch Manažment a Ekonomika a manažment podniku

  Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan SLÁVIK, PhD.

   

  2000-2002

  KEGA 11/2000 Étos a európska dimenzia kreativizácie mravnej identity osobnosti

  Zodpovedný riešiteľ: prof. PaeDr. PhDr. Martin ŽILÍNEK, CSc.

   

  1997-1999

  KEGA 168/96 Školská pedagogika

  Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Zita BAĎURÍKOVÁ. CSc.

   

  1996-1998

  KEGA 1202/96 Kvantitatívna a kvalitatívna metodológia vied o výchove

  Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Štefan ŠVEC, CSc.

  projekty EÚ

  • EÚ Erasmus+ Strategické partnerstvá BELONG / Vedúca riešiteľka projektu: Mgr. Gabriela Pleschová, PhD. MSC / 2022 - 2024.
  • EÚ Erasmus+ Strategické partnerstvá HOSUED: Designing Holistic and Sustainable Educational Development to improve Student Learning, Erasmus+ Strategic partnerships.2020-1-SK01-KA203-078299. / Vedúca riešiteľka projektu: Mgr. Gabriela Pleschová, PhD. MSC / 2020 - 2023.  
  • EÚ Erasmus + Strategické partnerstváIMPACT/ Vedúca riešiteľka projektu: Mgr. Gabriela Pleschová, PhD. MSC / 2019/2022.

   

  2007-2009

  Mulitilagteral Cooperation Project in the „Lifelong Learning Programme“ od European Commission – Grundtvig 1.

  Projekt .č 134054-LLP-12007-BE-Grudtvig-GMP FAMILY COMPETENCES POERTFOLIO

  Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

  2006 - 2007

  SOCRATES GRUNDTVIG 2 č. GRU2/2006/11-p-BA-1 Vzdelávanie dospelých v hraničnom priestore Rakúsko-Maďarsko-Slovensko. Prehľad o štruktúre ponuky a formách cezhraničnej spolupráce

  Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Július MATULČÍK, CSc.

  1999 - 2001

  Projekt programu EÚ Leonardo da Vinci: Model profesionalizácie komunálnych organizátorov vzdelávania dospelých

  Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Rozália ČORNANIČOVÁ, CSc.

  1999 - 2001

  Projekt programu Socrates (Grundtvig 1) ANT (Attracting new target groups in adult education): Príprava na dôchodkový vek – andragogické pôsobenie

  Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Mária MACHALOVÁ, CSc.

  rozvojové projekty MŠVVaŠ SR a iné typy projektov

  • Fond SK-NIC / Stanem sa učITeľom/ Hlavná riešiteľka projektu: PaedDr. Darina Dvorská, PhD. / Spoluriešitelia: Prírodovedecká fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK / 9-2020 - 02 -2022