Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

SUMÁR ÚDAJOV K EVIDENCII NOVÝCH PUBL. VÝSTUPOV

Predmetom evidencie publikačnej činnosti je výstup publikačnej činnosti a ohlas na výstup publikačnej činnosti.
Evidované publikácie musia prejsť oficiálnym publikačným a distribučným procesom, spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov (norma STN 01 0166 Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií alebo norma STN 010199 Vydavateľská úprava odborných časopisov).

Sumarizácia údajov potrebných k evidencii nových (ešte neevidovaných) publikačných výstupov – všetky údaje musia byť overiteľné podľa zdrojového dokumentu zaslaného v prílohe v elektronickej podobe alebo doručením vydanej publikácie do knižnice.

1.        Meno a priezvisko autora

2.        Tituly autora

3.        Rok narodenia autora

4.        Afiliácia autora (UK/FiF/katedra)

5.        Názov /podnázov publikovaného dokumentu

6.        Názov publikácie, ktorej je dokument súčasťou (zborník, monografia, časopis)

7.        Rozsah dokumentu (rozsah strán, počet strán alebo autorských hárkov, a pod.) 

8.        Názov vydavateľa (neplatí pri časopisoch, dizertačnej a habilitačnej práci)

9.        Miesto vydania (neplatí pri časopisoch)

10.     Ročník seriálovej publikácie (platí v prípade časopisov)

11.     Číslo v danom roku (platí v prípade časopisov)

12.     Rok vydania

13.     Percentuálny podiel autorstva – rozpis pre každého autora samostatne

14.     Meno a priezvisko posudzovateľov / recenzentov (editor, resp. vedecký redaktor nie sú považovaní za posudzovateľov)

15.     Jazyk dokumentu

16.     Názov, miesto a dátum konania konferencie (ak ide o dokument z konferencie)

17.     ISBN alebo ISSN

18.     Názov a číslo grantu (ak ide o publikáciu v rámci riešenia grantu)

19.     Informácia o indexácií publikačného výstupu vo WoS alebo SCOPUS – link (URL adresa)

20.    Autorom navrhnutá kategória publikačného výstupu 

Vedecký redaktor nie je považovaný za zostavovateľa ani za editora, údaje o ňom sa nezapisujú.

Nový výstup PČ:

Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k evidencii nového výstupu publikačnej činnosti

Pri celku (najmä kniha, zborník, časopis, patent a od.) sa predkladá podľa typu výstupu najmä

 • titulný list publikácie,
 • tiráž,
 • obsah,
 • úvod, predslov, záver a doslov, ak sú vo výstupe publikačnej činnosti,
 • úplný zoznam použitej literatúry, ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa kapitol, predkladá sa použitá literatúra z prvých troch kapitol,
 • časť o autoroch,
 • informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve.

Pri časti z celku (najmä článok z časopisu, kapitola z knihy alebo príspevok zo zborníka a pod.) sa predkladá podľa typu výstupu najmä

 • titulný list celku,
 • tiráž celku,
 • obsah celku,
 • úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v celku,
 • prvá a posledná strana výstupu publikačnej činnosti,
 • zoznam použitej literatúry,
 • časť o autoroch,
 • informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve,
 • doklad o pozvaní pri príspevku z konferencie.

V zmysle platnej metodiky EPČ a ods. 5 § 108a zákona č. 131/2002 Z. . o vysokých školách je povinnosťou vysokej školy k záznamom pripojiť plný text publikácie v elektronickej podobe (napr. pdf).

Ohlas:

Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k ohlasu na výstup publikačnej činnosti

Pri evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti, ktorý nie je registrovaný v citačnom indexe, sa predkladá najmä

 • titulný list citujúceho dokumentu,
 • obsah citujúceho dokumentu,
 • tiráž citujúceho dokumentu,
 • časť dokumentu, v ktorej je citácia na výstup publikačnej činnosti uvedená.

 Pri evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti, ktorý je registrovaný v citačných indexoch a databázach, sa predkladá najmä

 • názov citačného indexu alebo názov databázy,
 • identifikačné číslo ohlasu v príslušnom citačnom indexe alebo v príslušnej databáze. 

 V prípade problémov alebo iných výkladových nezrovnalosti knižnica postupuje zmysle zákona č. 131/2002 o VŠ v znení neskorších predpisov  a vyhlášky č. 397/2020