SUMÁR ÚDAJOV K EVIDENCII NOVÝCH PUBL. VÝSTUPOV

Sumarizácia údajov potrebných k evidencii nových (ešte neevidovaných) publikačných výstupov – všetky údaje musia byť overiteľné podľa zdrojového dokumentu zaslaného v prílohe v elektronickej podobe alebo doručením vydanej publikácie do knižnice.

 1. Meno a priezvisko autora
 2. Tituly autora
 3. Rok narodenia autora
 4. Afiliácia autora (UK/FiF/katedra)
 5. Názov /podnázov publikovaného dokumentu
 6. Názov publikácie, ktorej je dokument súčasťou (zborník, monografia, časopis)
 7. Rozsah dokumentu (rozsah strán, počet strán alebo autorských hárkov, a pod.) 
 8. Názov vydavateľa (neplatí pri časopisoch, dizertačnej a habilitačnej práci)
 9. Miesto vydania (neplatí pri časopisoch)
 10. Ročník seriálovej publikácie (platí v prípade časopisov)
 11. Číslo v danom roku (platí v prípade časopisov)
 12. Rok vydania
 13. Percentuálny podiel autorstva – rozpis pre každého autora samostatne
 14. Meno a priezvisko posudzovateľov / recenzentov (editor, resp. vedecký redaktor nie sú považovaní za posudzovateľov)
 15. Jazyk dokumentu
 16. Názov, miesto a dátum konania konferencie (ak ide o dokument z konferencie)
 17. ISBN alebo ISSN
 18. Názov a číslo grantu (ak ide o publikáciu v rámci riešenia grantu)
 19. Informácia o indexácií publikačného výstupu vo WoS alebo SCOPUS – link (URL adresa)
 20. Autorom navrhnutá kategória publikačného výstupu 

Vedecký redaktor nie je považovaný za zostavovateľa ani za editora, údaje o ňom sa nezapisujú.

Podrobnosti k dokumentácií predkladanej autorom sú uvedené v Čl. 6 Smernice rektora č. 10/2019 

UPOZORNENIE pre autorov – predkladanie úplného textu publikácie v elektronickej podobe

V zmysle platnej metodiky EPČ a ods. 5 § 108 zákona č. 270/2018 Z. z. o vysokých školách je povinnosťou vysokej školy k záznamom pripojiť plný text publikácie v elektronickej podobe v prípade záznamov s kategóriou v skupine A 1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD).  

Pre záznamy s kategóriami: AAA a AAB je potrebné priložiť plný text celej publikácie.  

Pre záznamy s kategóriami: ABA, ABB, ABC a ABD je potrebné priložiť: 

 • plný text kapitoly alebo štúdie, 
 • titulný list publikácie (líce aj rub), 
 • obsah,  
 • úvod, 
 • predhovor,
 • záver,  
 • doslov, 
 • tiráž,  
 • informácie o autoroch a celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie.

V prípade problémov alebo iných výkladových nezrovnalosti knižnica postupuje podľa Smernice rektora č. 10/2019 o EPČ a platnej metodiky EPČ v na daný vykazovací rok zmysle Zákona č. 131/2002 v znení neskorších predpisov.