Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva

Projekt VEGA 1/0316/22 Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva

Projekt má ambíciu identifikovať, popísať a analyzovať rodové, filozofické, historické, sociologické a kulturologické (aktualizácia: filozofické, historické, etnografické a socioedukačné) súvislosti procesu feminizácie slovenského školstva. Feminizáciu považujeme za jeden z kľúčových faktorov v diskusii o  atraktivite a prestíži učiteľského povolania, a to v rovine makrosociálnej (sociálno - ekonomický status učiteľa a učiteľky, kvalita pracovného prostredia v škole, rovnováha rodových vzorov v školách a pod.), a mikrosociálnej (spokojnosť a motivácia k práci, motivácia k zotrvaniu v profesii, motivácia študovať učiteľské smery a pracovať v školstve a pod.). Zámerom projektu je komplexné preskúmanie vzťahu medzi feminizáciou školstva a spoločenským statusom učiteľskej profesie prostredníctvom vlastného empirického výskumu. Výsledkom bude sformovanie jednotného obrazu o problematike s rešpektovaním rôznych pohľadov zainteresovaných vied a disciplín, a vytvorenie spoločnej teoretickej základne na podporu ďalších zmien v oblasti rodovej rovnosti v prostredí škôl.    

 

Riešiteľský tím projektu VEGA 1/0316/22: 

Vedúca projektu: PhDr. Silvia Dončevová, PhD. , FiF UK

Zástupkyňa vedúcej projektu: doc. PhDr. Eva Škorvanková, PhD., FiF UK

Spoluriešiteľky projektu: