Katedra porovnávacej religionistiky

Čo je to religionistika?

Religionistika je vedecká disciplína, ktorá skúma vedeckým spôsobom svetové náboženstvá a mytológie. Jej bádanie je nezávislé od svetonázorového alebo náboženského rámca. Náboženstvo je vždy chápané ako predmet jej bádania a vo vzťahu k nemu nepoužíva nijaké hodnotiace úsudky. Ako vedecká disciplína sa usiluje pochopiť a vysvetliť náboženské správanie a myslenie ľudí celého sveta v jednotlivých kultúrnych a historických kontextoch.


Profil pracoviska

Katedra porovnávacej religionistiky neuplatňuje jednotnú metodológiu na skúmanie náboženských javov, ale je otvorená kritickej reflexii najrozličnejších metodologických prístupov. Vzhľadom na pozadie vzniku pracoviska má však blízko k antropologickým (najmä symbolická antropológia)a historickým (najmä škola annales) konceptom. Zo súčasných religionistických koncepcií je inšpirovaná predovšetkým tzv. novou komparatistikou Williama Padena. Katedra je v svojej vedeckej práci otvorená rôznym vplyvom a svoju špecializáciu nepovažuje za uzatvorenú. Vzhľadom na personálne obsadenie sa však v súčasnosti dopracovala k niekoľkým všeobecným témam, ktoré pokladá za profilové.


História pracoviska

Katedra porovnávacej religionistiky je mladé pracovisko na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho krátke dejiny súvisia s tým, že v histórii Slovenska doba celkovo nepriala samostatnému vedeckému štúdiu náboženstiev. V 19. storočí, keď sa religionistika etablovala medzinárodne, neboli na Slovensku, ktoré bolo súčasťou Uhorska, rozvinuté podmienky pre takúto disciplínu. Situácia svojím spôsobom pokračovala aj v prvej polovici 20. storočia, keď v silno katolíckom a konzervatívnom prostredí nebolo miesto pre nezávislé a kritické štúdium náboženstiev. V druhej polovici 20. storočia sa problém otočil, avšak výsledok bol rovnaký, ateizácia spoločnosti a odmietanie náboženstva ako úpadkového javu nedovoľovalo rozvoj disciplíny, ktorej hlavným predmetom nezávsilého skúmania bolo náboženstvo. Napriek tomu, práve v tomto období sa objavujú prvé slovenské osobnosti, ktoré sa o takýto prístup pokúšajú. Rudolf Macúch, ktorý sa stal neskôr uznávaným expertom na iránsky mandaizmus bol príznačne nútený emigrovať. Ján Komorovský, ktorý v ústraní disciplínu zvanú religionistika zakladal, bol najskôr v päťdesiatych rokoch a neskôr v sedemdesiatych rokoch, vylúčený z akademického života. Až revolučné udalosti v roku 1989 umožnili návrat Jána Komorovského na Filozofickú fakultu UK, kde od roku 1990 začal viesť kurzy z oblasti religionistiky a od roku 1992 zakladá religionistiku ako samostatný vedecký odbor akreditovaný pre všetky stupne vysokoškolského štúdia. Od tohoto obdobia vzniká Oddelenie religionistiky ako súčasť Katedry etnológie (neskôr Katedry etnológie a kultúrnej antropológie) FiF UK so samostatným diplomovým akademickým programom religionistika. Súžitie s Katedrou etnológie trvalo približne desať rokov a bolo založené na obojstrannej spolupráci a podpore. Po odchode Jána Komorovského do dôchodku sa vedúcim pracoviska stal jeho žiak Milan Kováč, ktorý v roku 2003 úspešne zavŕšil dlhodobé úsilie a docielil, že sa odbor religionistika ďalej rozvíja na pôde samostatnej Katedry porovnávacej religionistiky. V decembri 2012 katedra úspešne oslávila 20. výročie založenia. 

Na katedre (predtým na Oddelení religionistiky) pôsobili nasledovné osobnosti:

Prof. PhDr. Ján Komorovský CSc. (v rokoch 1992 – 2002) – zakladateľ odboru,expert na porovnávacie mytológie, ruskú náboženskú filozofiu a náboženský mysticizmus.

Doc. Ján Molnár, CSc. (v rokoch 1992 – 2000) – špecialista na islam.

Doc. Michal Slivka, CSc. (v rokoch 1996 – 1998) – odborník na archeológiu náboženstva a náboženskú symboliku.

Doc. Martin Kanovský, PhD. (v rokoch 1999 – 2004) – odborník na antropológiu náboženstva, sociálnu antropológiu a jej kognitívne smery.

Mgr. Miloš Hubina, PhD. (v rokoch 2001 – 2008) – buddhológ, špecialista na thajský buddhizmus a mysticizmus.

Mgr. Beáta Čierniková, PhD. (v rokoch 1998 – 2018) – odborníčka na kaukazskú kultúrnu oblasť, arménske kresťanstvo, náboženstvá starovekej Mezopotámie a Anatólie, šamanizmus a dejiny religionistiky.