Doc. PhDr. Peter Podolan, PhD. - podrobnejšie

Vedecké aktivity

- 16. november 2022 - Branislav Varsik a rodný kraj - / Branislav Varsik, intelektuál, vedec a pedagóg (Bratislava, 16. november 2022)

- 14. september 2022 -Pavol Jozef Šafárik ako archeológ - Dějiny archeologie v českých zemích a na Slovensku (Olomouc, 13. - 15 september 2022)

- 24. apríl 2019 - Ján Kollár ako archeológ - konferencia Archeologie v národním obrození - Národní obrození v archeologii (Praha, 24. - 25. apríl 2019)

- 10. október 2018 – Budovanie odboru história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského – konferencia Veda, školstvo a kultúra na Slovensku v rokoch 1918 –1928 (Banská Bystrica 10. – 11. október 2018)

- 5. október 2017 – Velká Morava a velkomoravská tradice u generace Kollára a Šafaříka – medzinárodný workshop Symboly doby (Praha, 5. – 6. október 2017) /online/

- 16. máj 2017 – Jozef Miloslav Hurban a Ján Kollár – vedecká konferencia Jozef Miloslav Hurban - osobnosť v spoločnosti a reflexii (Bratislava, 16. – 17. máj 2017) /online/

- 25. október 2016 – Jan Heidler v histórii – medzinárodná konferencia o dejinách FiF UK pri príležitosti 95. výročia vzniku FiF UK (Bratislava, 24. – 25. október 2016)

- 28. máj 2015 - Štúr, štúrovci a Ján Kollár - medzinárodná vedecká konferencia Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci  (Bratislava, 28-29. máj 2015)

- 17. október 2014 - Východní Slovania v slovenskej historiografii v prvej polovici 19. storočia - medzinárodná vedecká konferencia Rus a stredná Európa v 11. - 14. storočí (Colloquia Russica 5) (Spišská Kapitula, 16-18. október 2014)

- 2. september 2014 - Úloha Rusov a Ruska v stredoeurópskom panslavizme - medzinárodná vedecká konferencia Ruská politika na euroázijskom kontinente v moderných dejinách (Mošovce, Katedra všeobecných dejín, Filozofická fakulta UK, 2-3. september 2014)

- 7. máj 2014 - Chorvátske elementy v živote a diele Jána Kollára - medzinárodná vedecká konferencia Chorvátsko a Slovensko: Historické paralely a vzťahy (od 1780 do súčasnosti) (Záhreb, University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, 7-11. máj 2014)

- 23. september 2013 - (Kontra)marginalizácia v slovenskej historiografii generácie Všeslávie - medzinárodná vedecká konferencia PAMĚŤ - HISTORICKÉ VĚDOMÍ - MARGINALIZACE - IDENTITA (Praha, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 23-24. september 2013)

- 15. november 2012 - Sv. Cyril a Metod v historiografii 19. storočia - medzinárodná vedecká konferencia Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda (Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 13-15. november 2012)

- 12. september 2011 - Poľnohospodárstvo v prostredí lužickej kultúry na území stredného a dolného toku Váhu v mladšej a neskorej dobe bronzovej a dobe halštatskej - vedecká konferencia Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska. Tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo (Bratislava, Slovenský národný archív, 12.-14. september 2011)

- 6. október 2010 - Rusko a Rusi očami generácie Všeslávie - medzinárodná vedecká konferencia Problematika Východ - Západ vo svetle rusko-slovenských vzťahov (Bratislava, 5-7. október 2010)

Aktivity pre verejnosť

- 28. mája 2022 - Pálenica Borisa Filana - RTVS /online/

- 8. november 2019 - Slovanská veľkomoravská Bratislava - Univerzita tretieho veku

- 24. október 2019 - verejne prístupná habilitačná prednáška Ján Kollár ako archeológ

- 2. marec 2019 - podklad k článku Do Trenčína išli na istú popravu /online/

- 18. február 2019 - Pavol Jozef Šafárik a predštúrovské generácie - Univerzita tretieho veku

- 2. jún 2018 - Osmičky v našich dejinách: Revolučné roky 1848/49 – 2.časť, budúcnosť Slovákov. Dejiny.sk RTVS (Rádio Regina)  [online] [mirror]

- 9. máj 2018 - účinkovanie v diskusnej relácii RTVS (Slovenský rozhlas) o slovenských dejinách Dejiny.sk na tému revolúcia 1848/1849 spolu s prof. Dušanom Škvarnomhttps://www.rtvs.sk/radio/archiv/1588/946199Revolúcia 1848/1849

- 19. február 2018 - Štúrovská generácia v národnej politike Slovákov - Univerzita tretieho veku

- 11. január 2018 - rozhovor a nahrávanie ako podklad pre chystanú reláciu RTVS (Slovenský rozhlas) k jubileu reči Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme 15. januára 1848

- 19. september 2017 - premiéra televízneho dokumentu RTVS Jozef Miloslav Hurban /správa/ /trailer/

- 15. máj 2017 - účinkovanie v chystanom dokumentárnom filme RTVS o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

- 10. máj 2017 - rozhovor ako podklad pre článok: Očkovanie detí, zákaz mučenia a povinná škola, Mária Terézia z nás formovala modernú krajinu v Denníku N z 12. 5. 2017 /online/

-  20.-25. marec 2017 - účinkovanie v programe RTVS (Slovenský rozhlas) Príbeh na týždeň - Jozef Miloslav Hurban  [online] [mirror]

- 20. február 2017 - Slovensko a Slováci v čase formovania moderného národa II. - Univerzita tretieho veku

- 6. február 2017 - Slovensko a Slováci v čase formovania moderného národa I. - Univerzita tretieho veku

- 29. február 2016 - Kľúčové osobnosti obrodenia - Univerzita tretieho veku

– 25. november 2015 - natočenie vstupu/rozhovoru o Ľudovítovi Štúrovi pre RTV (Rádio-televízia, Vojvodina, Srbsko)

- 6. november 2015 - Dejiny známe neznáme - prezentácia knihy Slovenské dejiny III, beseda o dejinách 19. storočia s Danielou Kodajovou - Literárne informačné centrum, Bibliotéka 2015

- 14. október 2015 - Prezentácia a odborná diskusia o knihe Slovenské dejiny III - Filozofická fakulta Univerzity Komenského (Nové knihy a výskumy)

- 11. október 2015 - prednáška Ľudovít Štúr a jeho doba, spomienková slávnosť v Roku Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra a Ladislava Paulínyho a 315. výročia narodenia Pavla Doležala, 10. - 11. október 2015, Zemianske Podhradie

- 30. september 2015 - Prezentácia knihy Slovenské dejiny III - Literárne informačné centrum, Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16

- 19. september 2015 - prednáška k 200. jubileu narodenia Ľudovíta Štúra - pri príležitosti slávnostného valného zhromaždenia Spoločnosti pre Tvorbu T vo Zvolene.

- 16. jún 2015 07:10 - účinkovanie v relácii RTVS (Slovenský rozhlas) Kultúra 2015 - Peter Podolan o publikácii Slovenské dejiny III

- 14. jún 2015 12:00 - účinkovanie v relácii RTVS (Slovenský rozhlas) Rubikon - Konferencia Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci  [online] (od 16.00)

- 21. máj 2015 - účinkovanie v relácii RTVS (Slovenský rozhlas) Dejiny.sk - Kollárov a Štúrov spor o jazyk Slovákov [online] [mirror]

- 16. apríl 2015 - Prezentácia knihy Slovenské dejiny III - Literárne informačné centrum

- 13. apríl 2015 - Ľudovít Štúr - 200. výročie narodenia - Univerzita tretieho veku

- 2. marec 2015 - Štúrovská generácia v národnej politike Slovákov - Univerzita tretieho veku

- 16. február 2015 - Generácia Všeslávie - Univerzita tretieho veku

- 17. február 2014 - Slováci v období formovania moderného národa - Univerzita tretieho veku

- 26. október 2013 - prednáška Obraz Veľkej Moravy v slovenskej historiografii pre projekt Reflexia témy Veľkomoravskej ríše v slovenskom divadle, Divadelný ústav, Bratislava

- 20. (repríza 22.) júl 2013 - účinkovanie v programe RTVS (Slovenský rozhlas) Na počiatku bolo "ô" - 4. časť - Anton Bernolák [mirror]

- 18. február 2013 - Pavol Jozef ŠafárikUniverzita tretieho veku

- 16.-18. január 2013 - účinkovanie v programe RTVS (Slovenský rozhlas) Príbeh na týždeň - Príbeh spisovnej slovenčiny [mirror]

- 8. marec 2012 - Slovensko v epoche formovania moderného národa (1780 - 1848) - cyklus prednášok Dejiny Slovenska a Bratislavy

- 6. február 2012 - Štúrovci a prvý národnopolitický program SlovákovUniverzita tretieho veku

- 7. február 2011 - Slovensko v r. 1780 - 1848 - Univerzita tretieho veku

- 1. február 2010 - Ján Kollár - Univerzita tretieho veku

- 5. august 2009 - Generácia Všeslávie a jej koncepcia slovanského národa - prednáška na XLV. ročníku Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

- 5. december 2007 - Ján Kollár. Prorok všeslovanskej myšlienky - cyklus prednášok Slovensko v 19. storočí

Projekty a granty

„Transformácia zobrazenia minulosti v slovenskej spisbe na prelome 18. a 19. storočia“ VEGA 1/0165/22. /zodpovedný riešiteľ/ (2022-2024)

„Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny“ VEGA 1/0139/21. /spoluriešiteľ/ (2021-2023)

„E-learning ako inovatívna forma univerzitného a celoživotného vzdelávania v odbore slovenské dejiny“ KEGA 024UK-4/2019. /spoluriešiteľ/ (2019-2021)

„Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku v politických a spoločenských súradniciach 1. polovice 20. storočia“ VEGA 2/0054/16. /spoluriešiteľ/ (2019)

„Slovenská historiografia do konca 19. storočia o počiatkoch slovenských dejín“ VEGA 1/0196/13. /spoluriešiteľ/ (2013 - 2015)

"Stereotypy ruskej politiky v moderných dejinách" VEGA /spoluriešiteľ/ (2013 - 2015)

"Tvorcovia slovenských dejín" VEGA 1/0245/10 /spoluriešiteľ/ (2010 - 2012)

"Slováci a formovanie moderných národov v strednej, východnej (juhovýchodnej)  Európe: Identita, konfesionalita, mýtus" VEGA 2/0208/10 /spoluriešiteľ/ (2010 - 2012)

"Cestopisy Jána Kollára" Grant Univerzity Komenského UK/582/2010 /riešiteľ/ 2010

"Politické aspekty činnosti Jána Kollára" Grant Univerzity Komenského UK/94/2009 /riešiteľ/ 2009

Projekty a granty 2008 - 2013

HISTORIA NOVA

Výberová bibliografia

Monografie:

HOMZA, Martin et al. Svätopluk v európskom písomníctve. Štúdie z dejín svätoplukovskej legendy. Bratislava: Post Scriptum, 2013. [spoluautor: PODOLAN, Peter. Svätopluk v slovenskej historiografii 19. storočia, s. 407 – 521.] /obsah/

IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana - PODOLAN, Peter - VIRŠINSKÁ, Miriam. Básnik a mesto. Viedenské roky Jána Kollára. Prvé vydanie. Bratislava: PRO HISTORIA, 2013, 122 s. /online/

IVANTYŠYNOVÁ, Tatiana - PODOLAN, Peter - VIRŠINSKÁ, Miriam. Básnik a mesto. Viedenské roky Jána Kollára. Druhé, prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava: PRO HISTORIA, 2015, 142 s.  /online/

PODOLAN, Peter. Veľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie. Bratislava: Stimul, 2018, 152 s.

Zborníky (zostavovateľ):

PODOLAN, Peter (ed). Opus quadratum. Historia nova 23. [online] Bratislava : Stimul, 2024, 104 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino23.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed). Opus compositum. Historia nova 22. [online] Bratislava : Stimul, 2023, 124 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino22.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed). Štúdie venované Branislavovi Varsikovi. Historia nova 21. [online] Bratislava : Stimul, 2023, 99 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino21.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed). Opus reticulatum. Historia nova 20. [online] Bratislava : Stimul, 2022, 113 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino20.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed). Opus caementum. Historia nova 19. [online] Bratislava : Stimul, 2021, 164 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino19.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed). Štúdie k jubileu Jozefa Miloslava Hurbana. Historia nova 18. [online] Bratislava : Stimul, 2020, 136 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino18.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed). Opus cyclopea. Historia nova 17. [online] Bratislava : Stimul, 2020, 149 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino17.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed). Opus signinum. Historia nova 16. [online] Bratislava : Stimul, 2020, 116 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino16.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed). Opus sectile. Historia nova 15. [online] Bratislava : Stimul, 2019, 149 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino15.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed). Opus tessellatum. Historia nova 14. [online] Bratislava : Stimul, 2017, 106 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino14.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed). Mozaika histórie. Historia nova 13. [online] Bratislava : Stimul, 2017, 103 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino13.pdf> /online/

 PODOLAN, Peter (ed). Koridory dejín. Historia nova 12. [online] Bratislava : Stimul, 2017, 108 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino12.pdf> /online/

BENKOVÁ, Eva - PODOLAN, Peter (ed). Priezory do dejín. Historia nova 11. [online] Bratislava : Stimul, 2016, 159 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino11.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed.). Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, 191 s. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, 270 s. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>/online/

PODOLAN, Peter (ed). Štúdie k jubileu Ľudovíta Štúra. Historia nova 10. [online] Bratislava : Stimul, 2016, 132 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino10.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, 134 s.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, 311 s. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie (ne)dávnych čias. Historia nova 8. Bratislava : Stimul, 2014, 129 s. [online] Dostupné na internete:<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino8.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul. 2013, 191 s. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>/online/

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie o minulosti. Historia nova 7, Bratislava : Stimul. 2014, 122 s. [online] Dostupné na internete:<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed.). Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, 191 s. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf> /online/

PODOLAN, Peter (ed). Štúdie z histórie. Historia nova 9. [online] Bratislava : Stimul, 2015, 202 s. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino9.pdf> /online/

Vysokoškolská učebnica:

PODOLAN, Peter - VIRŠINSKÁ, Miriam. Slovenské dejiny III. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2014. /prvé 3 hlavy/ /VIAC/

Učebné pomôcky:

PODOLAN, Peter. Slováci a slovanské starožitnosti. In HOMZA, Martin – MESIARKIN, Adam (eds.) Symboly a mýty národov v stredoveku a včasnom novoveku. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2014, s. 159-172.

PODOLAN, Peter. Svätí Cyril a Metod v historiografii 1. polovice 19. storočia. In HOMZA, Martin – MESIARKIN, Adam (eds.) Symboly a mýty národov v stredoveku a včasnom novoveku 2. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015, s. 127-140.

Štúdie:

- Aspekty slovenskej historiografie generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. In: Forum historiae I, č. 1, 2007. [online] Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/documents/10180/67648/Podolan.pdf> /online/

-  Branislav Varsik a jeho rodný kraj. In Štúdie venované Branislavovi Varsikovi Historia nova 21.  Bratislava : Stimul, 2023, s. 41-67.

- Causa „Černoboh bamberský“. In Acta historica Neosoliensia, 2015, 18,  č. 1–2, s. 83-99. /online/

- Cestopisné črty, české, moravské a nemecké reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 126-154. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>/online/

- Cestopisné črty, slovenské a uhorské reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 87-115. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf> /online/

<output>Dejiny Slovanov v práci Pavla Jozefa Šafárika Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí</output>

- Croatian Elements in the Life and Work of Ján Kollár. In Croatia and Slovakia. Historical Parallels and Connections (from 1780 to the Present Day). Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, 2017, s. 32-46.

- Dejiny Slovanov v práci Pavla Jozefa Šafárika Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí. In: K životnému jubileu profesorky Tatiany Štefanovičovej. Byzantinoslovaca V, Bratislava : Stimul, 2015, s. 362-379.

- Démosthenés. In Historické štúdie K životnému jubileu Zuzany Ševčíkovej. Acta historica Posoniensia X. Bratislava 2009, s. 57-77.

- Exkurzie v prostredí odboru história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v druhej polovici 20. storočia.  In Opus compositum. Bratislava :  Univerzita Komenského v Bratislave. Stimul, 2023, s. 49-79. /online/<http: www.fphil.uniba.sk="" fileadmin="" user_upload="" editors="" ksd="" hinoi-2010-2.pdf=""></http:>

- Generácia Všeslávie a jej koncepcia národa. Studia Academica Slovaca 38, Bratislava : Univerzita Komenského, 2009, s. 239-254. /online/

- História Ruska a Rusov v diele Pavla Jozefa Šafárika Dejiny slovanskej reči a literatúry všetkých nárečí. In DANIŠ, Miroslav - RYBÁR, Lukáš. N. O. Losskij a podiel ruskej inteligencie v emigrácii na rozvoji slovenskej vedy . Bratislava : Stimul, 2015, s. 243-254.

- Historiografia v diele Milana Hodžu. In Slovenský intelektuál na križovatke tradície a moderny. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 181-203.

- Jan Heidler v histórii. In SLOBODNÍK, Martin - GLOSSOVÁ, Marta (ed.). 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 146-168.

- Ján Kollár ako teoretik štátnosti. In BOBOKOVÁ, Jarmila - BAKYTOVÁ, Jana (ed.). Na ceste k modernej ústave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 121-135.

- Jozef Miloslav Hurban a Ján Kollár. In Jozef Miloslav Hurban – osobnosť v spoločnosti a reflexii. Bratislava : VEDA, 2017, s. 39-52.

- Jozef Miloslav Hurban a liečba jeho rodiny. In Osobnosti, inštitúcie a poznanie. Historia medicinae Slovaca VII. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022, s. 65-78.

– Komunikácie v oblasti stredného a dolného toku Váhu v mladšej a neskorej dobe bronzovej a dobe halštatskej. In: MEDEA – Studia MEDiavalia Et Antiqua, roč. VII, 2003, s. 21-44. /online/

- (Kontra)marginalizácia v slovenskej historiografii generácie Všeslávie. In SOUKUPOVÁ Blanka – NOSKOVÁ, Helena – BEDNAŘÍK, Petr (eds.) Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity I. Praha : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze,2013, s. 49-58, ed. řada Urbánní studie, sv. 6.

- Krátičká známost národu Slowanského Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 39-58. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> /online/

- Mariáši Andrej (1757 – 1846) (Osobnosti Spiša 1526 – 1770* (výber)). HOMZA, Martin – SROKA, Stanisław A. (ed.). Historia Scepusii Vol.II. Dejiny Spiša od roku 1526 do roku 1918. Bratislava : Post Scriptum, 2016, s. 376-378.

- Najstaršie dejiny Slovanov v Slávy dcere Jána Kollára Peter Podolan. In Historia Slavorum Occidentis, 2017, roč. 12, č. 1, s. 74-88.

- Най-старата история на славяните в ранните трудове на Павел Йозеф Шафарик [The oldest story of the Slavs in the early works of Paul Joseph Šafarik]. In Исторически преглед [Historical Review], 2015, roč.18, č. 5-6, s. 164-178.

- Odkaz Jána Kollára slovenskej historiografii. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 43-51. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>/online/

- Pavol Jozef Šafárik ako archeológ?  In Innocenc Ladislav Červinka a jeho doba. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2023, s. 179-195.

- Politické aspekty činnosti Jána Kollára. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011,  s. 65-89.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf> /online/

- Poľnohospodárstvo v prostredí lužickej kultúry na území stredného a dolného toku Váhu v mladšej a neskorej dobe bronzovej a dobe halštatskej. In Pôdohospodárstvo v dejinách Slovenska: tradície, inovácie a kultúrne dedičstvo. Bratislava : Slovenský národný archív, 2012, s. 45-64.

– Pôvod Hunov a ich príchod do Európy. In MEDEA – Studia MEDiavalia Et Antiqua, roč. VIII, 2004, s. 38–57. /online/

– Príbeh letca F/O Jamesa M. Kirchhoffa očami Martina Kýšku. In Štúdie z histórie. Historia nova 9. [online] Bratislava : STIMUL, 2015, s. 87-103. /online/

- Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 82-94. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf>/online/

- Sv. Cyril a Metod v historiografii 1. polovice 19. storočia. In Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013, s. 198-220.

- Štúr, štúrovci a Ján Kollár. In ZAJAC, Peter (ed.). Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci. Bratislava : Ústa slovenskej literatúry SAV, 2016, s. 133-171.

-  The Great Moravian Tradition in the Slovak Branch of the Hungarian Historiography until the End of the 18th Century. In Acta Historica Posoniensia (39. Historické rozhľady : K životnému jubileu univerzitného profesora Michala Daniláka) Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 77-98

- Úloha Rusov a Ruska v stredoeurópskom panslavizme. In Ruská politika na euroázijskom kontinente v moderných dejinách. Bratislava : STIMUL, 2014, s. 39-50.

- Veľká Morava a veľkomoravská tradícia u generácie Kollára a Šafárika. In Český časopis historický, 2019, roč. 117, č.1, s. 59-93. /online/

- Život a zdravie ohrozujúce okamihy v živote Ľudovíta Štúra. In Štúdie k jubileu Ľudovíta Štúra. Historia nova 10. [online] Bratislava : Stimul, 2016, s. 76-96. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino10.pdf> /online/

Články:

–  Expanzia Hunov v Podunajsku. In Historická Revue, roč. XIV, 2003, č. 5, s. 4 – 6.

- Ján Kollár žije! Myšlienky k 160. výročiu jeho úmrtia. In Britské listy (vydanie z dňa 23.1.2012)[online] Dostupné na internete: <http://www.blisty.cz/art/62002.html>/online/

  Vyšlo aj v : Ján Kollár žije! Myšlienky k 160. výročiu jeho úmrtia. In Slovo (vydanie z dňa 23.1.2012)[online] Dostupné na internete: <http://www.noveslovo.sk/c/27154/Jan_Kollar_zije__Myslienky_k_160._vyrociu_jeho_umrtia> /online/

- Kto bol Ľudovít Štúr? In Historyweb.sk. [online] Dostupné na internete: <http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kto-bol-ludovit-stur#.VjCOLGdtmf4> /online/

- Lubinčania spomínajú na kultúru v minulosti. In Kopaničiar Express, roč. VII., č. 7, 2003.

- Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 254-258. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>/online/

- Nehrdzavejúca láska Jána Kollára: mýtus a realita. In Historyweb.sk. [online] Dostupné na internete: <www.historyweb.sk/clanky/detail/nehrdzavejuca-laska-jana-kollara-mytus-a-realita> /online/

- Odkaz Pavla Jozefa Šafárika. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 8-11. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> /online/

- Omyl Jána Kollára. In Historyweb.sk. [online] Dostupné na internete: <http://www.historyweb.sk/clanky/detail/omyl-jana-kollara> /online/

- Ozveny roku meruôsmeho. In Tvorba, 2018, roč. 28, č. 3, s. 34-42.

- Príspevok k biografii Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 220-224. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>/online/

- Slavista a historik Pavol Jozef Šafárik 1795-1861. (K 150. výročiu úmrtia.) In Historický zborník 21, 2011, č. 1, s. 246-250.

- Smrť Ludevítova. In Historyweb.sk. [online] Dostupné na internete: <http://www.historyweb.sk/clanky/detail/smrt-ludevitova> /online/

– Výročie Clevelandskej dohody. In Rodina a škola, 2005, č. 8.

- Životopisný náčrt k 150. výročiu úmrtia Pavla Jozefa Šafárika (1795 – 1861). In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 96-100.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> /online/

- Životopisný náčrt k 160. výročiu úmrtia Jána Kollára (1793 – 1852). In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 232-238. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf> /online/

- Životopisný náčrt k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra (1815 - 1856). In In Štúdie k jubileu Ľudovíta Štúra. Historia nova 10. [online] Bratislava : Stimul, 2016, s. 122-129. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino10.pdf> /online/

 Správy:

- Archeologický výskum kostola Všetkých svätých v Dechticiach, 6. – 23. júl. 2010. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 178-180.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf> /online/

Recenzie:

- BOJTÁR, Endre. „Vysnívali sme si vlasť a národ...“ Osvietenstvo a romantizmus v stredo- a východoeurópskych literatúrach. Bratislava : Slovac Academic Press, 2010, 164 s., ISBN 987-80-8095-060-6. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 288-292. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf> /online/

- Dana Podracká: Zatykač na Štúra. Trikrát o Ľudovítovi Štúrovi z LIC. In Tvorba, 2016, roč. XXVI, č. 1, s. 72-73.

- Daniel Hevier: Štúr Bedeker. Trikrát o Ľudovítovi Štúrovi z LIC. In Tvorba, 2016, roč. XXVI, č. 1, s. 74-75.

- DANIŠ, Miroslav – VALACHOVIČ, Pavol (ed.). Historické štúdie. Medzi antikou a stredovekom. Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch. Bratislava : Stimul, 2010, 302 s., edícia Acta historica Posoniensia XIII, ISBN 978-80-89836-87-9. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 183-188.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf> /online/

– Ducháček, Milan. Václav Chaloupecký: Hledání československých dějin. In Štúdie z histórie. Historia nova 9. [online] Bratislava : STIMUL, 2015, s. 138-146. /online/

- FUKASOVÁ, Daniela. „Pripomínam, že neide o aprílový vtip! Gergelyi.“ Pracovné zápisky archivára z Humenného. Bratislava : Slovenský národný archív, 2011, 107 s., ISBN 978-80-970666-1-1. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 293-295. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf>/online/

- HOLEC, Roman – BOVAN, Marián. V službách cisára Františka Jozefa. Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratislava 2013, 343 s. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 114-119. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf> /online/

- Ján Kollár. Dielo. Ed. Miloslav Vojtech. Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, 608 s., 28. zväzok edície Knižnica slovenskej literatúry, ISBN 978-80-8101-277-8. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 250-253. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf> /online/

- Kolektív autorov: Hlboký lov (slov). Trikrát o Ľudovítovi Štúrovi z LIC. In Tvorba, 2016, roč. XXVI, č. 1, s. 75-77.

- Kožiak, R. – Nemeš, J. (ed.): Pohanstvo a kresťanstvo. Zborník z konferencie usporiadanej 5. – 6. II. 2003 v Banskej Bystrici, Bratislava, Chronos 2004, 319 s. In MEDEA – Studia MEDiavalia Et Antiqua, roč. IX, 2005, s. 126 – 127. /online/

- Škvarna, D. Začiatky moderných slovenských symbolov. /K vytváraniu národnej identity od konca 18. do polovice 19. storočia. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2004, 130 s. In MEDEA – Studia MEDiavalia Et Antiqua, roč. IX, 2005, s. 132 – 134. /online/

- OLIVA, Pavel: Démosthenés. Praha : Arista - Baset - Maitreia, 2007, 112 s. In Historické štúdie. Medzi Antikou a stredovekom. Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch. Acta Historica Posoniensia XIII. Bratislava : Stimul, 2010, s. 286-288.

- SAK, Robert: Jozef Jungmann. Život obrozence. Praha : Vyšehrad, 2007, 1. vyd., 313 s., edícia Velké postavy českých dějin – 8. zv., ISBN 978-80-7021-890-7. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 132-134. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf> /online/

– Tri brehy Dunaja. (knižná recenzia). In Historyweb.sk. [online] Dostupné na internete: <http://www.historyweb.sk/clanky/detail/tri-brehy-dunaja#.U701NbFAeHE> /online/

- KISS SZEMÁN, Róbert: Dejinnosť a kreácia - paralely v historickej tvorbe a svetonázore Jána Kollára a Istvána Horváta. In Slovenská literatúra 18. a 19. storočia. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského 2007, s. 96-117. In Historické štúdie. Medzi Antikou a stredovekom. Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch. Acta Historica Posoniensia XIII. Bratislava : Stimul, 2010, s. 289-292.

- Umenie oltárov. HERUCOVÁ, Marta. Spišské oltáre 19. storočia. Ľubiša : Pictonica, 2017. In Tvorba, 2017, roč. XXVII, č. 3, s. 90-92.

- Život v hudbe. JÁN SZELEPCSÉNYI: Úteky za krásou. Životný príbeh huslistky Gréty Hrdej. Bratislava : TransProdukt, 2015. In Tvorba, roč. XXVI, 2016, č. 4, s. 83-85.

Anotácie:

- ELIÁŠ, Michal. Z cestovných denníkov štúrovcov. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010, 245 s., ISBN 978-80-8115-018-0. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 130-131. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf> /online/

- ČERMÁK, Josef – ČERMÁKOVÁ, Kristina. Slovník latinských citátů. Praha : Euromedia Group, k.s. – Knižný klub, 543 s. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 115-116. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> /online/

- MALOVECKÁ, Milota: Karol Wagner (1732 - 1790). Historik Spiša a Šariša. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009, 227 s., ISBN 978-80-7165-729-3. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 128-129. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf> /online/

- MRVA, Marián. Žilina a Alexander Lombardini. Žilina : Artis Omnis, 2009, 137 s. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 116-118.  Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> /online/

- NOVÁK, Jozef – ROHÁČ, Juraj. Heraldik bez erbu. Martin : Slovensko genealogicko-heraldická spoločnosť, 2010, 152 s. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 105-108. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf> /online/

Edície:

PODOLAN, Peter. Dve verzie Krátičkej známosti národu Slowanského Jána Kollára. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2011, s. 84-95. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> /online/

PODOLAN, Peter. Edícia archívnych materiálov Branislava Varsika. In Štúdie venované Branislavovi Varsikovi. Bratislava : Stimul, 2023, s. 87-95. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino21.pdf><https: fphil.uniba.sk="" fileadmin="" fif="" katedry_pracoviska="" ksd="" h="" hino15.pdf=""></https:>

PODOLAN, Peter. List Jána Kvačalu Lidovým novinám zo 19. februára 1932. In Opus sectile. Historia nova 15. [online] Bratislava : Stimul, 2019, s 140-144. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino15.pdf>

PODOLAN, Peter. List Jozefa Miloslava Hurbana farníkom obce Hlboké (18. mája 1848). In Tvorba, 2017, roč. XXVII, č. 1, s. 85-88.

PODOLAN, Peter. List Jozefa Miloslava Hurbana Jonášovi Guothovi zo 17. mája 1851. In Tvorba, 2017, roč. XXVII, č. 2, s. 94-96.

PODOLAN, Peter. List Jozefa Miloslava Hurbana Jonášovi Guothovi zo 17. mája 1851. In Opus tessellatum. Historia nova 14. [online] Bratislava : Stimul, 2017, s.  95-99. Dostupné na internete: <https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino14.pdf> /online/

PODOLAN, Peter. Príspevky Jána Kollára na stránkach Týdenníka Juraja Palkoviča. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 225-231. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf> /online/

PODOLAN, Peter. Reč na pohrabe Jozefa Ľudevíta Miloslava Hurbana, doktora v sv. bohosloví, farára hlbockého, vysl. superintendenta atď.; povedal JÁN LEŠKA, senior nitriansky. In Tvorba, 2017, roč. 27, č. 3, s. 100-104.

PODOLAN, Peter. Trochu iné Vianoce. List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z konca roku 1855. In Tvorba, 2017, roč. 27, č. 4, s. 87-88.

PODOLAN, Peter. Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 266-273. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf> /online/

Abstrakty:

PODOLAN, Peter. Croatian Elements in the Life and Work of Ján Kollár. In The International Conference CROATIA AND SLOVAKIA: HISTORICAL PARALLELS AND CONNECTIONS (FROM 1780 TO THE PRESENT DAY)(Celebrating 140th anniversary of the University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of History, 1874-2014)
Zagreb : FF press, 2014, s. 15-16.

Umelecké texty:

- Čomu nás učia dejiny... a zmeny okolo nás. In Tvorba, roč. XXVI, 2016, č. 2, s. 2-3.

- Črepy. In Tvorba, roč. XXVI, 2016, č. 4, s. 34.

- Sedem prstov. In Tvorba, roč. XXVI, 2016, č. 3, s. 45.

- J. M. Hurban – ozvena zabudnutej doby? In Tvorba, roč. XXVII, 2017, č. 1, s. 2-3.

Iné:

- Ceci n'est pas une pipe. In Štúdie o dejinách. Historia nova 6. [online] Bratislava : Stimul, 2013, s. 8-10. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf> /online/

- Čriepky 19. veku. In Historyweb.sk. [online] Dostupné na internete: <www.historyweb.sk/clanky/detail/criepky-19-veku> /online/

– Zoznam diplomových prác v odbore História, sekcia Československé dejiny obhájených na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1924-1962. In Štúdie z histórie. Historia nova 9. [online] Bratislava : STIMUL, 2015, s. 180-185. /online/

- Zoznam dizertačných prác v odbore História, sekcia Československé dejiny obhájených na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 1924-1962. In Štúdie (ne)dávnych čias. Historia nova 8. Bratislava : Stimul, 2014, s. 124-126. [online] Dostupné na internete:<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino8.pdf> /online/

- Editoriál. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 6. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf> /online/

- Editoriál. In Štúdie o minulosti Slovenska a sveta. Historia nova I – 2010 – 2. Bratislava : Stimul, 2011, s. 6-8. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2.pdf> /online/

- Editoriál. In Štúdie k jubileu Pavla Jozefa Šafárika. Historia nova II – 2011 – 1. Bratislava : Stimul, 2011, s. 6-7. [online] Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-1.pdf> /online/

- Editoriál. In Štúdie k slovenským dejinám. Historia nova II – 2011 – 2. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 6-8. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoII-2011-2.pdf> /online/

- Editoriál 5. In Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia nova 5. [online] Bratislava : Stimul, 2012, s. 8-11. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf>/online/

- HOLEC, Roman – BOVAN, Marián. V službách cisára Františka Jozefa. Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratislava 2013, 343 s. In Historyweb.sk. [online] Dostupné na internete: <http://www.historyweb.sk/clanky/detail/v-sluzbach-cisara-frantiska-jozefa#.VA4VdGNWWHF> /online/

- Korešpondencia Jonáša Záborského (1812 – 1876) v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Prahe. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 135-136. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf> /online/

- K štúrovskému kánonu In Tvorba, roč. XXVI, 2016, č. 3, s. 2-3.

- Neskoro, ale predsa. In Štúdie o minulosti. Historia nova 7. Bratislava : Stimul, 2014, s. 8. [online] Dostupné na internete:<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino7.pdf> /online/

- Stratený list Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi. In Historické štúdie k jubileu Romana Holeca. Historia nova  I – 2010 – 1. [online] Bratislava : Stimul, 2010, s. 135. Dostupné na internete: <http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1.pdf> /online/Evidencia publikačnej činnosti (do 2023)

Evidencia publikačnej činnosti PETRA (od 2024)

CREPČ (do 2017) CREPČ (od 2018)

Bibliografia dejín Slovenska

Historická literatúra od roku 1990

Mozaika prác

 
 

Mozaika zborníkov