Štúdie (ne)dávnych čias HISTORIA NOVA 8

OBSAH: Štúdie (ne)dávnych čias HISTORIA NOVA 8

Štúdie (ne)dávnych čias

HISTORIA NOVA
8

ISBN 978-80-8127-118-2

 

• • SEPARÁTY •• 

obsah

titulné strany

tiráž

štúdie

Martin NEUMANN
Vypovedacia schopnosť stredovekých kalendárií na príklade Spisšského misála

Jozef ŠPILKA
Od typografie k politike
(Politický profil Rudolfa Strechaja pred rokom 1945)

Peter VANEK
Krádeže príslušníkov Rýchlej divízie na východnom fronte v roku 1942

Tomáš ČERNÁK
Ovládnutie zákonodarných a výkonných orgánov po februári 1948 na Slovensku a Ústava 9. mája

články

Nora MALINOVSKÁ
Z dejín ľudového liečiteľstva na Slovensku: František Madva (1786 – 1852)

dokumenty

Balázs CSIBA
Niekoľko prameňov k stredovekému osídleniu Žitného ostrova

jubileá

Tomáš ADAMČÍK
Životopisný náčrt k 195. výročiu narodenia Eugena Geromettu (1819 – 1887)

podujatia & správy

Balázs CSIBA
Konferencia Uhorsko za Jagelovcov ‒ nové výskumy a výsledky
(A Jagellók Magyarországa ‒ új kutatások és eredmények),
Budapešť, 13. ‒ 14. november 2014

Lukáš KRAJČÍR
Medzinárodná konferencia Chorvátsko a Slovensko.
Historické paralely a väzby. (Od 1780 do súčasnosti),
Záhreb 7. – 11. mája 2014

Dominik BLANÁR
Medzinárodná vedecká konferencia Svätí Cyril a Metod a ich náboženské
a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom.
Bratislava, 9. – 12. máj 2013 

recenzie

Pavol DEMJANIČ (rec.)
MACHO, Peter a kol. Revolúcia 1848/49 a historická pamäť.
Bratislava : Historický ústav SAV, 2012, 306 s.

miscellanea

Peter PODOLAN
Zoznam dizertačných prác v odbore História, sekcia Československé dejiny
obhájených na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962

o autoroch

Celé číslo