Priezory do dejín HISTORIA NOVA 11

OBSAH: Priezory do dejín HISTORIA NOVA 11

Priezory do dejín

HISTORIA NOVA
11

ISBN 978-80-8127-166-3

 

• • OBSAH •• 

O pravde či nepravde vo víne (Eva Benková)

štúdie

Zdenko GÁLIK
Mikuláš Kont a jeho hradné panstvo Hlohovec

Eva BENKOVÁ
Pôsobnosť kapitánov na hrade Krásna Hôrka v 70. a začiatkom 80. rokov 16. storočia

Tomáš TANDLICH
Obchodný cech v Šamoríne a kramársky cech v Trnave v 16. až 18. storočí

Eva ONDRUŠOVÁ
Koncepcia a úloha štátu v dobe osvietenstva na území habsburskej monarchie

články

Eva BENKOVÁ
Castellum Andrášiovcov v Betliari v 18. storočí

správy

Dominik BLANÁR
Konferencia Historické aspekty vytvárania pojmu slovenského územia

Romana ŠTANGOVÁ
Správa zo študijného pobytu na Univerzite Karlovej v Prahe, 29. september 2015 – 12. február 2016

anotácie

Lukáš BUJKO
HRBEK, Jiří. Evropa a absolutismus v 17. a 18. století. Praha : Triton, 2012, 202 s.

Júlia BANKÓ
HABAJ, Michal – LUKAČKA, Ján – SEGEŠ, Vladimír – MRVA, Ivan – PETRANSKÝ, Ivan A. – HRNKO, Anton.Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť. Bratislava : Perfekt, 2015, 551 s.

výťahy z úspešne obhájených dizertačných prác

Eva BENKOVÁ
Horná Nitra v stredoveku (vývoj cirkevnej správy)

Zuzana HAJACHOVÁ
K formovaniu historickej pamäte na Slovensku v 1. polovici 20. storočia (Na príklade vnímania osobnosti prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka)

Adam MESIARKIN
Etnogenéza Slovanov a slovanská identita v stredoveku

miscellanea

Eva BENKOVÁ
Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2012 – 2016

Eva BENKOVÁ
Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2012 – 2016

o autoroch

Celé číslo