Štúdie o minulosti HISTORIA NOVA 7

OBSAH: Štúdie o minulosti HISTORIA NOVA 7

Štúdie o minulosti

HISTORIA NOVA
7

ISBN 978-80-8127-099-4

 

• • SEPARÁTY •• 

obsah

titulné strany

Neskoro, ale predsa  (Peter PODOLAN)

tiráž

štúdie

Romana ŠTANGOVÁ
Študenti zo Slovenska v matrikách stredovekých univerzít v Prahe, v Krakove a vo Viedni

Anna MALÍKOVÁ JAKUBCOVÁ
Mária Bellová – prvá slovenská lekárka

články

Adam MESIARKIN
Prvky byzantského práva v právnych pamiatkach Veľkej Moravy

Marta RAJKOVÁ
Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva

Ján VALTER
Teoreticko-historiografický úvod k dejinám karikatúry

podujatia & správy

Mária GAŠŠOVÁ
II. vedecké kolokvium Antické dejiny v slovenských univerzitných podmienkach.
Bratislava, 26. jún 2013

Júlia SUSLOVÁ
Konferencia s medzinárodnou účasťou
Stretnutie mladých historikov III. Človek, spoločnosť, doba.
Košice, 16. – 17. október 2013 

Dominik BLANÁR
Medzinárodná vedecká konferencia Svätí Cyril a Metod a ich náboženské
a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom.
Bratislava, 9. – 12. máj 2013 

Lukáš KRAJČÍR
Správa zo študijného pobytu na Katedre
středoevropských studií Univerzity Karlovy v Prahe.
23. septembra 2013 – 14. februára 2014

anotácie

Peter PODOLAN (anot.)
NOVÁK, Jozef – ROHÁČ, Juraj. Heraldik bez erbu.
Martin : Slovensko genealogicko-heraldická spoločnosť, 2010, 152 s.

recenzie

Jana BAUEROVÁ (rec.)
BOIA, Lucian. Rumunsko – krajina na hranici Európy.
Bratislava: Kalligram, 2012, 272 s.

Peter PODOLAN (rec.)
HOLEC, Roman – BOVAN, Marián. V službách cisára Františka Jozefa.
Z pamätí lokaja a dvornej dámy. Bratislava 2013, 343 s.

o autoroch

Celé číslo