Štúdie z histórie HISTORIA NOVA 9

OBSAH: Štúdie z histórie HISTORIA NOVA 9

Štúdie z histórie

HISTORIA NOVA
9

ISBN 978-80-8127-137-3

 

• • SEPARÁTY •• 

obsah

titulné strany

tiráž

štúdie

Eva BENKOVÁ
Rod Kelio v Častej

Romana ŠTANGOVÁ
Krakovská Bursa Hungarorum v stredoveku

Peter BENKA
Františkánske kázne ako nástroj budovania konfesijnej identity

Pavol DEMJANIČ
Obraz Židov v Slovenských národných novinách

Peter PODOLAN
Príbeh letca F/O Jamesa M. Kirchhoffa očami Martina Kýšku

Michal LITAVSKÝ
Strana slovenskej obrody ako nekomunistická politická strana v komunistickom Československu

články

Adam MESIARKIN
Právna úprava odsunu obyvateľov nemeckej národnosti z Poľska po druhej svetovej vojne

dokumenty

Balázs CSIBA
Pramene ku genealógii predialistov Ostrihomského arcibiskupstva z Dobrohošti

podujatia & správy

Artur GOSZCZYŃSKI
Správa zo štipendijného pobytu (Národný štipendijný program SR)
na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského,
február – jún 2015

recenzie

Peter PODOLAN (rec.)
DUCHÁČEK, Milan. Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin.
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2014, 515 s.

miscellanea

Peter PODOLAN
Zoznam diplomových prác v odbore História, sekcia Československé dejiny
obhájených na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1924 – 1962

BYSTRICKÝ, Valerián – ŠIMKOVÁ, Ľudmila
Bibliografia článkov, denníkov a spomienok na vývoj na Slovensku v rokoch 1918 – 1939

o autoroch

Celé číslo