Historické štúdie k jubileu Romana Holeca HISTORIA NOVA I – 2010 – 1

OBSAH: Historické štúdie k jubileu Romana Holeca HISTORIA NOVA I – 2010 – 1

Historické štúdie k jubileu Romana Holeca

HISTORIA NOVA
I – 2010 – 1

ISBN 978-80-89236-94-7

 

 

• • SEPARÁTY •• 

obsah

jubileum prof. PhDr. Romana Holeca, CSc.

titulné strany

editoriál  (Peter PODOLAN)

Dušan ŠKVARNA
Pri prvom okrúhlom jubileu Romana Holeca

Referáty a prednášky prof. PhDr. Romana Holeca CSc.

Bibliografia prof. PhDr. Romana Holeca, CSc.

tiráž

štúdie

Daniel GAHÉR
Gróf Tomáš V. (Temel)  zo Svätého Jura (*okolo 1345 – †1405)

Helena MARKUSKOVÁ
Životné pomery v Nových Zámkoch v čase osmanskej nadvlády (1663 – 1685)

Ľudmila MASLÍKOVÁ
Hospodárske pomery vo Veličnej na základe urbárov zo 17. a prvej polovice 18. storočia

Tatiana ŽILÍKOVÁ
Panslavizmus a austroslavizmus:
dve koncepcie riešenia postavenia Slovanov v Európe a v habsburskej monarchii

Peter PODOLAN
Politické aspekty činnosti Jána Kollára

Judit PÁL
Das Wirtschaftsbürgertum und seine öffentliche und karitative Tätigkeit
in Ungarn im 19. Jahrhundert. Ein historiographischer Überblick

Andrej MONGIELLO
Medzinárodnopolitický aspekt rozdelenia ČSFR

jubileá

Zuzana HAJACHOVÁ
160. výročie narodenia Tomáša Garrique Masaryka

podujatia & správy

Katarína NÁDASKÁ
Správa z konferencie Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie.
Častá – Píla, 19. – 21. október 2009

anotácie

Zuzana ORSÁGOVÁ (anot.)
HOMZA, Martin; SROKA, Stanisław A. (ed.) Historia Scepusii I. (Dejiny Spiša I).
Bratislava a Kraków : Etc, 2009

Peter PODOLAN (anot.)
MALOVECKÁ, Milota: Karol Wagner (1732 - 1790). Historik Spiša a Šariša.
Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009, 227 s.

Peter PODOLAN (anot.)
ELIÁŠ, Michal. (ed.) Z cestovných denníkov štúrovcov.
Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010, 245 s.

recenzie

Peter PODOLAN (rec.)
SAK, Robert: Jozef Jungmann. Život obrozence.
Praha : Vyšehrad, 2007, 313 s.

miscellanea

Peter PODOLAN
Stratený list Pavla Jozefa Šafárika Martinovi Hamuljakovi

Peter PODOLAN
Korešpondencia Jonáša Záborského (1812 - 1876)
v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Prahe

o autoroch

Celé číslo