Štúdie o dejinách HISTORIA NOVA 6

OBSAH: Štúdie o dejinách HISTORIA NOVA 6

Štúdie o dejinách

HISTORIA NOVA
6

ISBN978-80-8127-082-6

 

• • SEPARÁTY •• 

obsah

titulné strany

Ceci n'est pas une pipe  (Peter PODOLAN)

tiráž

štúdie

Jana SOFKOVÁ
Začiatky írskeho monasticizmu a kristianizačná činnosť írskych mníchov

Vladimír VLASKO
Počiatky vlády Anjouovcov v Uhorsku

Ľudmila MASLÍKOVÁ
Vývoj osídlenia a mestotvorný proces v najzápadnejšej
časti Nitrianskej stolice do začiatku 15. storočia

Eva BENKOVÁ
Dejiny vinohradníctva na panstve Červený Kameň v druhej polovici 18. storočia

Peter PODOLAN
Sláwa Bohyně a původ gména Slawůw čili Slawjanůw... Jána Kollára

Eduard LAINCZ
Náboženské pomery na severnom Spiši v rokoch 1918 – 1939

Lukáš KRAJČÍR
Pohľady evanjelického duchovenstva na Zvolenský manifest a Autonomistický blok

články

Zofia BRZOZOWSKA
Recepcia byzantského práva na území Slavia Orthodoxa v 10. až 13. storočí

dokumenty

Ľudmila MASLÍKOVÁ
Súpis domov Nitrianskej stolice z roku 1598

Eva BENKOVÁ
Krátke písomné pramene k dejinám vinohradníctva a vinárstva

jubileá

Lukáš KRAJČÍR
50. výročie úmrtia Júliusa Dérera (1895 – 1963)

podujatia & správy

Adam MESIARKIN
Medzinárodná konferencia Rus v epoche mongolských nájazdov (1223 – 1480),
Varšava, 15. – 17. november, 2012

anotácie

Andrea NÁMEROVÁ (anot.)
BERANOVÁ, Magdaléna. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku.
Praha : Academia, 2011, 2. vydanie, 512 s.

Juraj JANKECH (anot.)
DINUŠ, Peter. Vyrovnávanie sa s minulosťou?
Bratislava : Veda, 2010, 136 s.

Eva BENKOVÁ (anot.)
JAMRICHOVÁ, Andrea a kol. Vinohrady za...
Pezinok : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2012, 60 s.

Tomáš ADAMČÍK (anot.)
KOPECKÝ, René. Bedřich Hrozný – život a dílo.
Praha : Dar Ibn Rushd, 2011, 156 s.

recenzie

Mária GAŠŠOVÁ (rec.)
KLOKNER, Tomáš – VALACHOVIČ, Pavol (ed.).
Až za hranicu oikumeny. Aktuálne otázky z dejín a kultúry antického staroveku.
Brno : Tribun, 2012, 328 s.

Lukáš KRAJČÍR (rec.)
VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938).
Martin : Matica slovenská, 2011, 283 s.

Pavol MATULA (rec.)
VIRŠINSKÁ, Miriam. Memorandum národa slovenského.
Martin : Matica slovenská, 2011, 68 s.

o autoroch

Celé číslo