Štúdie k jubileu Jozefa Miloslava Hurbana HISTORIA NOVA 18

OBSAH: Štúdie k jubileu Jozefa Miloslava Hurbana HISTORIA NOVA 18

Štúdie k jubileu Jozefa Miloslava Hurbana

HISTORIA NOVA
18

ISBN 978-80-8127-296-7

 

•• OBSAH •• 

 

Báseň pri uvítaňi veleslavních mužov Slovenskich a hodně zaslúžilich cís. kr. dúverňíkov Jos. Mil. Hurbana a Lud. Štúra v Mijave dňa 7. juli 1849

k jubileu Jozefa Miloslava Hurbana (Peter PODOLAN)

štúdie

Rastislav MOLDA
Cesty Jozefa Miloslava Hurbana

Peter PODOLAN
Jozef Miloslav Hurban v ohrození života a zdravia

články

Peter MRÁZ
Básne Jozefa Miloslava Hurbana

edície

Tomáš ADAMČÍK (ed.)
Listy katolíckych kňazov Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi (1)

obhájené dizertačné práce

Peter BENKA
Vernakulárne jazyky v ranonovovekom meste: príklad slovenčiny v Bardejove

Lukáš KRAJČÍR
Slovenskí evanjelici a. v. vo verejnom priestore na Slovensku v rokoch 1918 – 1929

Peter VANEK
Vývoj chemického priemyslu na Slovensku v rokoch 1934 – 1939

Vladimír OLEJNÍK
Historik Ján Bárdossy

miscellanea

Peter PODOLAN
Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2017 – 2018

Peter PODOLAN
Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2017 – 2018

o autoroch

••• CELÝ ZVÄZOK •••