Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK [bibliografia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017] a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

[English version]

Kde nás nájdete

Múzejná ulica (prístavba rektorátu UK):

  • požičovňa, čitáreň - 3. poschodie, č. d. 301;
  • študovňa - 2. poschodie, č. d. 221 

Tel: +421-2-901 31 571 (požičovňa), e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Žiadanky si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu. Platnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní, inú lehotu k prevzatiu dokumentov je potrebné si vopred dohodnúť s ÚK FiF (ukfphil.uniba.sk). Výpožičná lehota je 30 dní (pre zamestnancov UK – 180 dní). Výpožičnú lehotu si predlžuje používateľ sám prostredníctvom svojho konta.

OZNAM O ZATVORENÍ ÚSTREDNEJ KNIŽNICE FiF UK

Ústredná knižnica FiF UK a katedrové knižnice  BUDÚ počas zákazu vychádzania ZATVORENÉ.

Platnosť podaných zadaných žiadaniek bola posunutá do 17. 2. 2021. Zadané žiadanky na knihy budú vybavené po obnovení prevádzky.

Výpožičky spadajúce do obdobia zákazu vychádzania boli predĺžené do 17. 2. 2021. 

V prípade otázok, špecifických požiadaviek, či iných problémov nás kontaktujte na: ukfphil.uniba.sk alebo kniznicavili.uniba.sk.

DOSTUPNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE NA PODPORU SAMOŠTÚDIA

S ohľadom na nemožnosť poskytovať informačné zabezpečenie používateľov Ústrednej knižnice FiF dávame do pozornosti dostupné prístupy k digitálnemu obsahu:

Návrh na kúpu knihy

Nenašli ste potrebnú knihu, alebo je dlhodobo rezervovaná, či máte iniciatívny návrh na kúpu odbornej literatúry? Využite návrh na kúpu knihy.