Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK [bibliografia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017] a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

[English version]

Kde nás nájdete

Múzejná ulica (prístavba rektorátu UK):

 • požičovňa, čitáreň - 3. poschodie, č. d. 301;
 • študovňa - 2. poschodie, č. d. 221 

Tel: +421-2-901 31 571 (požičovňa), e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Žiadanky si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu. Platnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní, inú lehotu k prevzatiu dokumentov je potrebné si vopred dohodnúť s ÚK FiF (ukfphil.uniba.sk). Výpožičná lehota je 30 dní (pre zamestnancov UK – 180 dní). Výpožičnú lehotu si predlžuje používateľ sám prostredníctvom svojho konta.

Otváracie hodiny - ústredná knižnica

  20. 9. – 17. 12. 2021 20. 12. - 23. 12. 2021
Pondelok 10:00 - 18:00 10:00 -14:00
Utorok 09:00 - 18:00 10:00 -14:00
Streda 09:00 - 18:00 10:00 -14:00
Štvrtok 09:00 - 18:00 10:00 -13:00
Piatok 09:00 - 14:00 -

Otváracie hodiny - katedrové knižnice

  20. 9. – 17. 12. 2021 20. 12. - 23. 12. 2021
Pondelok 10:00 - 15:00 10:00 -14:00
Utorok 09:00 - 15:30 10:00 -14:00
Streda 09:00 - 15:30 10:00 -14:00
Štvrtok 09:00 - 15:30 10:00 -13:00
Piatok 09:00 - 14:00 -

Otváracie hodiny - Slovanský seminár

  20. 9. – 17. 12. 2021 20. 12. - 23. 12. 2021
Pondelok 10:00 - 16:00 10:00 -14:00
Utorok 09:00 - 16:00 10:00 -14:00
Streda 09:00 - 16:00 10:00 -14:00
Štvrtok 09:00 - 16:00 10:00 -13:00
Piatok 09:00 - 14:00 -

Otváracie hodiny - Historický seminár

  20. 9. – 17. 12. 2021 20. 12. - 23. 12. 2021
Pondelok 10:00 - 16:00 10:00 -14:00
Utorok 09:00 - 17:00 10:00 -14:00
Streda 09:00 - 16:00 10:00 -14:00
Štvrtok 09:00 - 17:00 10:00 -13:00
Piatok 09:00 - 13:00 -

Prevádzkový režim Ústrednej knižnice FiF UK - ZS 2021/22

Požičovňa /čitáreň (Múzejná ulica – prístavba rektorátu UK, 3. poschodie, č. d. 301, otvorená počas celej letnej prevádzky) a katedrové knižnice  budú otvorené vo vyššie uvedených otváracích hodinách. 

V prípade špecifických požiadaviek alebo akýchkoľvek iných otázok píšte na ukfphil.uniba.sk (napr. výpožičky periodík, výpožička dokumentov zo študovne a pod.), takéto požiadavky bude knižnica riešiť individuálne. V prípade potreby sa vieme s Vami spojiť cez MS Teams.

Knihy môžete vrátiť:

 • v požičovni (Múzejná ulica)
 • cez blibliobox v átriu fakulty na Gondovej ulici,
 • ktorejkoľvek katedrovej knižnici
 • poštou na adresu: Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1.

Pri návšteve knižnice dodržujte tieto hygienické nariadenia:

 • vstup a pobyt v knižnici je možný len s rúškom alebo iným prekrytím horných dýchacích ciest,
 • dezinfekcia rúk je k dispozícii pri vstupe do knižnice,
 • zachovávajte odstupy v radoch osôb,

Upozorňujeme, že systém výpožičiek je nastavený na automaticky zasielané notifikácie o blížiacom sa konci výpožičnej lehoty a elektronické upomienky (len na univerzitný mail). Prosíme Vás, aby ste si skontrolovali stav výpožičiek a dátum vrátenia na svojom čitateľskom konte. V prípade, že už knihy nie je možné predĺžiť alebo ich už nepotrebujete, prosíme o ich vrátenie.

INFORMÁCIA PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV – VYSPORIADANIE ZÁVÄZKOV VOČI KNIŽNICI

Žiadame končiacich študentov, aby nám obratom vrátili všetky požičané knihy, a to:

 • osobne v centrálnej požičovni (Múzejná ulica, 3. poschodie, č. d. 301),
 • cez bibliobox v átriu Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici č. 2 (počas otváracích hodín fakulty),
 • v katedrovej knižnici,
 • kuriérom alebo poštou na adresu:

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1

Po uplynutí výpožičnej lehoty knižnica začne s vymáhaním dokumentov v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK v Bratislave a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Sankčné poplatky za neskoré predĺženie vypožičaného dokumentu a neskoré vrátenie vypožičaného dokumentu je 1 deň /1 dokument = 0,10 EUR, riaditeľská upomienka 10,00 EUR a Pokus o zmier 15,00 EUR.

Po bezvýslednom upomínaní začne knižnica vymáhať vypožičaný dokument súdnou cestou a o tejto skutočnosti bude informovať študijné oddelenie.

DOSTUPNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE NA PODPORU SAMOŠTÚDIA

S ohľadom na nemožnosť poskytovať informačné zabezpečenie používateľov Ústrednej knižnice FiF dávame do pozornosti dostupné prístupy k digitálnemu obsahu:

Návrh na kúpu knihy

Nenašli ste potrebnú knihu, alebo je dlhodobo rezervovaná, či máte iniciatívny návrh na kúpu odbornej literatúry? Využite návrh na kúpu knihy.