Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK [bibliografia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017] a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

[English version]

Kde nás nájdete

Pracoviská Ústrednej knižnice FiF UK:
- ústredná požičovňa a čitáreň - Múzejná ul., 3. poschodie, č. d. M 301;
- Kórejský kútik, Taiwanské informačné centrum pre čínske štúdia - Múzejná ul.; 3.  poschodie, č. d. M 301,
- študovňa - Múzejná ulica, 2. poschodie, č. d. M 221;
- Historický seminár - Šafárikovo nám., 4 poschodie, č. d. S 425;
- Slovanský seminár - Gondova ul., 2 poschodie, č. d. G 234;
- Knižnica Katedry anglistiky a amerikanistiky - Gondova ul., 1 poschodie, č. d.  G 100.

Tel: +421-2-901 31 571 (požičovňa), e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Zasielanie podkladov k EPČ: fif.epcuniba.sk 
Požiadavky na vyhotovenie výstupov z EPČfif.epcuniba.sk alebo monika.lopusanovauniba.sk 

Aktuálne informácie

OA publikovanie bez APC - transformačné zmluvy

Skúšobný prístup

  • Platforma GlobalData sprístupňuje makroekonomické dáta, štatistiky a analýzy z 22 oblastí priemyslu, z viac ako 200 krajín sveta.

Otváracie hodiny – požičovňa, študovňa (semester, skúškové obdobie)

  13. 02. – 12. 05. 2023 15. 05. - 30. 06. 2023
Pondelok 10:00 - 18:00 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 18:00 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 18:00 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 18:00 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00

Otváracie hodiny - knižnica katedry anglistiky a amerikanistiky (semester, skúškové obdobie)

  16. 01. - 30. 06. 2023
Pondelok 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00

Otváracie hodiny - Slovanský seminár (semester, skúškové obdobie)

  16. 01. - 30. 06. 2023
Pondelok 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00

Otváracie hodiny - Historický seminár (semester, skúškové obdobie)

  13. 02. - 12. 05. 2023 15. 05. - 30. 06. 2023
Pondelok 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 17:00 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 17:00 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00

Informácie k službám knižnice

Žiadanky zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu. Knižnica zasiela emailové notifikácie o príprave dokumentu. Notifikácia je zasielaná výhradne na univerzitné maily. Platnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní, inú lehotu k prevzatiu dokumentov je potrebné si vopred dohodnúť s ÚK FiF (ukfphil.uniba.sk). Výpožičná lehota je 30 dní (pre zamestnancov UK – 180 dní). Výpožičnú lehotu si predlžuje používateľ sám prostredníctvom svojho konta.

Výdaj kníh z bývalých katedrových knižníc:
Slovanský seminár (G234) vydáva dokumenty z:
- Knižnice katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky,
- Knižnice katedry dejín VU, etnológie a muzeológie,
- Knižnice katedry archeológie.

Knižnica katedry anglistiky a amerikanistiky (G100) vydáva dokumenty z Knižnice katedry romanistiky.
Centrálna požičovňa (M301) vydáva dokumenty z Knižnice katedry filozofie a dejín filozofie a z Katedry muzikológie.

Vrátenie kníh:
- osobne do knižnice,
- do boxu na vrátenie kníh (biblioboxu) v átriu budovy na Gondovej ulici,
- poštou (ako doporučenú zásielku) na adresu: Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1.

V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek ohľadne fungovania knižnice píšte na ukfphil.uniba.sk.

Objednaj si knihovníka

Ak máte záujem o individuálne poradenstvo ku knižnično-informačným službám, k vyhľadávaniu informačného zdroja, k overeniu publikačného zdroja a pod. vyplňte tento formulár alebo napíšte na ukfphil.uniba.sk aj s uvedením okruhu konzultácie a návrhu termínu. Radi Vám všetko vysvetlíme, 

Ak máte záujem o online konzultácie cez MS Teams, vyplňte tento formulár alebo napíšte na ukfphil.uniba.sk.

Dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

S ohľadom na nemožnosť poskytovať informačné zabezpečenie používateľov Ústrednej knižnice FiF dávame do pozornosti dostupné prístupy k digitálnemu obsahu:

Návrh na kúpu knihy

Nenašli ste potrebnú knihu, alebo je dlhodobo rezervovaná, či máte iniciatívny návrh na kúpu odbornej literatúry? Využite návrh na kúpu knihy.

Prezentácia k službám Ústrednej knižnice FiF UK

Dobrodružstvo poznania