Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK [bibliografia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017] a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

[English version]

Kde nás nájdete

Múzejná ulica (prístavba rektorátu UK):

 • požičovňa, čitáreň - 3. poschodie, č. d. 301;
 • študovňa - 2. poschodie, č. d. 221 

Tel: +421-2-901 31 571 (požičovňa), e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Zasielanie podkladov k EPČ: fif.epcuniba.sk 

Žiadanky si zasielajte prostredníctvom súborného online katalógu. Platnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní, inú lehotu k prevzatiu dokumentov je potrebné si vopred dohodnúť s ÚK FiF (ukfphil.uniba.sk). Výpožičná lehota je 30 dní (pre zamestnancov UK – 180 dní). Výpožičnú lehotu si predlžuje používateľ sám prostredníctvom svojho konta.

Otváracie hodiny - požičovňa, študovňa

  07. 03. - 13. 05. 2022 16. 05. - 30. 06. 2022
Pondelok 10:00 -18:00 10:00 -16:00
Utorok 09:00 -18:00 09:00 -16:00
Streda 09:00 -18:00 09:00 -16:00
Štvrtok 09:00 -18:00 09:00 -16:00
Piatok 09:00 -14:00 09:00 -14:00

Otváracie hodiny - knižnica katedry anglistiky a amerikanistiky

  07. 03. – 30. 06. 2022
Pondelok 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00

Otváracie hodiny - Slovanský seminár

  07. 03. - 30.06.2022
Pondelok 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00

Otváracie hodiny - Historický seminár

  07. 03. - 13. 05. 2022 16. 05. - 30. 06. 2022
Pondelok 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 17:00 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 17:00 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00 09:00 - 14:00

INFORMÁCIE K SLUŽBÁM KNIŽNICE

Otvorené pracoviská:

 • požičovňa, 3. poschodie, č. d. M301 a študovňa, 2. poschodie, č. d. M221,
 • Slovanský seminár, Historický seminár, Knižnica katedry anglistiky a amerikanistiky

Výdaj kníh z bývalých katedrových knižníc:

Slovanský seminár (G234) vydáva dokumenty z:

 • Knižnice katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky,
 • Knižnice katedry dejín VU, etnológie a muzeológie,
 • Knižnice katedry archeológie,
 • Knižnice katedry muzikológie.

Knižnica katedry anglistiky a amerikanistiky (G100) vydáva dokumenty z Knižnice katedry romanistiky.

Centrálna požičovňa (M301) vydáva dokumenty z Knižnice katedry filozofie a dejín filozofie.

V prípade, že už knihy nie je možné predĺžiť alebo ich už nepotrebujete, prosíme o ich vrátenie - osobne do knižnice, do boxu na vrátenie kníh (biblioboxu) v átriu budovy na Gondovej ulici alebo poštou ako doporučenú zásielku na adresu: Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1

V prípade akýchkoľvek otázok, príp. požiadaviek na výpožičky dokumentov  apod. píšte na ukfphil.uniba.sk.

INFORMÁCIA PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV – VYSPORIADANIE ZÁVÄZKOV VOČI KNIŽNICI

Žiadame končiacich študentov, aby nám obratom vrátili všetky požičané knihy, a to:

 • osobne v centrálnej požičovni (Múzejná ulica, 3. poschodie, č. d. 301),
 • cez bibliobox v átriu Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici č. 2 (počas otváracích hodín fakulty),
 • v katedrovej knižnici,
 • kuriérom alebo poštou na adresu:

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1

Po uplynutí výpožičnej lehoty knižnica začne s vymáhaním dokumentov v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK v Bratislave a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Sankčné poplatky za neskoré predĺženie vypožičaného dokumentu a neskoré vrátenie vypožičaného dokumentu je 1 deň /1 dokument = 0,10 EUR, riaditeľská upomienka 10,00 EUR a Pokus o zmier 15,00 EUR.

Po bezvýslednom upomínaní začne knižnica vymáhať vypožičaný dokument súdnou cestou a o tejto skutočnosti bude informovať študijné oddelenie.

DOSTUPNÉ INFORMAČNÉ ZDROJE NA PODPORU SAMOŠTÚDIA

S ohľadom na nemožnosť poskytovať informačné zabezpečenie používateľov Ústrednej knižnice FiF dávame do pozornosti dostupné prístupy k digitálnemu obsahu:

Návrh na kúpu knihy

Nenašli ste potrebnú knihu, alebo je dlhodobo rezervovaná, či máte iniciatívny návrh na kúpu odbornej literatúry? Využite návrh na kúpu knihy.