Ústredná knižnica

O pracovisku

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK svojimi knižnično-informačnými fondmi a informačnými službami pomáha plniť úlohy pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom a študentom všetkých foriem štúdia (viac o poslaní, funkciách knižnice - pozri Štatút a organizačný poriadok).

V spolupráci s Akademickou knižnicou UK a ostatnými fakultnými knižnicami UK vytvára súborný online katalóg UK, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancov FiF UK [bibliografia 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017] a sprístupňuje viaceré plnotextové databázy.

Poskytovanie služieb sa riadi Knižničným a výpožičným poriadkom AK UK a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK.

[English version]

Kde nás nájdete

Pracoviská Ústrednej knižnice FiF UK:

- ústredná požičovňa a čitáreň - Múzejná ul., 3. poschodie, č. d. M 301;
- študovňa - Múzejná ulica, 2. poschodie, č. d. M 221;
- Historický seminár - Šafárikovo nám., 4 poschodie, č. d. S 425;
- Slovanský seminár - Gondova ul., 2 poschodie, č. d. G 234;
- Knižnica Katedry anglistiky a amerikanistiky - Gondova ul., 1 poschodie, č. d.  G 100.

Tel: +421-2-901 31 571 (požičovňa), e-mail: uk(at)fphil.uniba.sk

Zasielanie podkladov k EPČ: fif.epcuniba.sk 
Požiadavky na vyhotovenie výstupov z EPČfif.epcuniba.sk alebo monika.lopusanovauniba.sk 

Otváracie hodiny - požičovňa, študovňa

  19. 09. - 16. 12. 2022 19. 12. - 23. 12. 2022 02. 01. - 10. 2. 2023
Pondelok 10:00 - 18:00 10:00 - 14:00 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 18:00 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 18:00 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 18:00 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00 09:00 - 13:00 09:00 - 14:00

Otváracie hodiny - knižnica katedry anglistiky a amerikanistiky

  19. 09. - 16. 12. 2022 19. 12. - 23. 12. 2022 02. 01. - 10. 02. 2023
Pondelok 10:00 - 16:00 10:00 - 14:00 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 16:00 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 16:00 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00 09:00 - 13:00 09:00 - 14:00

Otváracie hodiny - Slovanský seminár

  19. 09. - 16. 12. 2022 19. 12. - 23. 12. 2022 02. 01. - 10. 02. 2023
Pondelok 10:00 - 16:00 10:00 - 14:00 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 16:00 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 16:00 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00 09:00 - 13:00 09:00 - 14:00

Otváracie hodiny - Historický seminár

  19. 09. - 16. 12. 2022 19. 12. - 23. 12. 2022 02. 01. - 10. 02. 2023
Pondelok 10:00 - 16:00 10:00 - 14:00 10:00 - 16:00
Utorok 09:00 - 17:00 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00
Streda 09:00 - 16:00 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00
Štvrtok 09:00 - 17:00 09:00 - 14:00 09:00 - 16:00
Piatok 09:00 - 14:00 09:00 - 13:00 09:00 - 14:00

Informácie k službám knižnice

Knižnica od 18. 8. 2022 zasiela emailové notifikácie používateľom o príprave dokumentu. Notifikácia je zasielaná výhradne na univerzitné maily. 

Žiadanky si zasielajte prostredníctvom súborného online katalóguPlatnosť podaných žiadaniek je 5 kalendárnych dní, inú lehotu k prevzatiu dokumentov je potrebné si vopred dohodnúť s ÚK FiF (ukfphil.uniba.sk). Výpožičná lehota je 30 dní (pre zamestnancov UK – 180 dní). Výpožičnú lehotu si predlžuje používateľ sám prostredníctvom svojho konta.

Výdaj kníh z bývalých katedrových knižníc:

Slovanský seminár (G234) vydáva dokumenty z:

 • Knižnice katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky,
 • Knižnice katedry dejín VU, etnológie a muzeológie,
 • Knižnice katedry archeológie,
 • Knižnice katedry muzikológie.

Knižnica katedry anglistiky a amerikanistiky (G100) vydáva dokumenty z Knižnice katedry romanistiky.

Centrálna požičovňa (M301) vydáva dokumenty z Knižnice katedry filozofie a dejín filozofie.

Vrátenie kníh:

 • osobne do knižnice,
 • do boxu na vrátenie kníh (biblioboxu) v átriu budovy na Gondovej ulici
 • poštou (ako doporučenú zásielku) na adresu: Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1.

V prípade akýchkoľvek otázok a požiadaviek ohľadne fungovania knižnice píšte na ukfphil.uniba.sk.

Predstavenie služieb knižnice / Objednaj si knihovníka

Predstavenie služieb knižnice:

Ústredná knižnica FiF UK ponúka všetkým záujemcom v termíne od 30. 9. – 21. 10. 2022 každý piatok od 10. 00 do 11. 00 hod možnosť zoznámiť sa so službami knižnice (práca so súborným online katalógom, výpožičný proces – absenčný prezenčný; služby požičovne a študovne a pod.). Stačí prísť v uvedených termínoch do požičovne /čitárne (Múzejná ulica – prístavba rektorátu UK, 3. poschodie, č. d. 301), kde Vám radi všetko vysvetlíme.  

Objednaj si knihovníka: 

Ak máte záujem o individuálne poradenstvo k špeciálnym knižnično-informačným službám, k vyhľadávaniu informačného zdroja,  k overeniu publikačného zdroja a pod. napíšte nám na ukfphil.uniba.sk aj s uvedením okruhu konzultácie a návrhu termínu. Následne Vám oznámime, kto sa Vám bude venovať. 

Ak máte záujem o online konzultácie cez MS Teams, napíšte na:ukfphil.uniba.sk.

Informácie pre končiacich študentov - vysporiadanie záväzkov voči knižnici

Žiadame končiacich študentov, aby nám obratom vrátili všetky požičané knihy, a to:

 • osobne v centrálnej požičovni (Múzejná ulica, 3. poschodie, č. d. 301),
 • cez bibliobox v átriu Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici č. 2 (počas otváracích hodín fakulty),
 • v katedrovej knižnici,
 • kuriérom alebo poštou na adresu:

Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK
Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1

Po uplynutí výpožičnej lehoty knižnica začne s vymáhaním dokumentov v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom Akademickej knižnice UK v Bratislave a Výpožičným poriadkom Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Sankčné poplatky za neskoré predĺženie vypožičaného dokumentu a neskoré vrátenie vypožičaného dokumentu je 1 deň /1 dokument = 0,10 EUR, riaditeľská upomienka 10,00 EUR a Pokus o zmier 15,00 EUR.

Po bezvýslednom upomínaní začne knižnica vymáhať vypožičaný dokument súdnou cestou a o tejto skutočnosti bude informovať študijné oddelenie.

Dostupné informačné zdroje na podporu samoštúdia

S ohľadom na nemožnosť poskytovať informačné zabezpečenie používateľov Ústrednej knižnice FiF dávame do pozornosti dostupné prístupy k digitálnemu obsahu:

Návrh na kúpu knihy

Nenašli ste potrebnú knihu, alebo je dlhodobo rezervovaná, či máte iniciatívny návrh na kúpu odbornej literatúry? Využite návrh na kúpu knihy.

Prezentácia k službám Ústrednej knižnice FiF UK

Dobrodružstvo poznania