Vnútorné predpisy FiF UK

Základné vnútorné predpisy

Štatút FiF UK
VP FiF UK č. 4/2023 schválený Akademickým senátom FiF UK a Akademickým senátom UK | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 1/2015.
Predpis je platný a účinný od 26. 04. 2023.
Organizačný poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 7/2023 schválený Akademickým senátom FiF UK | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 5/2022.
Predpis je platný od 29. 05. 2023 a účinný od 01. 06. 2023 (okrem čl. 2 ods. 1 písm. a), ktorý je účinný od 01. 09. 2023).
Študijný poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 4/2024 schválený Akademickým senátom FiF UK a Akademickým senátom UK | Úplné znenie VP FiF UK č. 11/2023 v znení Dodatku č. 1 | Príloha
Predpis bol vydaný dňa 25. 01. 2024.
VP FiF UK č. 3/2024 schválený Akademickým senátom FiF UK a Akademickým senátom UK | Dodatok č. 1 k VP FiF UK č. 11/2023
Predpis je platný a účinný od 24. 01. 2024.
VP FiF UK č. 11/2023 schválený Akademickým senátom FiF UK a Akademickým senátom UK | Študijný poriadok FiF UK | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 5/2020.
Predpis je platný od 04. 07. 2023 a účinný od 01. 09. 2023.
Štipendijný poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 27/2023 schválený Akademickým senátom FiF UK
Predpis je platný a účinný od 06. 11. 2023.
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na FiF UK
VP FiF UK č. 7/2022 schválený Vedeckou radou FiF UK
Predpis je platný a účinný od 26. 05. 2022.
Zásady volieb do Akademického senátu FiF UK
VP FiF UK č. 25/2023 schválený Akademickým senátom FiF UK |Úplné znenie VP FiF UK č. 5/2023 v znení dodatku č. 1 VP FiF UK č. 24/2023 |Tento dokument nahrádza zrušené predpisy VP FiF UK /2020 a VP FiF UK /2017.
Predpis je platný a účinný od 25. 09. 2023.
Rokovací poriadok Akademického senátu FiF UK
VP FiF UK č. 23/2023 schválený Akademickým senátom FiF UK | Úplné znenie VP FiF UK č. 12/2023 v znení dodatku č. 1 VP FiF UK č. 22/2023 | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK /2018.
Predpis je platný a účinný od 25. 09. 2023.
Rokovací poriadok Vedeckej rady FiF UK
VP FiF UK č. 6/2023 schválený Akademickým senátom FiF UK | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 12/2020.
Predpis je platný od 25. 05. 2023 a účinný od 01. 09. 2023.

Smernice

Rok 2024

Podmienky využívania Moyzesovej siene na interné účely
VP FIF UK č. 2/2024
Predpis je platný a účinný od 01. 01. 2024.
Pravidlá a cenník krátkodobého nájmu majetku FiF UK
VP FIF UK č. 1/2024Príloha 1, Príloha 2| Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 3/2023.
Predpis je platný a účinný od 01. 01. 2024.

 Rok 2023

Pravidlá podpory vydávania výstupov tvorivej činnosti na FiF UK
VP FiF UK č. 28/2023 | Prílohy FiF UK tlačivá
Predpis je platný a účinný od 15. 11. 2023.
Študentské spolky a dotačný program na ich podporu na FiF UK
VP FiF UK č. 26/2023 
Predpis je platný a účinný od 01. 11. 2023.
Pravidlá používania e-mailového účtu na FiF UK
VP FiF UK č. 21/2023 | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 6/2009.
Predpis je platný a účinný od 01. 09. 2023.
Prevádzkový poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 20/2023 | Prílohy FiF UK tlačivá | Tento dokument nahrádza zrušené predpisy VP FiF UK č. 8/2008, VP FiF UK č. 1/2012 a VP FiF UK č. 5/2014.
Predpis je platný a účinný od 01. 09. 2023.
Pravidlá vyslania na pracovnú cestu a vyúčtovania pracovnej cesty na FiF UK
VP FiF UK č. 19/2023 | Príloha (v príprave)| Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 3/2017.
Predpis je platný a účinný od 01. 09. 2023.
Poskytovanie odmien za posudkovo-expertízne činnosti a poskytovanie súvisiacich plnení na FiF UK
VP FiF UK č. 18/2023 | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 2/2018.
Predpis je platný a účinný od 01. 09. 2023.
Pravidlá evidencie študijných pobytov, výskumných pobytov a stáží v zahraničí na FiF UK
VP FiF UK č. 17/2023 | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 3/2015.
Predpis je platný a účinný od 01. 09. 2023.
Vykonanie skúšky spôsobilosti na FiF UK
VP FiF UK č. 16/2023 | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 4/2020.
Predpis je platný a účinný od 01. 09. 2023.
Štatút Klubu absolventov FiF UK
VP FiF UK č. 15/2023 | Príloha | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 5/2021.
Predpis je platný a účinný od 01. 09. 2023.
Pravidlá plánovania a čerpania nepriamych nákladov v žiadostiach o grantovú a projektovú podporu na FiF UK
VP FiF UK č. 14/2023 | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 2/2015.
Predpis je platný a účinný od 01. 09. 2023.
Podmienky realizácie doplňujúceho pedagogického štúdia na FiF UK
VP FiF UK č. 13/2023 | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 9/2020.
Predpis je platný a účinný od 01. 09. 2023.
Pravidlá prideľovania bodov za aktivity študentom FiF UK na účely ubytovania v ubytovacích zariadeniach UK
VP FiF UK č. 10/2023 | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK. č. 2/2017.
Predpis je platný a účinný od 01. 07. 2023.
Štatút študentského ombudsmana na FiF UK
VP FiF UK č. 9/2023
Predpis je platný a účinný od 01. 07. 2023.
Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov FiF UK
VP FiF UK č. 8/2023 | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 4/2017 v znení dodatku č. 1 VP FiF UK č. 2/2022.
Predpis je platný a účinný od 01. 07. 2023.
Organizácia skúšky zo štátneho jazyka pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním získaným v inom jazyku ako štátnom jazyku na FiF UK
VP FiF UK č. 2/2023
Predpis je platný a účinný od 01. 02. 2023.
Pravidlá organizácie výberových konaní na FiF UK
VP FiF UK č. 1/2023 | Prílohy | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 9/2022.
Predpis je platný a účinný od 01. 02. 2023.

Rok 2022 

Niektoré poplatky na FiF UK
VP FiF UK č.10/2022 | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 1/2022.
Predpis je platný a účinný od 14. 11. 2022.
Etický kódex FiF UK
VP FiF UK č. 8/2022 | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 13/2019.
Predpis je platný a účinný od 14. 11. 2022.
Pravidlá prijímacieho konania pri prestupe študenta z inej vysokej školy na FiF UK
VP FiF UK č. 6/2022 | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 1/2018.
Predpis je platný a účinný od 16. 05. 2022.

Príkazy dekana FiF UK

Určenie niektorých podmienok výkonu práce administratívnych a prevádzkových zamestnancov
PD FiF UK č. 3/2024 | Príloha č.1 | Príloha č.2
Príkaz dekana fakulty je platný a účinný od 01. 03. 2024.