Vnútorné predpisy FiF UK

Smernice

Štatút Etickej komisie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - VP FiF UK č. 8/2021 - úplné znenie VP FiF UK č. 8/2018 v znení dodatku č. 1 VP FiF UK č. 10/2020 a dodatku č. 2 VP FiF UK č. 7/2021

Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK v Bratislave a ich organizačný a rokovací poriadok - VP FiF UK č. 6/2021

Smernica dekana fakulty Štatút Klubu absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty - VP FiF UK č. 5/2021

Smernica dekana fakulty ktorou sa zriaďuje Dočasná akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty - VP FiF UK č. 4/2021

Smernica dekana fakulty o dotačnom programe na podporu činnosti študentských spolkov na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte - VP FiF UK č. 3/2021

Smernica dekana fakulty o pravidlách zmeny študijného programu v súvislosti s utlmením a zrušením niektorých študijných programov
na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte - VP FiF UK č. 15/2020

Smernica dekana fakulty o výbere, kompetenciách a povinnostiach hlavnej zodpovednej osoby za študijný program alebo ucelenú časť študijného programu na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte - VP FiF UK č. 14/2020

Smernica dekana fakulty o postupe pri navrhovaní a tvorbe nových študijných programov a postupe pri navrhovaní a tvorbe úprav schválených študijných programov na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte - VP FiF UK č. 13/2020

Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia na FiF UK - VP FiF UK č. 9/2020

Kreditové hodnotenie činností v doktorandskom štúdiu na FiF UK - VP FiF UK č. 8/2020

Vykonanie skúšky spôsobilosti na FiF UK - VP FiF UK č. 4/2020

Nariadenie dekana fakulty o evidencii vybraných individuálnych výkonov vysokoškolských učiteľov a výskumných zamestnancov - VP FiF UK č. 3/2020

Smernica dekana fakulty o funkcii študijných poradcov, ich kompetenciách a odmeňovaní na FiF UK - VP FiF UK č. 2/2020

Smernica dekana fakulty o minimálnych požiadavkách na individuálny výkon vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka na FiF UK - VP FiF UK č. 1/2020

Štipendijný poriadok FiF UKVP FiF UK č. 14/2019 - úplné znenie, VP FiF UK č. 7/2018, Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FiF UK - VP FiF UK č. 6/2019

Etický kódex Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty - VP FiF UK č. 13/2019

Smernica dekana fakulty o organizácii výberových konaní na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich katedier na FiF UK - VP FiF UK č. 11/2019

Zrušenie VP o rigoróznom konaníVP FiF UK č. 10/2019

Štatút Rady pre kvalitu FiF UK  - VP FiF UK č. 9/2019

Výpožičný poriadok Ústrednej knižnice FiF UK - VP FiF UK č. 8/2019

Smernica dekana fakulty o pravidlách krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku - VP FiF UK č. 4/2019

Usmernenie dekana fakulty k poskytovaniu príspevku na rekreáciu zamestnancov - VP FiF UK č. 1/2019

Smernica o Pravidlách prijímacieho konania pri prestupe študenta z inej vysokej školy na FiF UK - VP FiF UK č. 1/2018

Poskytovanie odmien za posudkovo-expertízne činnosti spojené s doktorandským štúdiom, rigoróznym, habilitačným a inauguračným konanímVP FiF UK č. 2/2018

Smernica o Fonde na podporu vydávania vedeckej literatúry a pravidlách poskytovania príspevkov z fondu - VP FiF UK č. 6/2018

Rozhodnutie dekana fakulty o zlúčení katedry andragogiky a katedry pedagogiky - VP FiF UK č. 1/2017

Smernica o pravidlách prideľovania bodov za aktivity pre potreby ubytovania študentov FiF UK - VP FiF UK č. 2/2017

Smernica o cestovných náhradách – VP FiF UK č. 3/2017

Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - VP FiF UK č. 4/2017

Prevádzkový poriadok archeologického semináraVP FiF UK č. 1/2016

Pravidlá pre plánovanie a čerpanie nepriamych nákladov režijných výdavkov na FiF UK – VP FiF UK č. 2/2015

Evidencia študijných pobytov, výskumných pobytov a stáží v zahraničí na FiF UKVP FiF UK č. 3/2015

Všeobecné kritériá FiF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorovVP FiF UK č. 4/2014

Prideľovanie a používanie referentských motorových vozidiel – VP FiF UK č. 5/2014

Základné náležitosti záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, kontrola ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na FiF UKVP FiF UK č. 12/2013

Prevádzkový poriadok FiF UKVP FiF UK č. 1/2012

Používanie služobných telefónnych účastníckych staníc a mobilných telefónov VP FiF UK č. 7/2012

Interné pravidlá používania e-mailového účtu FiF UK – VP FiF UK č. 6/2009

Strážny a kľúčový poriadok FiF UKVP FiF UK č. 8/2008

Opatrenia

Opatrenie dekana fakulty, ktoré upravuje organizáciu a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na fakulte v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 - OD FiF UK č. 7/2021

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa mení harmonogram štúdia v akademickom roku 2020/2021 na Univerzite Komenského v Bratislave Filozofickej fakulte -  OD FiF UK č. 6/2021

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky fungovania Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty - OD FiF UK č. 5/2021

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky fungovania Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty - OD FiF UK č. 4/2021

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravuje organizácia výučbovej časti v letnom semestri akademického roku 2020/2021, spôsob výučby a povinnosti osôb, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávacích činnostiach - OD FiF UK č. 3/2021

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky fungovania Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty - OD FiF UK č. 2/2021

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky fungovania Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty - OD FiF UK č. 1/2021

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa určuje spôsob realizácie štátnych skúšok, obhajob záverečných prác a záverečných skúšok doplňujúceho pedagogického štúdia v akademickom roku 2020/2021 na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte - OD FiF UK č. 11/2020 (Prílohy)

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky zabezpečovania niektorých činností Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty - OD FiF UK č. 10/2020

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky zabezpečovania niektorých činností Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty - OD FiF UK č. 9/2020

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa mení organizácia a podmienky pedagogického procesu v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 na FiF UK - OD FiF UK č. 8/2020

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravuje organizácia výučbovej časti v zimnom semestri akademického roku 2020/2021, spôsob výučby a povinnosti osôb, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávacích činnostiach - OD FiF UK č. 7/2020

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravuje Opatrenie dekana č. 4/2020 - OD FiF UK č. 6/2020

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú niektoré opatrenia FiF UK - OD FiF UK č. 5/2020

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa určuje spôsob realizácie štátnych skúšok, obhajob záverečných prác a záverečných skúšok doplňujúceho pedagogického štúdia v akademickom roku 2019/2020 na FiF UK - OD FiF UK č. 4/2020, (Prílohy)

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky zabezpečovania niektorých činností FiF UK - OD FiF UK č. 3/2020

Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa mení harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020 na FiF UK - OD FiF UK č. 2/2020

Ostatné

Príkaz dekana fakulty, ktorým sa určuje povinnosť zamestnancov FiF UK poskytnúť informácie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia PD FiF UK č. 3/2020

Príkaz dekana fakulty, ktorým sa zavádzajú niektoré úsporné opatrenia na FiF UK - PD FiF UK č. 2/2020

Pravidlá za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Hodnotenie rizík vyplývajúcich z pracovných procesov

Smernica pre prípad vzniku poškodenia zdravia, organizácia prvej pomoci

Zrušené VP

Štatút Etickej komisie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - VP FiF UK č. 11/2020

Zriaďovanie odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK a ich organizačný a rokovací poriadok – VP FiF UK č. 16/2019

Zásady volieb zamestnaneckej časti Akademického senátu FiF UK/2009

Smernica o organizácii doktorandského štúdia na FiF UK - VP FiF UK č. 5/2018

Rokovací poriadok Vedeckej rady FiF UK/2015

Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia - VP FiF UK č. 12/2019

Študijný poriadok FiF UK - VP FiF UK č. 15/2019 - úplné znenie, VP FiF UK č. 8/2014, Dodatok č. 1 - VP FiF UK č. 2/2016, Dodatok č. 2 - VP FiF UK č. 7/2019

Zriaďovanie odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK a ich organizačný a rokovací poriadok – VP FiF UK č. 2/2014

Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia - VP FiF UK č. 3/2019

Zásady rigorózneho konania na FiF UK – VP FiF UK č. 5/2013

Výpožičný poriadok Ústrednej knižnice FiF UK - VP FiF UK č. 3/2013, Cenník služieb a poplatkov – VP FiF UK č. 3/2013

Organizačný poriadok FiF UK - Organizačná schéma FiF UK - VP FiF UK č. 2/2019

Smernica o určovaní pravidiel krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe FiF UK - VP FiF UK č. 2/2013

Organizačný poriadok FiF UK - Organizačná schéma FiF UK - VP FiF UK č. 4/2015

Štipendijný poriadok FiF UK – VP FiF UK č. 4/2013

Organizácia doktorandského štúdiá na FiF UK – VP FiF UK č. 6/2014

Poskytovanie odmien za posudkovo-expertízne činnosti spojené s doktorandským štúdiom, rigoróznym, habilitačným a inauguračným konaním – VP FiF UK č. 8/2012

Smernica o cestovných náhradách – VP FiF UK č. 1/2009, Dodatok č. 1 k VP FiF UK č. 1/2009 – Dodatok č. 1

Organizačný poriadok FiF UK – VP FiF UK č. 2/2009, Organizačná schéma FiF UK - VP FiF UK č. 2/2009

Štatút FiF UKVP FiF UK č. 3/2008

Študijný poriadok bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na FiF UK – VP FiF UK č. 5/2012

Organizácia doktorandského štúdia na FiF UK – VP FiF UK č. 1/2014

Zriaďovanie odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK a ich organizačný a rokovací poriadok – VP FiF UK č. 6/2012

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na FiF UK – VP FiF UK č. 4/2009