Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy FiF UK

Vnútorné predpisy FiF UK

Zrušenie VP o rigoróznom konaníVP FiF UK č. 10/2019

Štatút Rady pre kvalitu FiF UK  - VP FiF UK č. 9/2019

Výpožičný poriadok Ústrednej knižnice FiF UK - VP FiF UK č. 8/2019

Smernica dekana fakulty o pravidlách krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku - VP FiF UK č. 4/2019

Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia - VP FiF UK č. 3/2019

Usmernenie dekana fakulty k poskytovaniu príspevku na rekreáciu zamestnancov - VP FiF UK č. 1/2019

Smernica o Pravidlách prijímacieho konania pri prestupe študenta z inej vysokej školy na Univerzitu Komenského v Bratislave, Filozofickú fakultu - VP FiF UK č. 1/2018

Poskytovanie odmien za posudkovo-expertízne činnosti spojené s doktorandským štúdiom, rigoróznym, habilitačným a inauguračným konaním – VP FiF UK č. 2/2018

Smernica o organizácii doktorandského štúdia na UK v Bratislave Filozofickej fakulte - VP FiF UK č. 5/2018

Smernica o Fonde na podporu vydávania vedeckej literatúry a pravidlách poskytovania príspevkov z fondu - VP FiF UK č. 6/2018

Štipendijný poriadok FiF UK – VP FiF UK č. 7/2018, Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FiF UK - VP FiF UK č. 6/2019

Štatút Etickej komisie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - VP FiF UK č. 8/2018

Rozhodnutie dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave o zlúčení katedry andragogiky a katedry pedagogiky - VP FiF UK č. 1/2017

Smernica o pravidlách prideľovania bodov za aktivity pre potreby ubytovania študentov FiF UK - VP FiF UK č. 2/2017

Smernica o cestovných náhradách – VP FiF UK č. 3/2017

Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - VP FiF UK č. 4/2017

Prevádzkový poriadok archeologického seminára – VP FiF UK č. 1/2016

Pravidlá pre plánovanie a čerpanie nepriamych nákladov režijných výdavkov na FiF UK – VP FiF UK č. 2/2015

Evidencia študijných pobytov, výskumných pobytov a stáží v zahraničí na FiF UK – VP FiF UK č. 3/2015

Zriaďovanie odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK a ich organizačný a rokovací poriadok – VP FiF UK č. 2/2014

Všeobecné kritériá FiF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov – VP FiF UK č. 4/2014

Prideľovanie a používanie referentských motorových vozidiel – VP FiF UK č. 5/2014

Základné náležitosti záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, kontrola ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na FiF UK – VP FiF UK č. 12/2013

Prevádzkový poriadok FiF UK – VP FiF UK č. 1/2012

Používanie služobných telefónnych účastníckych staníc a mobilných telefónov VP FiF UK č. 7/2012

Interné pravidlá používania e-mailového účtu FiF UK – VP FiF UK č. 6/2009

Strážny a kľúčový poriadok FiF UK – VP FiF UK č. 8/2008

Pravidlá za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Hodnotenie rizík vyplývajúcich z pracovných procesov

Smernica pre prípad vzniku poškodenia zdravia, organizácia prvej pomoci

Zrušené vnútorné predpisy FiF UK

Zásady rigorózneho konania na FiF UK – VP FiF UK č. 5/2013

Výpožičný poriadok Ústrednej knižnice FiF UK - VP FiF UK č. 3/2013, Cenník služieb a poplatkov – VP FiF UK č. 3/2013

Organizačný poriadok FiF UK - Organizačná schéma FiF UK - VP FiF UK č. 2/2019

Smernica o určovaní pravidiel krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe FiF UK - VP FiF UK č. 2/2013

Organizačný poriadok FiF UK - Organizačná schéma FiF UK - VP FiF UK č. 4/2015

Štipendijný poriadok FiF UK – VP FiF UK č. 4/2013

Organizácia doktorandského štúdiá na FiF UK – VP FiF UK č. 6/2014

Poskytovanie odmien za posudkovo-expertízne činnosti spojené s doktorandským štúdiom, rigoróznym, habilitačným a inauguračným konaním – VP FiF UK č. 8/2012

Smernica o cestovných náhradách – VP FiF UK č. 1/2009, Dodatok č. 1 k VP FiF UK č. 1/2009 – Dodatok č. 1

Organizačný poriadok FiF UK – VP FiF UK č. 2/2009, Organizačná schéma FiF UK - VP FiF UK č. 2/2009

Štatút FiF UKVP FiF UK č. 3/2008

Študijný poriadok bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na FiF UK – VP FiF UK č. 5/2012

Organizácia doktorandského štúdia na FiF UK – VP FiF UK č. 1/2014

Zriaďovanie odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK a ich organizačný a rokovací poriadok – VP FiF UK č. 6/2012

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na FiF UK – VP FiF UK č. 4/2009