Vnútorné predpisy FiF UK

Základné vnútorného predpisy

Štatút FiF UK
VP FiF UK č. 4/2023 schválený Akademickým senátom FiF UK a Akademickým senátom UK | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 1/2015
Predpis je platný a účinný od 26. 04. 2023.
Organizačný poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 7/2023 schválený Akademickým senátom FiF UK | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 5/2022
Predpis je platný od 29. 05. 2023 a účinný od 01. 06. 2023 (okrem čl. 2 ods. 1 písm. a), ktorý je účinný od 01. 09. 2023).
Študijný poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 5/2020 schválený Akademickým senátom FiF UK a Akademickým senátom UK | Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP FiF UK č. 15/2019
Predpis je platný od 27. 05. 2020 a účinný od 01. 09. 2020.
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na FiF UK schválený Vedeckou radou FiF UK
VP FiF UK č. 7/2022 schválený Vedeckou radou FiF UK | Predpis je platný a účinný od 26. 05. 2022.
Zásady volieb do Akademického senátu FiF UK
VP FiF UK č. 5/2023 schválený Akademickým senátom FiF UK | Tento dokument nahrádza zrušené predpisy VP FiF UK /2020 a VP FiF UK /2017.
Predpis je platný a účinný od 16. 05. 2023.
Rokovací poriadok Akademického senátu FiF UK/2018 schválený Akademickým senátom FiF UK
Predpis je platný a účinný od 15. 10. 2018.
Rokovací poriadok Vedeckej rady FiF UK
VP FiF UK č. 6/2023 schválený Akademickým senátom FiF UK | Tento dokument nahradí predpis VP FiF UK č. 12/2020
Predpis je platný od 25. 05. 2023 a účinný od 01. 09. 2023.
VP FiF UK č.12/2020 | Predpis je účinný do 31. 08. 2023

Smernice

Rok 2023 

Pravidlá a cenník krátkodobého nájmu majetku Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty
VP FIF UK č.3/2023
Organizácia skúšky zo štátneho jazyka pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním získaným v inom jazyku ako štátnom jazyku na FiF UK.
VP FiF UK č. 2/2023
Pravidlá organizácie výberových konaní na FiF UK
VP FiF UK č. 1/2023 | Prílohy

 

Rok 2022 

Niektoré poplatky na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte
VP FiF UK č.10/2022
Etický kódex Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty
VP FiF UK č. 8/2022
Pravidlá prijímacieho konania pri prestupe študenta z inej vysokej školy na Filozofickú fakultu UK v Bratislave
VP FiF UK č. 6/2022
Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov Filozofickej fakulty UK v Bratislave
VP FiF UK č. 3/2022 | úplné znenie  VP FiF UK č. 4/2017 | v znení dodatku č. 1 VP FiF UK č. 2/2022

 

Rok 2021

Štatút Klubu absolventov Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty
VP FiF UK č. 5/2021
O dotačnom programe na podporu činnosti študentských spolkov na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte
VP FiF UK č. 3/2021

 

Rok 2020

O pravidlách zmeny študijného programu v súvislosti s utlmením a zrušením niektorých študijných programov
na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte
VP FiF UK č. 15/2020
O postupe pri navrhovaní a tvorbe nových študijných programov a postupe pri navrhovaní a tvorbe úprav schválených študijných programov na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte
VP FiF UK č. 13/2020
O realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty
VP FiF UK č. 09/2020
Vykonanie skúšky spôsobilosti na FiF UK
VP FiF UK č. 4/2020

 

Rok 2019 

Štipendijný poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 14/2019 | úplné znenie VP FiF UK č. 7/2018 | dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FiF UK VP FiF UK č. 6/2019
Zrušenie VP o rigoróznom konaní
VP FiF UK č. 10/2019
Usmernenie dekana fakulty k poskytovaniu príspevku na rekreáciu zamestnancov
VP FiF UK č. 1/2019

 

Rok 2018 

O Fonde na podporu vydávania vedeckej literatúry a pravidlách poskytovania príspevkov z fondu
VP FiF UK č. 6/2018
Poskytovanie odmien za posudkovo-expertízne činnosti spojené s doktorandským štúdiom, rigoróznym, habilitačným a inauguračným konaním
VP FiF UK č. 2/2018
O Pravidlách prijímacieho konania pri prestupe študenta z inej vysokej školy na FiF UK
VP FiF UK č. 1/2018

 

Rok 2017

Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
VP FiF UK č. 4/2017
O cestovných náhradách
VP FiF UK č. 3/2017
O pravidlách prideľovania bodov za aktivity pre potreby ubytovania študentov FiF UK
VP FiF UK č. 2/2017
Rozhodnutie dekana fakulty o zlúčení katedry andragogiky a katedry pedagogiky
VP FiF UK č. 1/2017

 

Rok 2016 

Prevádzkový poriadok archeologického seminára
VP FiF UK č. 1/2016

 

Rok 2015 

Evidencia študijných pobytov, výskumných pobytov a stáží v zahraničí na FiF UK
VP FiF UK č. 3/2015
Pravidlá pre plánovanie a čerpanie nepriamych nákladov režijných výdavkov na FiF UK
VP FiF UK č. 2/2015

 

Rok 2014

Prideľovanie a používanie referentských motorových vozidiel
VP FiF UK č. 5/2014
Všeobecné kritériá FiF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov
VP FiF UK č. 4/2014

 

Rok 2013

Základné náležitosti záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, kontrola ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na FiF UK
VP FiF UK č. 12/2013

 

Rok 2012 

Používanie služobných telefónnych účastníckych staníc a mobilných telefónov
VP FiF UK č. 7/2012
Prevádzkový poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 1/2012

 

Rok 2009 

Interné pravidlá používania e-mailového účtu FiF UK
VP FiF UK č. 6/2009

 

Rok 2008

Strážny a kľúčový poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 8/2008

Zrušené VP

Opatrenie dekana fakulty, ktoré upravuje organizáciu a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na fakulte v letnom semestri akademického roka 2021/2022
OD FiF UK č. 1/2022
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú niektoré podmienky fungovania Filozofickej fakulty UK
OD FiF UK č. 8/2021
Opatrenie dekana fakulty, ktoré upravuje organizáciu a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na fakulte v zimnom semestri akademického roka 2021/2022
OD FiF UK č. 7/2021
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa mení harmonogram štúdia v akademickom roku 2020/2021 na Univerzite Komenského v Bratislave Filozofickej fakulte
OD FiF UK č. 6/2021
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky fungovania Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty
OD FiF UK č. 5/2021
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky fungovania Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty
OD FiF UK č. 4/2021
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravuje organizácia výučbovej časti v letnom semestri akademického roku 2020/2021, spôsob výučby a povinnosti osôb, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávacích činnostiach
OD FiF UK č. 3/2021
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky fungovania Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty
OD FiF UK č. 2/2021
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky fungovania Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty
OD FiF UK č. 1/2021
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa určuje spôsob realizácie štátnych skúšok, obhajob záverečných prác a záverečných skúšok doplňujúceho pedagogického štúdia v akademickom roku 2020/2021 na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte
OD FiF UK č. 11/2020 | Prílohy
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky zabezpečovania niektorých činností Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty
OD FiF UK č. 10/2020
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky zabezpečovania niektorých činností Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty
OD FiF UK č. 9/2020
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa mení organizácia a podmienky pedagogického procesu v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 na FiF UK
OD FiF UK č. 8/2020
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravuje organizácia výučbovej časti v zimnom semestri akademického roku 2020/2021, spôsob výučby a povinnosti osôb, ktoré sa zúčastňujú na vzdelávacích činnostiach
OD FiF UK č. 7/2020
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravuje Opatrenie dekana č. 4/2020
OD FiF UK č. 6/2020
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú niektoré opatrenia FiF UK
OD FiF UK č. 5/2020
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa určuje spôsob realizácie štátnych skúšok, obhajob záverečných prác a záverečných skúšok doplňujúceho pedagogického štúdia v akademickom roku 2019/2020 na FiF UK
OD FiF UK č. 4/2020 | Prílohy
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa upravujú podmienky zabezpečovania niektorých činností FiF UK
OD FiF UK č. 3/2020
Opatrenie dekana fakulty, ktorým sa mení harmonogram štúdia v akademickom roku 2019/2020 na FiF UK
OD FiF UK č. 2/2020
Príkaz dekana fakulty, ktorým sa určuje povinnosť zamestnancov FiF UK poskytnúť informácie o zdravotnom stave a cestovaní do zahraničia
PD FiF UK č. 3/2020
Príkaz dekana fakulty, ktorým sa zavádzajú niektoré úsporné opatrenia na FiF UK
PD FiF UK č. 2/2020
Organizačný poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 5/2022 | úplné znenie VP FiF UK č. 5/2019 | v znení dodatku č. 1 VP FiF UK č. 6/2020
dodatku č. 2 VP FiF UK č. 1/2021 | dodatku č. 3 VP FiF UK č. 10/2021 | dodatku č. 4 VP FiF UK č. 4/2022
Zásady volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu FiF UK/2020
Zásady volieb študentskej časti Akademického senátu FiF UK/2017
Štatút FiF UK
VP FiF UK č. 1/2015
Vnútorný predpis, ktorým sa určujú niektoré poplatky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
VP FiF UK č. 1/2022
O pravidlách krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku
VP FiF UK č. 4/2019
Štatút Rady pre kvalitu FiF UK
VP FiF UK č. 9/2019
Nariadenie dekana fakulty o evidencii vybraných individuálnych výkonov vysokoškolských učiteľov a výskumných zamestnancov
VP FiF UK č. 3/2020
Kreditové hodnotenie činností v doktorandskom štúdiu na FiF UK
VP FiF UK č. 8/2020
Štatút Etickej komisie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
VP FiF UK č. 8/2021 | úplné znenie VP FiF UK č. 8/2018 | v znení dodatku č. 1 VP FiF UK č. 10/2020
dodatku č. 2 VP FiF UK č. 7/2021
Smernica dekana fakulty o organizácii výberových konaní na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich katedier na FiF UK
VP FiF UK č. 9/2022 | Prílohy
Smernica dekana fakulty o organizácii výberových konaní na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich katedier na FiF UK
VP FiF UK č. 11/2019
Etický kódex Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty
VP FiF UK č. 13/2019
Vnútorný predpis Filozofickej fakulty UK, ktorým sa zriaďuje Akreditačná rada Filozofickej fakulty UK
VP FiF UK č. 9/2021
Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty o zriaďovaní odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK v Bratislave a ich organizačný a rokovací poriadok
VP FiF UK č. 6/2021
Smernica dekana fakulty ktorou sa zriaďuje Dočasná akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty
VP FiF UK č. 4/2021
Smernica dekana fakulty o výbere, kompetenciách a povinnostiach hlavnej zodpovednej osoby za študijný program alebo ucelenú časť študijného programu na Univerzite Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulte
VP FiF UK č. 14/2020
Smernica dekana fakulty o funkcii študijných poradcov, ich kompetenciách a odmeňovaní na FiF UK
VP FiF UK č. 2/2020
Smernica dekana fakulty o minimálnych požiadavkách na individuálny výkon vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka na FiF UK
VP FiF UK č. 1/2020
Etický kódex Univerzity Komenského v Bratislave Filozofickej fakulty
VP FiF UK č. 13/2019
Štatút Rady pre kvalitu
VP FiF UK č. 9/2019
Štatút Etickej komisie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
VP FiF UK č. 11/2020 | úplné znenie VP FiF UK č. 8/2018 | v znení dodatku č. 1 VP FiF UK č. 10/2020
Organizačný poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 2/2021
Štatút Etickej komisie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
VP FiF UK č. 11/2020
Zriaďovanie odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK a ich organizačný a rokovací poriadok
VP FiF UK č. 16/2019
Zásady volieb zamestnaneckej časti Akademického senátu FiF UK/2009
Smernica o organizácii doktorandského štúdia na FiF UK
VP FiF UK č. 5/2018
Rokovací poriadok Vedeckej rady FiF UK/2015
Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia
VP FiF UK č. 12/2019
Študijný poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 15/2019 | úplné znenie VP FiF UK č. 8/2014 | Dodatok č. 1 VP FiF UK č. 2/2016
Dodatok č. 2 - VP FiF UK č. 7/2019
Zriaďovanie odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK a ich organizačný a rokovací poriadok
VP FiF UK č. 2/2014
Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia
VP FiF UK č. 3/2019
Zásady rigorózneho konania na FiF UK
VP FiF UK č. 5/2013
Výpožičný poriadok Ústrednej knižnice FiF UK
VP FiF UK č. 3/2013 | Cenník služieb a poplatkov VP FiF UK č. 3/2013
Organizačný poriadok FiF UK - Organizačná schéma FiF UK
VP FiF UK č. 2/2019
Smernica o určovaní pravidiel krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe FiF UK
VP FiF UK č. 2/2013
Organizačný poriadok FiF UK - Organizačná schéma FiF UK
VP FiF UK č. 4/2015
Štipendijný poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 4/2013
Organizácia doktorandského štúdiá na FiF UK
VP FiF UK č. 6/2014
Poskytovanie odmien za posudkovo-expertízne činnosti spojené s doktorandským štúdiom, rigoróznym, habilitačným a inauguračným konaním
VP FiF UK č. 8/2012
Smernica o cestovných náhradách
VP FiF UK č. 1/2009 | Dodatok č. 1 VP FiF UK č. 1/2009Dodatok č. 1
Organizačný poriadok FiF UK
VP FiF UK č. 2/2009, Organizačná schéma FiF UK - VP FiF UK č. 2/2009
Štatút FiF UK
VP FiF UK č. 3/2008
Študijný poriadok bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na FiF UK
VP FiF UK č. 5/2012
Organizácia doktorandského štúdia na FiF UK
VP FiF UK č. 1/2014
Zriaďovanie odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK a ich organizačný a rokovací poriadok
VP FiF UK č. 6/2012
Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na FiF UK
VP FiF UK č. 4/2009