Vnútorné predpisy FiF UK

Základné vnútorné predpisy FiF UK

Štatút FiF UK - VP FiF UK č. 1/2015

Študijný poriadok FiF UK - VP FiF UK č. 8/2014, Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FiF UK - VP FiF UK č. 2/2016

Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov - VP FiF UK č. 4/2017

Zásady volieb zamestnaneckej časti AS FiF UK

Zásady volieb študentskej časti AS FiF UK

Rokovací poriadok AS FiF UK

Rokovací poriadok Vedeckej rady FiF UK

Organizačný poriadok FiF UK - Organizačná schéma FiF UK - VP FiF UK č. 4/2015

Vnútorné predpisy FiF UK

Štipendijný poriadok FiF UK – VP FiF UK č. 4/2013

Základné náležitosti záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, kontrola ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na FiF UK – VP FiF UK č. 12/2013

Evidencia študijných pobytov, výskumných pobytov a stáží v zahraničí na FiF UK – VP FiF UK č. 3/2015

Organizácia doktorandského štúdiá na FiF UK – VP FiF UK č. 6/2014

Zriaďovanie odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK a ich organizačný a rokovací poriadok – VP FiF UK č. 2/2014

Zásady rigorózneho konania na FiF UK – VP FiF UK č. 5/2013

Výpožičný poriadok Ústrednej knižnice FiF UK - VP FiF UK č. 3/2013, Cenník služieb a poplatkov – VP FiF UK č. 3/2013

Interné pravidlá používania e-mailového účtu FiF UK – VP FiF UK č. 6/2009

Prevádzkový poriadok FiF UK – VP FiF UK č. 1/2012

Prevádzkový poriadok archeologického seminára – VP FiF UK č. 1/2016

Všeobecné kritériá FiF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov – VP FiF UK č. 4/2014

Poskytovanie odmien za posudkovo-expertízne činnosti spojené s doktorandským štúdiom, rigoróznym, habilitačným a inauguračným konaním – VP FiF UK č. 8/2012

Pravidlá pre plánovanie a čerpanie nepriamych nákladov režijných výdavkov na FiF UK – VP FiF UK č. 2/2015

Smernica o cestovných náhradách – VP FiF UK č. 3/2017

Smernica o pravidlách prideľovania bodov za aktivity pre potreby ubytovania študentov FiF UK - VP FiF UK č. 2/2017

Strážny a kľúčový poriadok FiF UK – VP FiF UK č. 8/2008

Používanie služobných telefónnych účastníckych staníc a mobilných telefónov VP FiF UK č. 7/2012

Prideľovanie a používanie referentských motorových vozidiel – VP FiF UK č. 5/2014

Rozhodnutie dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave o zlúčení katedry andragogiky a katedry pedagogiky - VP FiF UK č. 1/2017

Smernica o určovaní pravidiel krátkodobých prenájmov nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe FiF UK - VP FiF UK č. 2/2013

Pravidlá za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Hodnotenie rizík vyplývajúcich z pracovných procesov

Smernica pre prípad vzniku poškodenia zdravia, organizácia prvej pomoci

Zrušené vnútorné predpisy FiF UK

Smernica o cestovných náhradách – VP FiF UK č. 1/2009, Dodatok č. 1 k VP FiF UK č. 1/2009 – Dodatok č. 1

Organizačný poriadok FiF UK – VP FiF UK č. 2/2009, Organizačná schéma FiF UK - VP FiF UK č. 2/2009

Štatút FiF UKVP FiF UK č. 3/2008

Študijný poriadok bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia na FiF UK – VP FiF UK č. 5/2012

Organizácia doktorandského štúdia na FiF UK – VP FiF UK č. 1/2014

Zriaďovanie odborových komisií doktorandského štúdia na FiF UK a ich organizačný a rokovací poriadok – VP FiF UK č. 6/2012

Poskytovanie odmien za posudkovo-expertízne činnosti spojené s doktorandským štúdiom, rigoróznym, habilitačným a inauguračným konaním – VP FiF UK č. 1/2011

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na FiF UK – VP FiF UK č. 4/2009