Darina Dvorská

PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 207

Konzultačné hodiny LS 2023/2024: pondelok od 14:30 - 16:00 hod.

Telefón+421 2 9013 2321

Email: darina.dvorska@uniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK

VUPCH

Odborné zameranie

 • učiteľstvo a učiteľská profesia (pedeutológia): pregraduálna príprava budúcich učiteľov a oblasť učiteľovho myslenia a uvažovania
 • rodičovstvo
 • digitálne technológie vo vzdelávaní: videoštúdie, NTC metodika

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2024/2025:

 • A-muPE-065/15 a A-boPE-015/15- Pedagogika rodiny
 • A-buSZ-013/22 a A-boPE-027/15 - Pedagogická komunikácia
 • A-muSZ-002/22 - Metodológia pedagogického výskumu (seminár)
 • A-boPE-004/00 - Všeobecná psychológia
 • A-boPE-017/15 - Psychológia osobnosti
 • DPŠ ZM - Pedagogická komunikácia

Letný semester AR 2024/2025:

 • A-muSZ-001/22 - Pedagogická diagnostika

Dr. Dvorská je absolventkou Strednej odbornej školy Pedagogickej (2004)- odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, následne vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácií Psychológia a Pedagogika (PdF UK, 2008). Rigorózne pokračovanie robila zo Školskej pedagogiky (PdF UK, 2009) a doktorandské štúdium (PdF UK, 2015) absolvovala z Predškolskej a elementárnej pedagogiky.

Projektová činnosť

 • Fond SK-NIC / Stanem sa učITeľom/ Hlavná riešiteľka projektu / Spoluriešitelia: Prírodovedecká fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK / 9-2020 - 02 -2022
 • Erasmus+ Strategické partnerstvá / HOUSED: Designing Holistic and Sustainable Educational Development to improve Student Learning, Erasmus+ Strategic partnerships.2020-1-SK01-KA203-078299. / Spoluriešiteľka projektu / 2020 - 2023.
 • Erazmus + Strategické partnerstváNTC for all/ Spoluriešiteľka projektu / Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Miloš Vincík, PhD. / 2018 - 2020.
 • VEGA 1/0150/16Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia / Spoluriešiteľka projektu /  Hlavná riešiteľka Mgr. Mária Belešová, PhD., Pedagogická fakulta UK/ 2016 - 2018.
 • VEGA 1/0635/15Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní - štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ -Academic a SRQ Prosocial. / Spoluriešiteľka projektu /  Hlavný riešiteľ Mgr. Martin Kuruc, PhD., Pedagogická fakulta UK / 2015 - 2017.
 • UK 550/2014Osobne vnímaná zdatnosť učiteľky – pohľad kvalitatívneho výskumu. / Hlavná riešiteľka projektu  /2014.
 • UK 341/2010Aký som učiteľ? Učiteľovo vnímanie vlastných potencialít./ Hlavná riešiteľka projektu  /2010.

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

 • spolutvorca e-learningového nástroja pre budúce učiteľky a učiteľov Učiteľská akadémia UK (2021 - súčasnosť)
 • koordinátorka a tvorca online archívu zborníka PAEDAGOGICA a ACTA ANDRAGOGICA (2020 - súčasnosť)
 • webmasterka stránky Katedra pedagogiky FiF UK (2019 - súčasnosť)
 • IT koordinátorka katedry - tvorca hybridných učební G 208, G 209 a mobilnej notebookovej triedy (2020 - súčasnosť)

 

 

 

O vyučovaní pedagogiky a spoločného učiteľského základu s Dr. Darinou Dvorskou

Gavora, P., Dvorská, D. & Medveďová, J. (2024). Rodičovstvo s deťmi do troch rokov: teória a výskum, Bratislava: Vydavateľstvo UK

Monografia:

Gavora, P., Dvorská, D. & Medveďová, J. (2024). Rodičovstvo s deťmi do troch rokov: teória a výskum, Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského

Dostupné online: https://stella.uniba.sk/texty/FIF_GDM_rodicovstvo_deti_do_3r.pdf