Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Darina Dvorská

PaedDr. Darina DVORSKÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 207

Konzultačné hodiny ZS 2023/2024: utorok od 9:00 - 10:30 hod.

Telefón+421 2 9013 2321

Email: darina.dvorska@uniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK

VUPCH

Odborné zameranie

 • učiteľstvo a učiteľská profesia (učiteľovo myslenie a uvažovanie, self-efficacy učiteľov a pregraduálna príprava budúcich učiteľov)
 • Inovatívne metódy a postupy: videoštúdie,IKT technológie vo vzdelávaní, Kahoot kvízy, počítačom podporovaná analýza dát v pedagogickom výskume (program ATLAS.ti a F4transkript).
 • NTC metodika

Vyučovacia činnosť

Zimný semester AR 2023/2024:

 • FiF.KPg/A-muPE-065/15 a FiF.KPg/A-boPE-015/15- Pedagogika rodiny
 • FiF.KPg/A-buSZ-013/22 a FiF.KPg/A-boPE-027/15 - Pedagogická komunikácia

Letný semester AR 2023/2024:

 • FiF.KPg/A-muSZ-001/22 - Pedagogická diagnostika
 • A-moPE-027/15 - Odborná prax 1 
 • A-boPE-019/18 - Metodológia pedagogických vied 1

Projektová činnosť

 • Fond SK-NIC / Stanem sa učITeľom/ Hlavná riešiteľka projektu / Spoluriešitelia: Prírodovedecká fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky a Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK / 9-2020 - 02 -2022
 • Erasmus+ Strategické partnerstvá BELONG / Spoluriešiteľka projektu / 2022 - 2024.
 • Erasmus+ Strategické partnerstvá / HOUSED: Designing Holistic and Sustainable Educational Development to improve Student Learning, Erasmus+ Strategic partnerships.2020-1-SK01-KA203-078299. / Spoluriešiteľka projektu, / 2020 - 2023.
 • Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 020UK-2-1/2021 Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania. Tematická oblasť: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov. / Spoluriešiteľka projektu. / 2021 - 2022.
 • Erazmus + Strategické partnerstváNTC for all/ Spoluriešiteľka projektu / Hlavný riešiteľ projektu: Mgr. Miloš Vincík, PhD. / 2018 - 2020.
 • VEGA 1/0150/16Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia / Spoluriešiteľka projektu /  Hlavná riešiteľka Mgr. Mária Belešová, PhD., Pedagogická fakulta UK/ 2016 - 2018.
 • VEGA 1/0635/15Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní - štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ -Academic a SRQ Prosocial. / Spoluriešiteľka /  Hlavný riešiteľ Mgr. Martin Kuruc, PhD., Pedagogická fakulta UK / 2015 - 2017.
 • UK 550/2014Osobne vnímaná zdatnosť učiteľky – pohľad kvalitatívneho výskumu. / Hlavná riešiteľka projektu  /2014.
 • UK 341/2010Aký som učiteľ? Učiteľovo vnímanie vlastných potencialít./ Hlavná riešiteľka projektu  /2010.

Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti

 

 

 

O vyučovaní pedagogiky a spoločného učiteľského základu s Dr. Darinou Dvorskou

Poster z medzinárodnej vedeckej konferencie EDULEARN 23 v Palma de Mallorca (3.7 - 6.7.2023)

Poster na medzinárodnú vedeckú konferenciu iCERi2023, Sevilla, Španielsko (13.11 - 15.11.2023)