Publikácie

Výber publikácií - skriptá, monografie a zborníky

Knižničná a informačná veda XXX: zborník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2023. 252 s. ISBN 978-80-223-5504-9

Knižničná a informačná veda XXIX: zborník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. 234 s. ISBN 978-80-223-5064-8

Informačná veda. Výkladový slovník / Information Science. Explanatory Dictionary. Eds. Jela Steinerová, Miriam Ondrišová. Bratislava: Vyd. UK, 2020. 278 p. ISBN 978-80-223-4866-9.

Knižničná a informačná veda XXVIII: zborník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 207 s. ISBN 978-80-223-4439-5

STEINEROVÁ, Jela. Informačné prostredie a vedecká komunikácia, informačné ekológie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 229 s. ISBN 978-80-223-4445-6

Knižničná a informačná veda XXVII: zborník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. 205 s. ISBN 978-80-223-4439-5

HRČKOVÁ, Andrea. Marketing knižníc orientovaný na používateľa [online]. Bratislava: Stimul, 2017, 69 s. ISBN 978-80-8127-187-8. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_AH_marketing_kniznic.pdf

LICHNEROVÁ, Lucia. Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477-1699): vydavateľsko-funkčný konštrukt [online]. Bratislava: Stimul, 2017, 277 s. ISBN 978-80-8127-193-9. Dostupné na:  http://stella.uniba.sk/texty/FIF_LL_nemecka_tlacena_kniha.pdf

Knižničná a informačná veda XXVI: zborník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. 174 s. 

LICHNEROVÁ, Lucia, 2016. Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Stimul [cit. 2016-0316]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prace.pdf

Knižničná a informačná veda XXV: zborník. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 144 s. 

Steinerová, Jela (eds.). Informačná ekológia akademického informačného prostredia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. 96 s. + príl. ISBN 978-80-223-3178-4

Šušol, Jaroslav a kol. Informačná politika. |online|. Bratislava: Stimul, 2012. 138s. ISBN 978-80-8127-039-0. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_infopolitika-2.pdf

Šušol, Jaroslav, Lichnerová, Lucia, Chudý, Andrej. Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá. |online|. Bratislava: Stimul, 2011. 147s. ISBN 978-80-8127-029-1. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_CHLS_pravo.pdf

Makulová, Soňa, Buzová, Katarína. Manažment informačných zdrojov a knižnično - informačných služieb |online|. Bratislava: ELET, 2011. 174 s. ISBN 978–80–88812–23-4. Dostupné na: http://www.elet.sk/externe/MIZKIS_ucebnica.pdf

Makulová, Soňa, Hrčková, Andrea. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje |online|. Bratislava: Elet, 2011. 150 s. ISBN 978 – 80 – 88812 – 22- 7. Dostupné na: www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Makulová, Soňa. Informačná architektúra sieťových médií a multimédií.|online|. Bratislava: Elet, 2010. 137 s. ISBN 978-80-88812-21-0. Dostupné na: http://www.elet.sk/monografia/obsah-informacna-architektura.pdf

Steinerová, Jela, Grešková, Mirka, Ilavská, Jana. Informačné stratégie v elektronickom prostredí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2010. 192 s.

Prieskum relevancie informácií : výsledky analýz rozhovorov s doktorandmi FiFUK / Jela Steinerová, Mirka Grešková, Jaroslav Šušol. – Bratislava : CVTI SR, 2007. – 150 s. – ISBN 978-80-85165-93-7

Informačná spoločnosť : perspektívy, problémy, paradoxy / Pavol Rankov. – Levice : LCA, 2006. – 254 s. – ISBN 80-89129-91-9

ŠUŠOL, Jaroslav, HRDINÁKOVÁ, Ľudmila a Pavol RANKOV. Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní. Bratislava: Stimul, 2005. 152 s. ISBN 80-88982-97-9. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_SHR_iktv.pdf

Informačné správanie : pohľady informačnej vedy / Jela Steinerová. – 1. vyd. – Bratislava: CVTI SR, 2005. – 189 s. – ISBN 80-85165-90-2

Správa o empirickom prieskume používateľov knižníc ako súčasť grantovej úlohy VEGA 1/9236/02 Interakcia človeka s informačným prostredím v informačnej spoločnosti / Jela Steinerová …[et al.]. – Bratislava : Filozofická fakulta UK, KKIV, 2004. – 113 s.

Elektronická komunikácia vo vede = Electronic communication in science / Jaroslav Šušol. – 1. vyd. – Bratislava : Centrum VTI SR, 2003. – 156 s. – ISBN 80-85165-88-0

Vyhľadávanie informácií v internete: problémy, východiská, postupy / Soňa Makulová. – Bratislava : EL&T, 2002. – 376 s. – ISBN 80-88812-16-X

Internet do vrecka / Soňa Makulová. – Bratislava: EL&T, 1999. – 176 s.

Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti: filozofický, systémový a historický pohľad / Štefan Kimlička …[et al.]. – Bratislava : STIMUL, 2000. – 138 s. – ISBN 80-88982-29-4

Knižničná práca so zdravotne postihnutými používateľmi / Marta Matthaeidesová ... [et al.]. - Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 1999. - 143 s. - ISBN 80-8047-245-9

Tvorba informačných produktov : nové prístupy informačnej vedy / Jela Steinerová. – Bratislava : CVTI, 1998. – 130s. – ISBN 80-85165-73-2

Sprievodca po Internete, alebo, Internet od A po Z / Soňa Makulová. – Bratislava : EL&T, 1997. – 480 s. – ISBN 80-88812-03-8

Využívanie informačných zdrojov / Marta Matthaeidesová ... [et al.]. - 3. dopl. vyd. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií, 1997. - 132 s. - ISBN 80-85165-65-1 MDT 002 02(035)

Internet v riadení a obchode firmy / Soňa Makulová, Vladimír Burčík. – Bratislava : EL&T, 1996. – 273 s. – ISBN 80-88812-02-X

Teória informačného prieskumu / Jela Steinerová. – Bratislava : SITK-CVTI SR, 1996. – 262 s. – ISBN 80-85165-58-9

Sprievodca po Internete / Soňa Makulová. – 1. vyd. – Bratislava : EL&T, 1995. – 143 s. – ISBN 80-88812-00-3

Automatizácia knižníc : problémy, východiská, postupy / Soňa Makulová. – 1. vyd. – Bratislava : Stimul, 1993. – 299 s. – ISBN 80-85977-09-2