Aktivity pre študentov

Knihovnícky barcamp (október, Univerzitná knižnica)

Nekonferencia, prepájajúca mladých knihovníkov s ostatnými komunitami, zaoberajúcimi sa knižnou kultúrou, IT a marketingom. Cieľom je prezentácia inovatívnych nápadov a nových technológií prostredníctvom prednášok a hlavne workshopov. Záujemcov okrem iného určite poteší aj bohatý neformálny program

Katedrovica (november-december, vybraný bratislavský podnik) 

Túto akciu pre našich prvákov chystajú študenti štvrtého alebo piateho ročníka. Slúži aj ako vlastné imatrikulácie, vďaka ktorým sa oficiálne začína príbeh každého informačného superhrdinu.

Bibliotheca Pedagogica (november, Incheba)

Knižný veľtrh, na ktorom sa stretávajú záujemcovia o knižnú kultúru – autori, vydavatelia, kníhkupci aj čitatelia. Naša katedra tu má pravidelne svoj stánok s tvorivými, divadelnými a čitateľskými aktivitami pre deti.

Bibliosféry (november, Jasná)

Podujatie, zamerané na diskusie v moderovaných záujmových skupinách pri okrúhlych stoloch. Jeho cieľom je udávať trendy v knihovníctve, preto je tu okrem odbornej verejnosti vítaný ktokoľvek s inovatívnymi nápadmi v tejto oblasti. Aktívnym študentom organizátori môžu poskytnúť štipendium na účasť. Neoddeliteľnou súčasťou akcie je aj neformálny program.

Bobcatsss (január, vždy v inej krajine)

Medzinárodná konferencia, organizovaná študentmi pre študentov. Je výbornou možnosťou na prezentáciu študentských prác a projektov aj na spoznanie ostatných mladých knihovníkov (informačných špecialistov) z celého sveta. Na financovanie jej aktívnej účasti si študenti môžu skúsiť požiadať na fakulte o mimoriadne štipendium.

Exkurzie (počas celého roka)

Pravidelnými každoročnými možnosťami exkurzií pre študentov KKIV, za ktoré možno dostať kredity, sú Slovenská národná knižnica v Martine a vybrané zahraničné knižnice. Častými miestami návštev sú aj ďalšie bratislavské knižnice aj ďalšie organizácie, spojené s prácou s informáciami či novými médiami. V minulosti sme navštívili napríklad Google, Progress bar či VRBA.

Teambuilding KKIV (najmä v lete, ale aj počas celého roka)

Jedinečná možnosť (okrem katedrovice), kde sa môžu stretnúť vyučujúci so študentmi a zmerať si sily napríklad na motokárach, splavoch, či vo virtuálnej realite. Možnosti sú neobmedzené a záležia najmä na záujme a organizačnom talente študentov. Možno príde raz rad aj na sľubovaný laser tag.

Letná škola na Masarykovej Universite 

Masarykova univerzita v Brne ponúka pre medzinárodných študentov viacero letných kurzov zo sociálnych vied, medzi nimi aj z knižničnej a informačnej vedy. 


Staršie:

 

Summer opportunities at Masaryk University

Spring is about to start, so it is time to inform you that we at Masaryk University are ready for summer - students can find information on our summer offer at the following website (cic.muni.cz/summer).

 

LIS Student Paper Award

The IFLA Section for Education and Training (SET) is pleased to announce the call for submissions for the 5th IFLA/ekz LIS Student Paper Award 2013

Theme: “Future Libraries: Infinite Possibilities”

More information: http://www.ifla.org/set/<wbr></wbr>student-paper-award

 

Záverečná práca konzultovaná so švédskymi informačnými manažérmi

Švédska armáda vypisuje pre študentov Katedry knižnično- informačnej vedy v roku 2012/ 2013 okrem iných aj tieto témy záverečných prác z oblasti bezpečného informačného manažmentu (doc.)

Práca (príp. jej časť) externe konzultovaná so švédskymi odborníkmi vám poskytuje jedinečnú príležitosť nahliadnuť do praxe v oblasti informačného manažmentu a zároveň vás odlíši od ostatných absolventov vysokých škôl. Podmienkou je:

  • pokročilá úroveň angličtiny (práca bude písaná v AJ)
  • výborne napísaná bc. práca
  • prípadne prijatie na doktorandské štúdium na katedre (potrebný je aj konzultant na našej katedre).

V prípade záujmu kontaktujte:
Ross Tsagalidis, MSc, Project Manager
Email: wross@tele2.se;
Cellphone: +46 (0)733-666982

Prípadne autorku projektu na našej strane Mgr. Andreu Hrčkovú

 

 Súťaž o najlepšiu záverečnú prácu

Študentská súťaž AIM o najlepšiu záverečnú prácu na tému "Internet ako médium"

1. miesto: 800 eur

2. miesto: 400 eur

3. miesto: 200 eur

 

 Súťaž Študentská esej

Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje 4. ročník súťaže Študentská esej na tému "November 1989 a 20 rokov slobody" (Stav občianskych, politických a ekonomických slobôd na Slovensku dve desaťročia po páde komunistického režimu). Bližšie informácie: http://www.konzervativizmus.sk/article.php?2166

 

Konferencia CoLIS 7

Dňa 21.-24. júna sa uskutoční konferencia CoLIS 7 (siedma medzinárodná konferencia s podtitulom "integrácia v informačných vedách: jednota v rozličnosti"). Termín odovzdania príspevkov je 22. január 2010. Súčasťou konferencie bude aj seminár o výskume informačnej gramotnosti a fórum pre doktorandov. Ďalšie informácie: http://colis.soi.city.ac.uk/

 

Pošlete príspevky na konferenciu?

25.-27. januára 2010 sa v Parme uskutoční sympózium, ktoré sa venuje premosteniu digitálnej priepasti. Príspevky je možné poslať do 15.9., bližšie informácie na http://bobcatsss2010.unipr.it/

 

Diskusia o budúcnosti UK

V stredu 24.6.2009 od 10:00 hod. do cca 13:00 sa v Kongresovej sále VI Družba diskusné stretnutie „Mladá deväťdesiatročná UK – Čo urobíme s UK, keď budeme jej lídrami?“, ktoré je určené najmä primárnej cieľovej skupine – interným doktorandom a mladým asistentom, resp. odborným asistentom.

 

Súťaž o cenu Dexia banky

Dexia banka vyhlásila 4. ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu pre podporu rozvoja miest, obcí a regiónov na Slovensku. Štatút súťaže a prihlasovací formulár je zverejnený na www.dexia.sk.

 

Štipendiá pre študentov

SAIA zverejnila tretie aktualizované vydanie prehľadu štipendií a grantov (PDF) pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.

 

Prednáška Daniely Gondovej

 

Dňa 19. 3. 2009 PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka Akademickej knižnice UK, mala pre študentov 3. ročníka v rámci predmetu Manažment knižnično-informačných zdrojov a služieb veľmi zaujímavú a podnetnú prednášku o možnostiach využívania externých informačných zdrojov určených pre akademickú obec UK ako aj o ďalších službách knižnice.

 

World Summit Youth Award

Uzávierka projektov vo viacerých kategóriách 28. februára.

 

Súťaž o najlepšiu esej na tému Udržateľný spôsob života

Môže sa jej zúčastniť každý  poslucháč VŠ štúdia na univerzite na Slovensku i v Českej republike. Posledný termín na odoslanie súťažných príspevkov: 31. júl 2009, výber víťazov: september 2009. Výsledky budú vyhlásené v októbri 2009. Podrobné informácie na webovej stránke Regionálneho environmentálneho centra (PDF).

 

ŠTIPENDIÁ

Záujemcom o štúdium v zahraničí odporúčame sledovať web Slovenskej akademickej a informačnej agentúry, SAIA.

 

Ponuka stáží a študijných programov v rámci doktorandského a post-doc štúdia. Detaily na webe Institute of Advanced Studies, United Nations University.

 

Z uplynulých aktivít študen

Dňa 19. 3. 2009 PhDr. Daniela Gondová, riaditeľka Akademickej knižnice UK, mala pre študentov 3. ročníka prednášku o možnostiach využívania externých informačných zdrojov určených pre akademickú obec UK ako aj o ďalších službách knižnice.