Pre uchádzačov o Informačné štúdiá

 

„Informácie hýbu svetom, my hýbeme informáciami“

 

 

BAKALÁR

V akademickom roku 2024/2025 otvárame bakalársky študijný program:

 • informačné štúdiá (predpokladaný počet prijatých uchádzačov 60) 

Chcete sa v rámci informačných štúdií ako bakalári naučiť:

 • ako vyhľadať, analyzovať, organizovať a hodnotiť informácie z databáz aj hlbokého webu?
 • ako dizajnovať a testovať webové stránky a aplikácie?
 • ako skúmať, ako ľudia čítajú napríklad aj metódou sledovania pohľadu (eyetracking)?
 • ako získať mnohé ďalšie zručnosti v odbore so 67 ročnou tradíciou?

 

Pripravili sme pre Vás brožúru, ktorá obsahuje základné informácie o zaujímavých možnostiach uplatnenia sa.

 

Študijný plán - informačné štúdiá (bakalár)

Všetky potrebné informácie sú na stránkach o bakalárskom štúdiu na FIFUK, kde nájdete:

 • Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2024/2025
 • Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2024/2025
 • Informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky na FiF UK na akademický rok 2024/2025
 • Elektronickú prihlášku na UK, akademický rok 2024/2025
 • a iné

Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium: do 29. februára 2024.

Po absolvovaní vyššie uvedeného bakalárskeho programu je možné pokračovať ďalej v štúdiu v magisterskom programe Informačné štúdiá.

 

 

MAGISTER

V akademickom roku 2024/2025 otvárame magisterský študijný program:

 • informačné štúdiá (predpokladaný počet prijatých uchádzačov 20)

Chcete sa v rámci informačných štúdií ako magistri naučiť:

 • ako sa správajú používatelia pri práci s informáciami?
 • ako navrhnúť používateľsky prívetivé a vyhľadávačmi nájditeľné weby a aplikácie?
 • ako fungujú informačné systémy a znalostná spoločnosť?
 • ako manažovať informačné inštitúcie?

A popritom navštívite zahraničné knižnice a vyskúšate si všetko v praxi.

O magisterský program Informačné štúdiá sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho štúdia rôznych príbuzných odborov ako sú napríklad informačné štúdiá, mediamatika, mediálne štúdiá, aplikovaná informatika, informačné systémy, žurnalistika, marketingová komunikácia, muzeológia, archívnictvo, andragogika a pod.

 

Študijný plán - informačné štúdiá (magister)

 

Podanie prihlášky: do 30. apríla 2024

Poplatok: 35 eur alebo 30 eur v prípade podania prihlášky aj v elektronickej podobe prostredníctvom portálu Univerzity Komenského v Bratislave

Adresa: Filozofická fakulta UK, dekanát, Gondova ul. 2, 811 02 Bratislava 1

 

1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalárskeho študijného programu).

2. Absolvent bakalárskeho študijného programu je prijímaný na nadväzujúci magisterský študijný program v tom istom alebo akceptovanom študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov:

 • študijné programy v rámci odboru mediálne a komunikačné štúdiá
 • mediálne štúdiá, masmediálne štúdiá, novomediálne štúdiá, žurnalistika, marketingová komunikácia
 • muzeológia, archívnictvo
 • aplikovaná informatika, informačné systémy

3. Na magisterský študijný program informačné štúdiá sú prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru v bakalárskom štúdiu. Vážený študijný priemer sa vyráta zo všetkých úspešne absolvovaných kurzov uchádzačom ukončeného bakalárskeho programu do zimného semestra posledného ročníka bakalárskeho štúdia vrátane.

Ďalšie informácie: https://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/