Aktuality

 

 


60. výročie KKIV

Katedra knižničnej a informačnej vedy oslavuje v roku 2020 60. výročie svojho založenia.

Pripravili sme pre vás prehľad vývoja katedry od jej vzniku až po súčasnosť. Môžete si o tom prečítať v týchto článkoch:

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. - Výročie samostatnej Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v kontexte rozvoja informačnej vedy na Slovensku

doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. - Dynamika šesťdesiatich rokov Katedry knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte UK 

Pozrite si aj vybrané fotografie z Kroniky KKIV na našom Facebooku a stručnú časovú os na našom Instagrame.


 

Štátne skúšky na KKIV - august 2021

Najbližšie termíny štátnych skúšok na bakalárskom magisterskom stupni štúdia na katedre sú stanovené na 25.8.- 26.8.2021. Harmonogram v pdf - pre bakalárske, magisterské, doktorandské, rigorózne a DPŠ štátne záverečné skúšky.


Blahoželanie prof. Jele Steinerovej

Pripájame sa k srdečným gratuláciam k životnému jubileu prof. Jely Steinerovej. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci s časopisom ITLib vytvorili článok, v ktorom nájdete sumár dôležitých bodov jej profesionálnej kariéry, jej prínosu pre katedru a teóriu informačnej vedy.

Kolektív KKIV želá všetko najlepšie!

 


Štátne skúšky na KKIV

Najbližšie termíny štátnych skúšok na bakalárskom magisterskom stupni štúdia na katedre sú stanovené na 22.6. a 23.6.2021. Harmonogram štátnic jún 2021 [vo formáte pdf]. Bakalárske ŠZS sa budú konať dištančnou formou, magisterské ŠZS prezenčnou formou.


 

Témy bakalárskych prác 2021/2022

 

Milé druháčky a druháci Bc. štúdia, môžete sa prihlasovať na témy bakalárskych prác na AR 2021/2022:

 

Mgr. Katarína Buzová, PhD.

 • Informačný dizajn v priestoroch galérií a múzeí
 • Vizuálna hierarchia digitálneho používateľského rozhrania mobilných navigácií

  

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

 • Čítanie v digitálnej dobe

  

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

 • Kníhkupecká činnosť na území dnešného Slovenska do konca 17. storočia

 

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

 • Online nástroje na analýzu a vizualizáciu dát 
 • Aktivity knižníc pri podpore dátovej gramotnosti
 • Dátový knihovník – úlohy a kompetencie

 

Mgr. Miroslava Pastierová, PhD.

 • Využitie znalostného manažmentu v praxi
 • Umelá inteligencia vo vyhľadávaní informácií

 

Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.

 • Rozmach kolektívneho autorstva vedeckých publikácií

 

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

 • Aktuálne výskumy informačnej etiky v informačnej vede

 

Mgr. Zuzana Struháriková

 • Použiteľnosť vybraného typu webového sídla a jej vplyv na prejavy informačného správania používateľov

 

Mgr. Marta Špániová, PhD.

 • Predmetový prístup k informáciám a obsahová analýza: prieskum a trendy indexovania beletrie v knižných a knižničných databázach
 • Muránska Venuša – Mária Séčiová (1610-1679) v knižnej kultúre 17. storočia

 

 Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

 • Ochrana súkromia v digitálnom prostredí
 • Dimenzie bezpečnosti informačných systémov
 • Open access repozitáre vedeckých publikácií na Slovensku
 • Sociálne siete v kontexte archivácie webu
 • Webové archívy – súčasný stav a perspektívy

  

Postup prihlasovania:

Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme. 

Až po dohode so školiteľom nahlási záväzne svoje meno na sekretariáte katedry (mailom na zuzana.kisovauniba.sk).

Schválené témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry v časti Štúdium / Záverečné práce.

Prihlasovanie je potrebné vykonať do 31.5.2021.


Štátne skúšky na KKIV

Najbližšie termíny štátnych skúšok na bakalárskom magisterskom stupni štúdia na katedre sú stanovené na 22.6.- 23.6.2021. Presný harmonogram zverejníme v najbližších týždňoch.


ŠVOK 2021

Termín katedrovej konferencie ŠVOK 2021: piatok 30.4.2021, od 9.00. v prostredí MS-Teams. Link na pripojenie sa: https://tinyurl.com/KKIVSVOK

Program ŠVOK 2021 [vo formáte .pdf]. Bližšie informácie na stránke ŠVOK.

---

Dekan FiF UK prof. Marián Zouhar aj tento rok vyhlasuje Študentskú vedeckú a odbornú konferenciu (ŠVOK), ktorá sa v jednotlivých sekciách uskutoční v dňoch 19. – 30. apríla 2021. ŠVOK sa tento rok realizuje pravdepodobne dištančnou formou, v závislosti od epidemiologickej situácie.

ŠVOK sa koná v sekciách, ktoré je možné organizovať na katedrách, v rámci jednotlivých študijných programov či špecializácií, resp. aj spojením príbuzných študijných programov do jednej sekcie. Študent/-ka sa môže zúčastniť aj v rámci inej sekcie, resp. na inej katedre, pokiaľ tomu zodpovedá odborné zameranie prihlásenej práce. Podmienkou na otvorenie samostatnej sekcie ŠVOK je aspoň 5 prihlásených prác.

Viac informácií o ŠVOK na KKIV zverejníme po individuálnych konzultáciách študentov/tiek s vyučujúcimi a po splnení podmienky 5 prihlásených prác.


DOD 2021

Ďeň otvorených dverí - online živé vysielanie 23. januára 2021. Pozývame Vás na prezentáciu odborov Filozofickej fakulty UK, kde sa odprezentuje aj štúdium na našej katedre. Otázky budete môcť klásť cez sli.do. Všetky dôležité info sa dozviete online - od 10:00 na stretnutí s vedením FIFUK a od 11:00 sa v blokoch predstavia všetky katedry. 

V deň DOD zverejníme video o štúdiu na KKIV na našom Youtube kanáli.

DOD 2021 - pozvánka [súbor pdf].


Oznam

S hlbokým zármutkom zonamujeme, že dňa 25. novembra 2020 nás opustila bývalá členka katedry Doc. Ing. Eva Krištofičová, PhD., narodená 24. januára 1945.

Na KKIV pôsobila od mája 1979 až do odchodu do dôchodku v roku 2008.

V mene celej katedry vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine zosnulej, priateľom a bývalým kolegom.


Témy diplomových prác vypísané v akad. roku 2020/2021

 

Mgr. Katarína Buzová, PhD.

 • Vplyv textu na používateľský zážitok (Tamara Zupkóová)

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

 • Vydavateľská činnosť Filipa Macholda I. a II. V Banskej Bystrici (Juliana Bezáková)

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

 • História a vývoj nových gramotností – bibliometrická analýza

Mgr. Miroslava Pastierová, PhD.

 • Využívanie inteligentného vyhľadávania

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

 • Informačné správanie hudobníkov (hudobné informačné interakcie)
 • Informačné správanie študentov umeleckých smerov v digitálnom prostredí

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

 • Informačná gramotnosť v kontexte vzdelávania na stredných školách v SR

 

Postup prihlasovania na záverečné práce:

 1. Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme 
 2. Až po dohode so školiteľom nahlási záväzne svoje meno na sekretariáte katedry - najneskôr do 30. novembra 2020.
 3. Schválené témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry v časti Štúdium / Záverečné práce.

 


Letné štátne skúšky na KKIV

Najbližšie termíny štátnych skúšok na bakalárskom magisterskom stupni štúdia na katedre sú stanovené na stredu 26.8.2020. Harmonogram štátnic 2020 [vo formáte pdf].

Štátnice sa uskutočnia prezenčnou formou. Ak by sa situácia zmenila a štátnice by sa museli konať opäť dištančnou formou, včas Vás budeme informovať na webe aj emailom. 


Informačná veda. Výkladový slovník.

Vyšiel nový výkladový slovník, ktorý je dielom autorov z našej katedry. Slovník obsahuje 100 hesiel z rôznych oblastí knižničnej a informačnej vedy a s ňou úzko súvisiacich disciplín.

Editorky: Jela Steinerová, Miriam Ondrišová. Bratislava: Vyd. UK, 2020. 278 s. ISBN 978-80-223-4866-9. Slovník je možné si zakúpiť online na sídle Vydavateľstva UK.

 


Štátne skúšky na KKIV

Najbližšie termíny štátnych skúšok na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia na katedre sú stanovené na 1. 7. a 2. 7. 2020. Harmonogram štátnic 2020 [vo formáte pdf].

Štátnice sa uskutočnia dištančnou formou, ale študent môže požiadať o prezenčnú formu štátnej skúšky. Bližšie informácie o organizácii štátnych skúšok na fakulte nájdete na tejto stránke.

Augustové termíny sú predbežne stanovené na 26. 8. a 28. 8. 2020.

 


POZOR!

Záujemcovia o štúdium programu informačné štúdiá majú šancu sa prihlásiť do 2. kola prijímacieho konania, ktoré organizuje fakulta. Prihlášku je možné podať do 30. júna. Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

 


 

Témy bakalárskych prác na akad. rok 2020/2021

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

 • 1. Lucia Zienkovská: Možnosti racionalizácie knižničných služieb v Parlamentnej knižnici Kancelárie NR SR

Mgr. Miroslava  Pastierová, PhD.

 • 1. Karásková Simona Viktória: Vyhľadávanie informácií v sociálnych sietiach
 • 2. Rebeka Pokorná: Trendy v oblasti využívania podcastov
 • 3. Karin Vicianová: Budúcnosť vyhľadávania informácií

Mgr. Katarína Buzová, PhD.

 • 1. Problematika merania používateľského zážitku
 • 2. Využitie KANO modelu v prieskume knižnično-informačných služieb

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

 • 1. Informačná gramotnosť v kontexte vzdelávania na stredných školách v SR
 • 2. Paradox súkromia v digitálnom prostredí

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

 • 1. Dáta a nástroje využívané v altmetrii
 • 2. Gramotnosť v oblasti umelej inteligencie

Mgr. Zuzana Struháriková

 • 1. Informačné správanie vysokoškolských študentov v kontexte špecifík vyplývajúcich z ich odborného zamerania.
 • 2. Špecifiká informačného správania používateľov ako indikátory použiteľnosti webových sídiel.

Doc. PhDr. Pavel  Rankov, PhD.

 • 1. Trend zvyšovania počtu spoluautorov vedeckých článkov
 • 2. Vznik a vývoj vedeckého časopisu

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

 • 1. Informačné kompetencie vysokoškolských študentov so zameraním na vybrané aspekty informačnej gramotnosti
 • 2. Čitateľské návyky a postoje vysokoškolských študentov
 • 3. Používateľmi riadená akvizícia: teória a knižničná prax

Mgr. Annamária Brijaková

 • 1. Využitie imerzívnych a iných interaktívnych technológií v knižniciach a pamäťových inštitúciách na Slovensku.
 • 2. Informačná gramotnosť v kontexte primárneho vzdelávania na Slovensku. 

Mgr. Milan Regec, PhD.

 • 1. Radoslav Ďurač: Aspekty prístupnosti webových redakčných systémov pre znevýhodnených používateľov.

 

 

Postup prihlasovania na záverečné práce:

 1. Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme 
 2. Až po dohode so školiteľom nahlási záväzne svoje meno na sekretariáte katedry.
 3. Schválené témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry v časti Štúdium / Záverečné práce.

 


***

 • Dekan FiF UK vyhlasuje fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK) na jednotlivých katedrách v dňoch 20. – 30. apríla 2020.
  ŠVOK sa bude konať v sekciách, ktoré je možné organizovať na katedrách, v študijných odboroch (programoch) a špecializáciách alebo aj interdisciplinárne (spojením príbuzných odborov a špecializácií do jednej sekcie). Podmienkou na otvorenie samostatnej sekcie ŠVOK je aspoň 5 prihlásených prác.
  Dekan fakulty zároveň vyhlasuje mimoriadnu Cenu za prácu k dejinám Filozofickej fakulty UK. Účasť na súťaži o túto cenu a prípadné ocenenie v nej sa nevylučuje s účasťou a ocenením v rámci ŠVOK na katedrách. Práce musia tematicky súvisieť s dejinami fakulty, môžu zachytávať vývoj katedier v určitom období, môžu sa týkať biografie významných osobností spojených s fakultou a pod. Študenti/-ky, ktorí/-é majú záujem zúčastniť sa na súťaži o túto cenu, svoje práce odovzdajú na domovskej katedre a zároveň najneskôr do 30. apríla 2020 na Referát vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia.
  Tradične sa koná aj súťaž o Cenu Daniela Tupého, o tú sa môžu uchádzať práce, ktoré sú venované problematike prejavov násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Práce je možné odovzdávať do 30. júna 2020.
  Milí študenti, využite túto možnosť a príďte odprezentovať výsledky vašej výskumnej a tvorivej práce.

 

***

 

 

 • Deň otvorených dverí KKIV sa bude konať v sobotu 25. januára 2020. Od 10:00 bude spoločný program DOD Filozofickej fakulty a po ňom nás nájdete v miestnosti G24 od 11:00.Záujemcom predstavíme naše predmety aj podmienky na prijímačky. Pri tejto príležitosti sa tiež bude možné osobne zoznámiť a porozprávať sa s vyučujúcimi aj absolventmi. Program:
 • Prezentácia odboru
 • Vyskúšajte si eyetracking: prezentácia zariadenia
 • FAQ so študentom, absolventom odboru a študijným poradcom


 • Januárové štátne záverečné skúšky sa uskutočnia v stredu, dňa 29.1.2020 o 11:00 hodZáverečné práce je potrebné odovzdať do 6.12.2019.
 • ERASMUS+ MOBILITA (ŠTÚDIUM) - Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 03.12.2019 do 29.02.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu – štúdium na akademický rok 2020/21 (pre zimný aj letný semester pobytu) - bližšie informácie

   

  ***

   

 • Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu INFORMAČNÉ INTERAKCIE 2019. Dátum: 21.-22.októbra 2019 v UKB. Hlavná téma: digitálne informácie - výhody a riziká v informačnej spoločnosti, "odvrátená strana" informácií.

 • Štátne záverečné skúšky sa pre magisterské štúdium budú konať dňa 27.5.2019 a pre bakalárske štúdium dňa 3.6.2019. Harmonogram štátnic 2019 [vo formáte pdf].
 • V termíne 8. apríla 2019 sa bude, v prípade dostatočného počtu záujemcov, na FifUK konať študentská vedecká a odborná  konferencia ŠVOK 2019.

  Milí študenti, prídite odprezentovať výsledky vašej výskumnej a tvorivej práce.

  V prípade záujmu bude dôležitým termínom 29.3., kedy sa odovzdávajú prihlášky u Dr. Kataríny Buzovej alebo Doc. Pavla Rankova a do 3.4. bude treba odovzdať celú prácu. Ceny sú hodnotné po finančnej aj spoločenskej stránke. 

  Pozvánka na ŠVOK 2019 [vo formáte .png]

 • Oddelenie medzinárodných vzťahov UK pripomína, že do 28.02.2019 je otvorené prihlasovanie na mobilitu Erasmus+ a tiež stáž Erasmus+. Erasmus+ pobyt je skvelá príležitosť na získanie nových študijných aj osobných skúseností a zlepšenie svojich vedomostí a skúseností predtým, než ukončíte štúdium. Ak stále váhate, či Erasmus+ pobyt absolvovať a potrebujete viac informácií kontaktujte Referát zahraničných vzťahov FiF UK na rzs@fphil.uniba.sk alebo sa príďte informovať osobne (Gondova 2, 1.poschodie, č.dverí 138).  Všetky informácie sú zverejnené na web stránke fakulty.

  • Pozývame vás na Deň otvorených dverí KKIV, ktorý sa bude konať v priestoroch Katedry knižničnej a informačnej vedy v sobotu 26.1.2019 o 11:00 - 14:00 v miestnosti N418. Záujemcom predstavíme naše predmety aj podmienky na prijímačky. Pri tejto príležitosti sa tiež bude možné osobne zoznámiť s vyučujúcimi či vidieť priestory a vybavenie katedry. Program:
  • Prezentácia odboru v priestoroch katedry
  • Beseda o postpravde, postfaktoch a dôležitosti čítania
  • Vyskúšajte si eyetracking: prezentácia zariadenia
  • Ukážky prác študentov (wireframy aplikácií, guerilla marketingové predmety, video tutoriály a pod.)
  • FAQ so študentom, absolventom odboru a študijným poradcom
  • Informačný seminár o zahraničných mobilitách pre študentov FiF UK. 17.10.2018 o 17:00 v miestnosti S2 (historická budova, prízemie vľavo). Dozviete sa všetko podstatné o programe Erasmus+, univerzitných mobilitách, CEEPUS a všetkých programoch SAIA n.o. Plagát [vo formáte .pdf].
  • Študenti, neseďte doma a choďte študovať na Erasmus+ už tento rok. Môžete využiť aj Stáž Erasmus+. V odkazoch nájdete termíny, ako aj web a email, kde sa dozviete ďalšie info.
  • Augustové štátne záverečné skúšky sa pre magisterské štúdium budú konať v dňoch 27.8.2018 a pre bakalárske štúdium dňa 28.8.2018. Harmonogram augustových štátnic 2018 [vo formáte .pdf].
  • Štátne záverečné skúšky sa pre magisterské štúdium budú konať v dňoch 28.-29.5.2018 a pre bakalárske štúdium dňa 30.5.2018. Harmonogram štátnic 2018 [vo formáte .pdf].
  • Pozývame vás na Deň otvorených dverí pre magistrov, ktorý sa bude konať v priestoroch Katedry knižničnej a informačnej vedy v piatok 13. 4. 2018 o 13:00. Záujemcom predstavíme naše magisterské predmety aj podmienky na prijímačky. Pri tejto príležitosti sa tiež bude možné osobne zoznámiť s vyučujúcimi či vidieť priestory a vybavenie katedry.
  • V termíne 16. – 27. apríla 2018 sa bude na FifUK konať študentská vedecká a odborná  konferencia  ŠVOK 2018. Milí študenti, prídite odprezentovať výsledky vašej výskumnej a tvorivej práce. V prípade záujmu bude dôležitým termínom 28.3., kedy sa odovzdávajú prihlášky u Dr. Marty Špániovej a do 10.4. bude treba odovzdať celú prácu. Ceny sú hodnotné po finančnej aj spoločenskej stránke. Pozvánka na ŠVOK 2018 [vo formáte .jpg].  Viac o ŠVOK-u sa dočítate na našej podstránke.

   

  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 27. januára 2018 v čase od 10:00 do 14:00.
   Od 11:00 vás čaká špeciálny program aj na našej katedre:
   • Orientačná hra: Spoznaj informačnú vedu
   • 11:30, 12:30, 13:30 Čo učíme na KKIV? (Prezentácia)
   • Ukážky prác študentov (Wireframy aplikácií, guerilla marketingové predmety, video tutoriály a pod.)
   • Si informačný hrdina? (Kvíz)
   • FAQ so študentom, absolventom odboru a študijným poradcom

   Čo vás do života naučia informačné štúdiá? Kde sa môžete potom uplatniť? Odpovede na tieto, ale aj iné otázky dostanete formou prierezu predmetov, ktoré vyučujeme a môžete sa aj osobne porozprávať s našimi učiteľmi a absolventmi.
   Plagát s programom DOD 2018 na KKIV [vo formáte .jpg]   /    Viac o DOD na Filozofickej fakulte UK

   

  • Januárové štátne záverečné skúšky sa uskutočnia dňa 31.1.2018 o 13:00.
  • Bude sa konať medzinárodný kongres ITAPA 2017 (14. - 15. november). Program je bohatý, hlavnými témami budú Technology & HumanITy, Smart cities and Smart Transport, Ochrana osobných údajov, Efektívna verejná správa, Inteligentný priemysel a inovácie, Bezpečnosť v digitálnom svete, Dáta vo verejnom sektore, Vzdelávanie pre digitálny svet a iné ...
  • Ak máte záujem zúčastniť sa, na stránke Registráciu účastníkov - akademikov a študentov nájdete email, napíšte im.

   www.itapa.sk

  • Pozrite si nový harmonogram pre akademický rok 2017/2018 a tiež nový študijný poriadok.
  • Bakalárske a magisterské štátne záverečné skúšky a obhajoby sa uskutočnia v týždni od 28.8. do 31.8.2017. Záverečné práce je potrebné odovzdať do AISu najneskôr 30.6.2017. Netreba zabudnúť ani na posledný termín podania prihlášky, ktorý je 4.8.2017. Harmonogram štátnych záverečných skúšok [vo formáte .pdf].
  • Dňa 9. mája 2017 sa v čase od 13.25 v miestnosti N418 uskutoční Erasmus prednáška Dr. Agnieszky Luszpak a Dr. Anety Firlej-Buzon o pôsobení Inštitútu vedeckých informácií a knihovníctva Vroclavskej univerzity vo Vroclave (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstva UWr). Všetci ste vítaní!
  • V termíne 20. apríla 2017, od 09:00 hod. sa bude na KKIV FifUK konať študentská vedecká a odborná  konferencia  ŠVOK 2017.

   Program ŠVOK-u 2017 [vo formáte .pdf]

  • Máme nové číslo - XXVI. Zborníka knižničnej a informačnej vedy.

   Môžete si prečítať o trendoch informačnej vedy smerom k digitálnej, o altmetrii, terminologických princípoch tvorby tezaurov, otvorenej vede, vedeckej kreativite, fragmentárnosti poznania, informačnej etike, Google generácii, modelovaní sekundárnej orality, testovaní použiteľnosti mobilných zariadení a koncepte multitaskingu.

   Čítajte Zborník KIV XXVI. [dostupné vo formáte pdf]

   

  • Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje každoročne program stáží študentov vysokých škôl. Program stáží sa uskutočňuje aj na pracovisku Parlamentnej knižnice.  Termín uzávierky pruhlášok je 1. máj 2017. Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke VŠ stáží Kancelárie NRSR
  • Dávame do pozornosti hosťujúcu prednášku na KKIV: Dr. Michal Lorenz z Masarykovej univerzity v Brne (CZ) Téma: K histórii informačnej vedy. Čas: štvrtok 9.3.2017 o 10:50 hod., v miestnosti N418. Vítaní sú všetci študenti aj širšia verejnosť.
  • V termíne 18. – 28. apríla 2017 sa bude na FifUK konať študentská vedecká a odborná  konferencia  ŠVOK 2017. Milí študenti, prídite odprezentovať výsledky vašej výskumnej a tvorivej práce. V prípade záujmu bude dôležitým termínom 24.3., kedy sa odovzdávajú prihlášky u Dr. Marty Špániovej a do 10.4. bude treba odovzdať celú prácu. Ceny sú hodnotné po finančnej aj spoločenskej stránke. Pozvánka na ŠVOK 2017 [vo formáte .jpg]
  • Januárové štátne záverečné skúšky sa uskutočnia dňa 30.1.2017 o 10:00 hod.

   

  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 21. januára 2017 v čase od 10,00 do 15,00.
   Od 11:00 vás čaká špeciálny program aj na našej katedre:
   Najprv kvíz. Na rozohriatie. Žiadne hlásenie sa, ani dvíhanie rúk, ani krúžkovanie na papier. Nebudeme si vás overovať, vtiahneme vás do deja a do nášho sveta. Potom časť druhá:
   Čo vás do života naučia informačné štúdiá? Kde sa môžete potom uplatniť? Odpovede na tieto otázky dostanete formou prierezu predmetov, ktoré vyučujeme a môžete sa aj osobne porozprávať s našimi absolventmi.
   Plagát s programom DOD 2017 na KKIV [vo formáte .jpg]   /    Viac o DOD na Filozofickej fakulte UK
  • Chystáme sa na medzinárodný kongres ITAPA 2016 (14. - 15. november). Program je bohatý, vyberáme len zlomok: Inteligentné mesto pre 21. storočie, Appky, náramkové počítače a veľké dáta: ako technológie menia spôsob nášho života a to, ako sa o seba staráme, Důvěryhodnost služeb eGovernmentu, On-line geodata .....

   Ak máte záujem pridať sa, nájdite si na stránke Registráciu účastníkov - akademikov a študentov a pošlite im email.

   www.itapa.sk

   (prof. Steinerová, Dr. Buzová, Dr. Hrčková, Mgr. Tomoriová)

  • International and Erasmus+ Day 2016

   Oddelenie medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského každoročne organizuje International and Erasmus+ Day pre študentov všetkých fakúlt UK, ktorí majú v nadchádzajúcom akademickom roku záujem o realizáciu mobility či už v rámci programu Erasmus+ alebo iného mobilitného programu. International and Erasmus+ Day sa uskutoční dňa 12. 10. 2016 v čase 12:00 – 18:00 v priestoroch UPeCe  na  Mlynoch. Na stretnutí sa dozviete všetky dôležité informácie o tom, akým spôsobom a na akých zahraničných univerzitách je možné počas Vášho štúdia na UK absolvovať študijný pobyt. Plagát [vo formáte .jpg].

  • ​Študenti 3. ročníka bakalárskeho a 2. ročníka magisterského štúdia končia prax 23.9. Začiatok semestra sa im preto posúva na 26.9.
  • Augustové štátnice sa budú konať v termínoch 24. a 25. augusta 2016. Harmonogram pre bakalárske aj magisterské štátne skúšky [vo formáte .doc].
  • Záverečné práce sa neodovzdávajú do podateľne, ale dňa 4. júla 2016 ich bude od študentov preberať Dr. Špániová na sekretariáte katedry v čase od 10.00 do 12.00. Študenti odovzdajú dva exempláre vytlačenej a zviazanej záverečnej práce, dva exempláre licenčnej zmluvy – jedna je s Univerzitou Komenského, druhá s Akademickou knižnicou, vytlačený titulný list záverečnej práce a môžu priniesť aj prihlášku na štátnice. Prihlášky na štátnice sú študenti povinní odovzdať najneskôr do 31. júla 2016 do schránky na katedre.
  • Odborná prax v Mgr. štúdiu

   Odborná prax v Mgr. štúdiu prebieha v zimnom semestri 2. ročníka.

   Každý študent si po dohode so školiteľom diplomovej práce vyberie zamestnávateľa odbornej praxe ideálne tak, aby náplň praxe korešpondovala s témou a výskumom diplomovej práce. Jednotlivých zamestnávateľov oslovia školitelia, resp. študenti v spolupráci so školiteľmi. V prípade, že bude potrebné poslať oficiálnu žiadosť o prax, obráťte sa na Mgr. M. Špániovú, PhD., ktorá vám žiadosť vystaví. 

   Rozsah praxe je 120 hodín, študent získava za prax 3 kredity.

   Nie je nevyhnutné, aby študenti prax absolvovali naraz v septembri, môžu aj priebežne v semestri.

   Študent preukáže absolvovanie praxe správou z praxe, na základe ktorej školiteľ prax vyhodnotí.

  • Májové štátne záverečné skúšky sa pre bakalárske štúdium budú konať v týždni od 16.5.2016 a pre magisterské štúdium v týždni od 30.5.2016.
  • Pozývame všetkých na konferenciu našich českých kolegov NÁRODNÍ SEMINÁŘ INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (NASIV), ktorá sa bude konať 6.-9. júna 2016 v priestoroch  Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Je zameraná na zdieľanú prax učiacich knihovníkov verejných a akademických knižníc a rovnako aj pre študentov a vyučujúcich knihovníckych a informačno-vedných odborov (SŠ, VOŠ, VŠ). Témy prednášok a workshopov: "výzkumy v informačním vzdělávání, didaktika a metodika, technologie v informačním vzdělávání, prosazování informačního vzdělávání v knihovnách, mediální gramotnost". Registrácia na konferenciu je otvorená do 3.6., treba sa však poponáhľať kvôli kapacite miest. Pre výhodné alebo veľkokapacitné ubytovacie možnosti môžete kontaktovať koordinátorku Moniku Martonovú.
  • Informačné stretnutie o štipendijných programoch SAIA: V pondelok 25.04.2016 o 16.00 v miestnosti G 127 sa uskutoční stretnutie so zástupcami SAIA, ktorí predstavia ich štipendijné programy a podmienky účasti na nich. Tiež predstavia aktuálne novinky v programoch a ďalšie nové možnosti štúdia v zahraničí. Plagát k stretnutiu SAIA [vo formáte .png]
  • Dr. Anna Seweryn z Poľska bude mať prednášku na našej katedre 6.4.2016 o 13:00 v miestnosti N417 na tému: Súčasné knižnice v Poľsku a knižničná a informačná výchova (+ diskusia o knižniciach a informačnom vzdelávaní v Poľsku). Srdečne pozývame všetkých doktorandov, študentov a odbornú verejnosť.    ***    Dr. Anna Seweryn from Poland will have a lecture at our department on 6th of April 2016, 01:30 pm in classroom N417. The proposed topic is: Contemporary Libraries in Poland and Library and Information education (+ discussion on library and information education in Poland). We warmly invite students, doctoral candidates and professional public.

  • Dr. Hrdináková, Dr. Lichnerová a Dr. Ondrišová spolupracujú na tvorbe portálu Informačná a mediálna gramotnosť MIDAS. Tento portál získal ocenenie SAKACIK 2015 z aktívny čin knižnice a srdečné blahoželanie od rektora UK prof. Karola Mičietu. Tešíme sa, že portál, ktorý vznikol v rámci KEGA projektu KKIV naďalej žije a získal nový krajší domov pod záštitou Akademickej knižnice UK. Priebežne budú pribúdať nové informácie a Midas bude prinášať benefity všetkým zainteresovaným.
  • Rektor Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti sviatkov Veľkej noci udeľuje na štvrtok 24. marca 2016 a dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave na utorok 29. marca 2016 voľno pre študentov UK.

  • Rektorské voľno. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR 2016 rektorské voľno pre študentov Univerzity Komenského na piatok 4. marca 2016.
  • Prof. Dragomirescu bude mať prednášku na našej katedre 27.1.2016 o 13:30 na tému: Súčasný výskumný program v štúdiách informačnej spoločnosti. Srdečne Vás pozývame všetkých doktorandov, študentov aj odbornú verejnosť.    ***    Prof. Dragomirescu will have a presentation for doctoral students at our department on 27th of January 2016, 01:30 pm. The proposed topic is: The current research agenda in Information Society studies. We warmly invite not only doctoral candidates, but also students and professional public.
  • Organizácia Človek v ohrození dáva do pozornosti našim študentom nový voliteľný predmet s názvom Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov realizovaný na katedre žurnalistiky FiF UK, no otvorený študentom celej Univerzity Komenského.
   Predmet pre študentov pripravilo o.z. Človek v ohrození v spolupráci s Katedrou žurnalistiky, Hospodárskymi novinami a odborníkmi z tretieho sektora aj akademického prostredia (Juraj Mesík, Jarmila Lajčáková, Lukáš Zorád, Iveta Grejtáková, Elena Kríglerová, Timea Stránska a ďalší). Jeho cieľom je rozšíriť povedomie študentov relevantných odborov o globálnych otázkach, problémoch a prepojeniach a zároveň o našej roly pri ich vzniku a riešení. A zároveň umožniť študentom publikovať v novinách. Viac informácií nájdete aj na FB stránke predmetu https://www.facebook.com/svetmedziriadkami/, ako aj na webstránke predmetu a projektu http://www.svetmedziriadkami.sk/.
  • Prihlasovanie na mobility a stáže Erasmus+ otvorené! Viac info nájdete na podstránke KKIV o mobilitách.

  • Pozývame Vás na metodologický seminár s medzinárodnou účasťou Informačné interakcie: digitálne prostredie a informačná veda. Pozvánka [vo formáte .tiff]. Harmonogram prednášok a prezentácií [vo formáte .pdf]
  • We invite you to a methodological workshop with international participation Information interactions: digital environment and information science. Invitation [in .tiff form]. Look at the program of our workshop [in .pdf form].