Aktuality

 

Termín štátnych skúšok - LS 2023/24

 
Termín štátnych skúšok pre 1. aj 2. stupeň štúdia je stanovený na 5.-7. júna 2024. Detailný harmonogram je dostupný vo formáte pdf.


Témy bakalárskych prác na akademický rok 2024/25

 
Milé druháčky a druháci bakalárskeho stupňa štúdia, môžete sa prihlasovať na témy záverečných prác, ktoré budete obhajovať v AR 2024/2025:

 

Dr. Hrdináková

 • Digitálne technológie a digitálna gramotnosť vo vzdelávaní očami vysokoškolských študentov
 • Recepcia odborného textu študentmi v akademickom prostredí s využitím eyetrackingu
 • Recepcia textu počiatočnými čitateľmi (s využitím eyetrackingu)
 • Aktuálny pohľad na dimenzie čítania

 

Doc. Lichnerová

 • Etika využívania umelej inteligencie pri písaní vysokoškolských prác u študentov FiF UK
 • Prístupy vysokých škôl na Slovensku a zahraničí k etickému využívaniu umelej inteligencie

 

Mgr. Mirga

 • Manipulácia s realitou v kyberpriestore: analýza šírenia dezinformácií v kontexte parlamentných volieb v roku 2023 a prezidentských volieb v roku 2024
 • Boj s dezinformáciami na sociálnych sieťach: fakt-checking ako nástroj overovania pravdy
 • Boj s dezinformáciami v ére digitálnej transformácie: umelá inteligencia ako nástroj na detekciu syntetického obsahu v online prostredí

 

Ing. Ondrišová

 • Optické rozpoznávanie znakov (OCR) – problémy a trendy
 • Anonymizácia dát – metódy a nástroje
 • Využívanie dashboardu na vizualizáciu dát

 

Doc. Rankov

 • Využívanie AI na VŠ (M. Batromij)
 • Využívanie AI na SŠ (A. Ondrejková)
 • Informačno-komunikačné technológie ako prostriedok globalizácie (O. Slyvka)
 • Literárne podcasty a ich vplyv na čitateľské komunity a literárny život (A. Veselá)

 

Prof. Steinerová

 • Relevancia v rozvoji trendov informačného prieskumu
 • Etické aspekty vyhľadávania informácií

 

Dr. Špániová

 • Etické problémy manažmentu knižničných metadát
 • Ján Feješ (1764-1823) – prvý teoretik knihovníctva na Slovensku

 

Prof. Šušol

 • Problematika informačnej bezpečnosti ako súčasť informačnej gramotnosti
 • Centrálne registre evidencie publikačnej činnosti na Slovensku – vývoj a perspektívy
 • Informačná bezpečnosť v kontexte webového dizajnu (L. Deaková)

 

Mgr. Tverdokhlebova

 • Diskurzná analýza pojmu "Benchmarking".
 • Metadáta a metadátový manažment v digitálnych knižniciach.

 

Mgr. Zábojník

 • Netradičné stratégie podpory a vzdelávania v oblasti informačnej gramotnosti (napr. hry, gamifikácia, virtuálna a rozšírená realita, dizajn, umenie) (R. Simanová)
 • Spoľahlivosť generatívnej umelej inteligencie ako nástroja/pomôcky v kontexte informačného správania (napr. pri vyhľadávaní a hodnotení informácií, odhaľovaní dezinformácií)
 • Využitie eye-trackingovej technológie vo výskume vyhľadávania a hodnotenia informácií

 

Postup prihlasovania:

Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme (môžete si navrhnúť aj vlastnú a predstaviť koncept vybranému školiteľovi). 

Až po dohode so školiteľom nahlási študent záväzne svoje meno/tému na sekretariáte katedry (mailom na kkivfphil.uniba.sk).

Ak je pri téme uvedené meno v zátvorke, znamená to, že danú tému si už predbežne niekto "rezervoval".

Schválené témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry v časti Štúdium / Záverečné práce.

Prihlasovanie je potrebné vykonať do 31. 5. 2024.

 


NATO Internship 2025 - Library, Archives & Information Management

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) offers six-month paid internships in 2025. The internship program is open to current students and recent graduates who are nationals of a NATO member state. The deadline to apply is 20 May 2024.

The NATO Library as part of the Archives and Information Management Section (Executive Management Division) will be hiring an intern in 2025 to work in our international team of librarians in Brussels. The Library serves NATO Headquarters, Delegations and Partners and provides credible and timely public information sources and services on international relations, defense, security, and current world affairs.

Interested? Click HERE and select NATO Internship - Executive Management Division to apply to work at the Library, Archives or Information Management!


Národní seminář informačního vzdělávání


Naša partnerská katedra, Katedra informačních studií a knihovnictví (KISK) Masarykovej univerzity v Brne organizuje 29.–30. mája 2024 XI. Národní seminář informačního vzdělávání s podtitulom "Učící knihovník jako aktér edukačních výzev 21. století". Odbornou garantkou je Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Viac informácií na stránke https://kisk.phil.muni.cz/nasiv.


Termín štátnych skúšok - LS 2023/24

Rámcový termín štátnych skúšok pre 1. aj 2. stupeň štúdia je stanovený na 5.-6. júna 2024. Detailný harmonogram bude spracovaný a zverejnený v druhej polovici mája, po tom, ako budú skompletizované prihlášky.

 


Návšteva študentov z Holandska

Vo štvrtok 18. 4. 2024 sme na katedre privítali skupinu 40 študentov odboru informačná veda z Holandska. Návštevu zorganizovala študentská asociácia informačnej vedy na Univerzite v Groningene, ktorá je partnerskou univerzitou Univerzity Komenského v rámci siete ENLIGHT. Pri tejto príležitosti sme usporiadali medzinárodné študentské kolokvium "Perspektívy výskumu v informačnej vede", v rámci ktorého pracovníci katedry (Lichnerová, Steinerová, Šušol, Vass) spolu s internými doktorandmi (Mirga, Tverdokhlebova, Zábojník) prezentovali výsledky našich výskumných projektov - Sociálne reprezentácie etických výziev digitálnej informačnej revolúcie, Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti, Šľachtické knižnice 18. a 19. storočia na západnom a strednom Slovensku. V rámci diskusie o aktuálnych problémoch výskumu v odbore sme konštatovali, že koncepcia štúdia a výskumu informačnej vedy v Groningene je oproti FiF UK výraznejšie posunutá smerom k informatickému ponímaniu - napriek tomu nachádzame množstvo styčných bodov, v rámci ktorých môžeme efektívne spolupracovať na spoločných projektoch, vymieňať si osvedčené postupy a vzájomne sa inšpirovať pri riešení podobných výskumných úloh.

 


Spomienka na docenta Jozefa Liptáka

 

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tom, že 13. februára 2024 nás navždy opustil náš bývalý kolega, doc. Ing. Jozef Lipták, CSc.

Na katedre pôsobil v rokoch 1986-2010 ako odborný asistent a docent, v rokoch 2003-2008 ako vedúci katedry. Publikoval viac ako 40 odborných článkov a štúdií, mal patentované 2 úžitkové vzory v SR a v zahraničí. Venoval sa najmä problematike informačných systémov, inovácií a patentov, patentovým informačným systémom, ich úlohe v priemysle a aj využitiu matematických metód v podnikaní.

Česť jeho pamiatke!

 


 

ŠVOK 2024

Dekan FiF UK prof. Marián Zouhar aj tento rok vyhlasuje Študentskú vedeckú a odbornú konferenciu (ŠVOK), ktorá sa v jednotlivých sekciách uskutoční v dňoch 15. – 26. apríla 2024. Sekcie ŠVOK možno organizovať na katedrách, v rámci jednotlivých študijných programov či špecializácií, resp. aj spojením príbuzných študijných programov do jednej sekcie. Študent/ka sa môže zúčastniť aj v rámci inej sekcie, resp. na inej katedre, pokiaľ tomu zodpovedá odborné zameranie prihlásenej práce. Podmienkou na otvorenie samostatnej sekcie je aspoň 5 prihlásených prác.  

Odporúčame študentom, aby zvážili zapojenie sa do súťaže, konzultovali s potenciálnym školiteľom a následne nahlásili svoj zámer dr. Marte Špániovej do 27. marca 2024.
Termín odovzdania prác je 9. apríl 2024. Presný dátum a miesto konania súťaže v rámci sekcie včas zverejníme.

Súťaž vyhodnocuje komisia, ktorú menuje vedúci/a katedry a ktorá pozostáva z predsedu/níčky a najmenej dvoch ďalších osôb. V každej sekcii možno navrhnúť na ocenenie najviac tri práce. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční v piatok 10. mája.

 


 

Deň otvorených dverí FiF UK 2024

Dvere fakulty vám budú otvorené v sobotu 27. januára medzi 10:00 a 14:00. Získajte informácie o štúdiu, zoznámte sa s našimi pedagógmi i študentmi, predstavíme vám študijné programy i mimoškolské aktivity. Nazrite do pestrého študentského života na Filozofickej fakulte UK a opýtajte sa, čo vás zaujíma.

Viac informácií o programe na tejto fakultnej stránke.

Budeme Vás čakať v miestnosti 23 (Gondova ulica, prízemie, vľavo "za podateľňou") a zodpovieme na Vaše otázky o štúdiu programu informačné štúdiá. Rámcový program je nastavený takto:

 • 11:30 – 12:00 Štúdium, podmienky prijatia, úspešní absolventi a absolventky – prezentácia
 • 12:00 – 12:30 Testovanie digitálnych produktov a služieb: eyetracking, card sorting, tree testing
 • 12:30 – 13:00 Dizajnovanie používateľskej skúsenosti – prezentácia

Tešíme sa na vás!

 


Termín štátnych skúšok - ZS 2023/24 (január)

Termín štátnych skúšok pre 1. aj 2. stupeň štúdia na január bol stanovený na 24. januára 2024, 10:00

Prihlásená je jediná uchádzačka, Sarah Nadide Zeyşan Riegelová. Študentka sa dostaví na 10:00, bude mať polhodinu na prípravu a skúška z predmetov Teória informačnej vedy a Organizácia poznania a bibliometria sa začne o 10:30.

 


Témy magisterských diplomových prác 2024/2025

Milé prváčky a prváci magisterského štúdia, môžete sa prihlasovať na témy diplomových prác, ktoré budete obhajovať v AR 2024/2025:

 

Dr. Ľudmila Hrdináková

 • Začlenenie umelej inteligencie do vzdelávania s osobitým zreteľom na kognitívne a pedagogické aspekty
 • Čítanie s porozumením v selektovanom čitateľskom období: sledovanie korelácií vybraných indikátorov s využitím eyetrackingovej metodológie

Doc. Lucia Lichnerová

 • Imidž profesie knihovníka akademickej knižnice u vysokoškolských študentov

Ing. Miriam Ondrišová

 • Výskumné dáta a ich opätovné využitie

Doc. Pavel Rankov

 • Vysokoškolskí študenti spoločensko-vedných odborov ako používatelia generatívnej umelej inteligencie
 • Žiaci základných škôl ako používatelia generatívnej umelej inteligencie
 • Stredoškoláci ako používatelia generatívnej umelej inteligencie

Prof. Jela Steinerová

 • Informačná tvorivosť – modely a digitálne nástroje
 • Informačné správanie seniorov v digitálnom prostredí
 • Využívanie nástrojov umelej inteligencie v kontextoch informačnej gramotnosti

Dr. Marta Špániová

 • Indexovanie beletrie
 • Etika organizácie poznania

Prof. Jaroslav Šušol

 • Problematika informačnej bezpečnosti ako súčasť informačnej gramotnosti
 • Centrálne registre evidencie publikačnej činnosti na Slovensku – vývoj a perspektívy

 

Postup prihlasovania:
Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme (môžete si navrhnúť aj vlastnú a predstaviť koncept vybranému školiteľovi). 
Až po dohode so školiteľom nahlási záväzne svoje meno a výber témy na sekretariáte katedry (mailom na kkivfphil.uniba.sk).
Schválené témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry v časti Štúdium / Záverečné práce.
Prihlasovanie je potrebné vykonať do 20. 1. 2024.


 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

 

Informačné interakcie

24. november 2023
Bratislava, Slovensko

bližšie informácie: http://informationinteractions.weebly.com/

Ak máte záujem zúčastniť sa ako hosť, použite náš registračný formulár (po naplnení kapacity sa uzavrie): https://forms.gle/QNQLSZVBrHmCrNWb6

 


Exkurzia do historickej knižnice v Oponiciach

Milí študenti a kolegovia,
pozývame vás na exkurziu do šľachtickej historickej knižnice Aponiovcov v kaštieli v Oponiciach, ktorá sa uskutoční v rámci predmetu Exkurzia do historickej knižnice (3 kredity), dňa 21.11.2023 (utorok). 

Mysteriózna miestnosť alebo trinásta komnata kaštieľa... Ukrýva v sebe knižný poklad, silný príbeh a neutíchajúcu energiu, ktorú je cítiť, akonáhle človek prekročí prah jej dverí.

Doprava bude organizovaná: odjazd prenajatým autobusom z Bratislavy bude o 9.00 spred nákupného centra Eurovea, plánovaný príchod späť do Bratislavy je cca o 15.00 hod.

Študenti, ktorí sa exkurzie zúčastnia prvýkrát, si ju zapíšu ako predmet v AIS-e Exkurzia do historickej knižnice a získajú zaň 3 kredity.

Poplatok za cestu a exkurziu si každý uhrádza sám. Výška cestovného poplatku závisí od počtu účastníkov (cca 10€ na osobu). 

Poplatok za exkurziu: študenti 4€, dospelí 6€

V prípade záujmu kontaktujte: marta.spaniova@uniba.sk


Termín štátnych skúšok - LS 2022/23 (august)

Termín štátnych skúšok pre 1. aj 2. stupeň štúdia na august bol stanovený na 23.-24. augusta 2023Detailný harmonogram je dostupný vo formáte pdf.

 


Blahoželáme!

Univerzitná profesorka pani Eva Mârza-Selecká sa dožíva významného životného jubilea 75 rokov.

Pani profesorka študovala na našej katedre v rokoch 1966-1971 neobvyklú kombináciu knihovníctvo–rumunčina, ktorá sa otvorila iba jedenkrát. Ako tému diplomovej práce si vybrala Dejiny stredovekej knižnice z Levoče. Kvôli spracovaniu tejto témy išla na preddiplomovú prax do Rumunska, do Alba Iulie, kedysi vo vtedajšom Uhorsku, pretože knižnicu z Levoče dal do tohto mesta v roku 1790 (!) vyviesť gróf Ignác Batthyáni, sedmohradský biskup. V Alba Iulii chcel totiž zriadiť vedeckú literárnu spoločnosť na spôsob iných podobných európskych inštitúcií.

Profesorka Mârza napísala výbornú diplomovú prácu, ktorá vyšla knižne (Eva Selecká, Stredoveká levočská knižnica, Martin, Matica slovenská, 1974). V Alba Iulii stretla aj svoju životnú lásku a manžela Iacoba Mârzu a vysťahovala sa do Rumunska.

V tej dobe život v socialistickom Rumunsku nebol ľahký. Darilo sa jej však pôsobiť v profesii, pracovala v múzeu pri identifikovaní starých tlačí v rámci ochrany kultúrneho dedičstva a podarilo sa jej objaviť v knižnej doske tlače z 18. stor. torzo najstaršej rumunsky cyrilikou tlačenej knihy, Evanjeliára z rokov 1551-1553.

Po politických zmenách z konca roka 1989 bola v Alba Iulii založená Univerzita 1. Decembra 1918, prvou katedrou bola katedra dejín a pretože jej bol uznaný doktorský titul Univerzity Komenského, stala sa najprv externou spolupracovníčkou a postupne docentkou a profesorkou v roku 2001. Prednášala pomocné vedy historické, dejiny knihy a tlače, cyrilskú paleografiu atď.

Nikdy neprerušila kontakty so Slovenskom, nielen rodinné a priateľské, ale ani profesionálne. Od roku 1996 je členkou rumunsko-slovenskej zmiešanej komisie historikov. Pravidelne vystupuje na odborných podujatiach, aj v tomto roku mala referát na medzinárodnej konferencii v Martine v spolupráci s dcérou Andreou, ktorá je absolventkou štúdia klasických jazykov. V roku 2021 jej Slovenská národná knižnica v Martine vydala rozsiahlu prácu Slovacikálne tlače v sedmohradskej knižnici Batthyaneum v Alba Iulii  (16. -18. storočie).

Kolegovia, priatelia, študenti pripravili pani profesorke ako gratuláciu zborník vedeckých štúdií, ktorého titulnú stranu pripájame.

Ku gratuláciám sa pripája aj naša katedra. Sme hrdí na našich absolventov, želáme pani profesorke veľa ďalších úspechov a pekných rokov.

 

 


Termín štátnych skúšok - LS 2022/23

Termín štátnych skúšok pre 1. aj 2. stupeň štúdia bol upresnený na 6.-7. júna 2023. Detailný harmonogram je dostupný vo formáte pdf.

 


Témy bakalárskych prác na akademický rok 2023/24

 

Milé druháčky a druháci bakalárskeho stupňa štúdia, môžete sa prihlasovať na témy záverečných prác, ktoré budete obhajovať v AR 2023/2024:

 

Dr. Ľudmila Hrdináková

 • Význam prediktorov čítania na rozvoj čitateľských kompetencií (detských) čitateľov.
 • Vplyv kontextových faktorov rodinného zázemia na rozvoj čítania detí.
 • Možnosti eyetrackingovej metodológie vo výskume čítania detí.

Doc. Lucia Lichnerová

 • Autorské právo vo vzdelávacom procese na vysokej škole.
 • Analýza webovej stránky FiF UK ku štúdiu v kontexte User Experience.

Mgr. Tomáš Mirga

 • Šírenie nenávistných prejavov v prostredí skupín používateľov na sociálnej sieti Facebook: analýza aktuálneho stavu v kontexte Slovenskej republiky.
 • Dezinformácie, konšpiračné teórie a pravicový extrémizmus na sociálnej sieti Telegram: problémy, dôsledky a možné riešenia.
 • Problematika informačných bublín v internetovom prostredí: informačné správanie pod vplyvom algoritmov.
 • Riziká zneužitia umelej inteligencie na tvorbu dezinformácií v online priestore: aktuálny stav, predpovede do budúcna, možné riešenia.

Dr. Miriam Ondrišová

 • Dátová etika v kontexte dátovej gramotnosti.
 • Využívanie dashboardu na vizualizáciu dát.

Doc. Pavel Rankov

 • Influencer v komunikácii produktov a značiek: efektivita a riziká influencer marketingu. (P. Pížová)
 • Knižný bloger, podcaster a influencer v literárnej komunikácii.
 • Cestovateľské blogy ako zdroj informácií a ich potenciálny vplyv na marketingovú komunikáciu a turistov. (B. Pelegrinová)

Prof. Jela Steinerová

 • Aktuálne výskumy etiky informačného správania človeka v informačnej vede.

Dr. Marta Špániová

 • Indexovanie beletrie.
 • Vydávanie Ezopových bájok v 15.-16. storočí.

Prof. Jaroslav Šušol

 • Problémy využívania generatívnej AI. (A. Radič)
 • Centrálne registre evidencie publikačnej činnosti na Slovensku – vývoj a perspektívy.

Mgr. Jakub Zábojník

 • Wellbeing knihovníkov a informačných profesionálov.
 • Rola a možnosti verejných knižníc v oblasti podpory zdravia.
 • Komunikačné aspekty telemedicíny.

 

Postup prihlasovania:
Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme (môžete si navrhnúť aj vlastnú a predstaviť koncept vybranému školiteľovi). 
Až po dohode so školiteľom nahlási študent záväzne svoje meno/tému na sekretariáte katedry, pani Pulcovej (mailom na milota.pulcovauniba.sk).
Ak je pri téme uvedené meno v zátvorke, znamená to, že danú tému si už predbežne niekto "rezervoval".
Schválené témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry v časti Štúdium / Záverečné práce.
Prihlasovanie je potrebné vykonať do 31. 5. 2023.

 

 


Stáž pre knihovníkov v Európskej centrálnej banke

A ešte jedna ponuka, tento raz pre (čerstvých) absolventov. Viac informácií na stránke https://talent.ecb.europa.eu/careers/JobDetail?jobId=7846

 


Stáž v Národnej rade SR

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje každoročne program stáží študentov vysokých škôl. Aktuálna výzva je otvorená do 5. mája. Využite možnosť dostať sa do prostredia najvyššieho zákonodarného orgánu Slovenska!

 


"Čo dokáže generatívna umelá inteligencia a ako už dnes môže ovplyvniť naše životy?"

18. apríla medzi nás zavíta absolvent našej katedry, Mgr. Ján Trangel, ktorý momentálne pracuje ako zástupca šéfredaktora Živé.sk. Vo svojej prednáške predstaví generatívnu AI a niektoré v súčasnosti dostupné systémy. Budú praktické ukážky, prednášajúci vysvetlí základné výhody i problémy technológie, vrátane bezpečnosti, autorského práva, etických súvislostí.
Kedy a kde? Utorok 18. 4. o 10:00-11:30, N418.

artificial intelligence

 


Termín štátnych skúšok - LS 2022/23

Rámcový termín štátnych skúšok pre 1. aj 2. stupeň štúdia je stanovený na 5.-9. júna 2023. Detailný harmonogram bude spracovaný a zverejnený v druhej polovici mája, po tom, ako budú skompletizované prihlášky.

 


Spomienka na dr. Martu Matthaeidesovú

 

 

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tom, že 12. februára 2023 nás navždy opustila naša bývalá kolegyňa, PhDr. Marta Matthaeidesová, CSc.

Na katedre pôsobila v rokoch 1972-2010 ako odborná asistentka a za toto obdobie napísala 168 samostatne vydaných prác, učebných textov, metodických príručiek, štúdií, článkov v odborných časopisoch a inej periodickej tlači, recenzií, bibliografií, hesiel v slovníkoch a encyklopédiách. Venovala sa najmä problematike knižnično-informačných používateľov a služieb.

Česť jej pamiatke!

 

 


Deň otvorených dverí FiF UK 2023

Po troch rokoch opäť naživo - dvere fakulty vám budú otvorené v sobotu 28. januára medzi 10:00 a 14:00. Získajte informácie o štúdiu, zoznámte sa s našimi pedagógmi i študentmi, predstavíme vám študijné programy i mimoškolské aktivity. Nazrite do pestrého študentského života na Filozofickej fakulte UK a opýtajte sa, čo vás zaujíma.

Viac informácií o programe na tejto fakultnej stránke, alebo o detailoch podávania prihlášok.

Budeme Vás čakať aj na katedre (Múzejná ulica, 4. poschodie, miestnosť 417) a zodpovieme na Vaše otázky o štúdiu programu informačné štúdiá. Pripravené budú aj dve krátke prezentácie: 

 • UX používateľský zážitok v digitálnom prostredí (11:30),
 • Aktuálne trendy technológií vyhľadávania informácií (12:00).

Tešíme sa na vás!

 


Témy magisterských diplomových prác 2022/2023

Milé prváčky a prváci Mgr. štúdia, môžete sa prihlasovať na témy diplomových prác, ktoré budete obhajovať v AR 2023/2024:

 

Dr. Hrdináková

 • Výskum základných čitateľských zručností s využitím eyetrackingovej metodológie (S. Ondračková)
 • Relácie čitateľskej motivácie a rozvoja čitateľských kompetencií detí.
 • Wellness stratégie akademických knižníc na podporu vzdelávania a duševného zdravia vysokoškolských študentov.

Doc. Lichnerová

 • Tvorba stratégií rozvoja knižníc v Európe a USA v súčasnosti.
 • Súčasný stav integrácie publikačnej (citačnej) etiky do vyučovacieho procesu na slovenských gymnáziách.

Dr. Ondrišová

 • Online podpora dátovej gramotnosti v univerzitnom prostredí (Takács)
 • Podpora dátovej gramotnosti - nástroje na analýzu a vizualizáciu dát (Burín)
 • Podpora vzdelávania v oblasti dátovej gramotnosti (Szalayová)

Dr. Pastierová

 • SEO webových sídel informačných inštitúcií na Slovensku (Lukáš Baník)
 • Branding audit v informačných inštitúciách (Ivana Štefániková)

Doc. Rankov

 • Dištančné vzdelávanie na Slovensku v kontexte pandémie
 • Práca z domu v kontexte nástupu, priebehu a ústupu pandémie covid-19
 • Kvantitatívne a kvalitatívne aspekty používania sociálnych médií v kontexte nástupu, priebehu a ústupu pandémie covid-19
 • Algoritmy personalizácie internetových služieb a informačné správanie používateľov

Prof. Steinerová

 • Informačné správanie človeka v kontexte zdravotných informácií
 • Afektívne aspekty informačného správania človeka
 • Osobný informačný manažment ako súčasť informačného správania človeka

Dr. Špániová

 • Evgenij Ivanovič Šamurin (1889-1962) – osobnosť dejín knihovníctva a bibliografickej klasifikácie (Mikhail Malkin)
 • Tezaury v digitálnom prostredí

 Prof. Šušol

 • Používatelia a súkromie v digitálnom prostredí na Slovensku
 • Sociálne médiá ako zdroj informácií v kontexte archivovania
 • Citovanie / odkazovanie na zdroje a jeho transformácie v prostredí digitálnej komunikácie
 • Centrálne registre evidencie publikačnej činnosti na Slovensku – vývoj a perspektívy

 

Postup prihlasovania:
Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme (môžete si navrhnúť aj vlastnú a predstaviť koncept vybranému školiteľovi). 
Až po dohode so školiteľom nahlási záväzne svoje meno na sekretariáte katedry, pani Pulcovej (mailom na milota.pulcovauniba.sk).
Schválené témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry v časti Štúdium / Záverečné práce.
Prihlasovanie je potrebné vykonať do 20.1.2023.

 


Medzinárodná konferencia

Information interactions 
International conference (online+live)

20-21 October 2022
Bratislava, Slovak Republic

http://informationinteractions.weebly.com/

 

 


Štátne skúšky na KKIV - august 2022

Najbližšie termíny štátnych skúšok na bakalárskom magisterskom stupni štúdia na katedre sú stanovené na 24.-25.8.2022Detailný harmonogram je dostupný vo formáte pdf. 


 

Štátne skúšky na KKIV - jar 2022

Najbližšie termíny štátnych skúšok na bakalárskom magisterskom stupni štúdia na katedre sú stanovené na 14.-15.6.2022Detailný harmonogram je dostupný vo formáte pdf.


Témy bakalárskych prác 2022/23

Milé druháčky a druháci bakalárskeho štúdia, môžete sa prihlasovať na témy bakalárskych prác na AR 2022/2023:

Dr. Buzová

 •  Trendy v dizajne služieb

 Dr. Hrdináková

 • Efekty integrácie digitálnych technológií do vzdelávania
 • Informačné preťaženie študentov v akademickom prostredí a informačná gramotnosť
 • Online vzdelávacie prostredie a študenti so sluchovým postihnutím

Doc. Lichnerová

 • Vydávanie kalendárov na Slovensku do konca 17. storočia a ich význam v každodennosti
 • František Xaver Škarnicel (1780-1841) a púťové a jarmočné tlače z jeho kníhtlačiarskej produkcie

Dr. Ondrišová

 • Dátová etika v kontexte dátovej gramotnosti
 • Využívanie dashboardu na vizualizáciu dát

Dr. Pastierová

 • Nové formy marketingovej komunikácie v informačných inštitúciach
 • Procesy budovania značky v informačných inštitúciach

Doc. Rankov

 • Hoaxy a dezinformácie v slovenskom internete v súvislosti s rusko-ukrajinskou vojnou
 • Informačné správanie seniorov v kontexte hoaxov a dezinformácií
 • Fanúšikovská kultúra na sociálnych sieťach: príklad slovenského internetu

Prof. Steinerová

 • Etické aspekty informačného správania človeka v informačnej vede

Dr. Špániová

 • Mária Séčiová „Muránska Venuša“ (1610-1679) v knižnej kultúre 17. storočia
 • Emblémová kniha v knižnej kultúre baroka

Prof. Šušol

 • Open access repozitáre vedeckých publikácií na Slovensku
 • Dimenzie bezpečnosti informácií a informačných systémov

Mgr. Zábojník

 • Kyberchondria
 • Personálny zdravotný informačný manažment

Postup prihlasovania:
Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme.
Až po dohode so školiteľom nahlási záväzne svoje meno na sekretariáte katedry (mailom na milota.pulcovauniba.sk).
Schválené témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry v časti Štúdium / Záverečné práce.
Prihlásiť sa treba najneskôr do 31.5.2022.

 


 

ŠVOK 2022 - výzva

Dekan FiF UK prof. Marián Zouhar aj tento rok vyhlasuje Študentskú vedeckú a odbornú konferenciu (ŠVOK), ktorá sa v jednotlivých sekciách uskutoční v dňoch 19. – 30. apríla 2022

ŠVOK sa koná v sekciách, ktoré je možné organizovať na katedrách, v rámci jednotlivých študijných programov či špecializácií, resp. aj spojením príbuzných študijných programov do jednej sekcie. Študent/-ka sa môže zúčastniť aj v rámci inej sekcie, resp. na inej katedre, pokiaľ tomu zodpovedá odborné zameranie prihlásenej práce. Podmienkou na otvorenie samostatnej sekcie ŠVOK je aspoň 5 prihlásených prác.

Viac informácií o ŠVOK na KKIV zverejníme po individuálnych konzultáciách študentov/tiek so svojimi vyučujúcimi a po splnení podmienky 5 prihlásených prác.


Výzva na príspevok: Zborník KIV 30 / Call for Paper: ARLIS 30

Pri príležitosti príprav 30. ročníka Zborníka Knižničná a informačná veda vás oslovujeme s výzvou na publikovanie príspevkov na tému:

Etické aspekty informačných interakcií a digitálnej informačnej revolúcie

Podrobnejšie informácie spolu s dôležitými termínmi nájdete v aktuálnej výzve. V prípade záujmu o publikovanie príspevku v zborníku KIV 30 sa budeme tešiť na vaše abstrakty v rozsahu 150-200 slov najneskôr do 28.2.2022.

Témy a abstrakty prosím registrujte pomocou formulára dostupného cez: https://forms.gle/vXeS5E7T86X7bik87

 

___________________

On the occasion of the preparation of the 30th volume of the Annual Review of Library and Information Science, we are pleased to invite you to publish a paper on the topic:

Ethical aspects of information interactions and digital information revolution 

Please find detailed information together with important dates in the call for papers. In a case that you are interested about ARLIS 30 contribution publication, please submit your topic and abstract of 150 - 200 words length by February 28th 2022.

Please use the following registration form to submit your abstract: https://forms.gle/vXeS5E7T86X7bik87

 


Deň otvorených dverí FIFUK 2022 - online živé vysielanie

Dvere fakulty vám budú otvorené online. Získajte informácie o štúdiu, zoznámte sa s našimi pedagógmi i študentmi, predstavíme vám študijné programy i mimoškolské aktivity. Nazrite do pestrého študentského života na Filozofickej fakulte UK a opýtajte sa, čo vás zaujíma.

O 13:00 (sobota 22.1.2022) si môžete pozrieť prezentáciu našej katedry. Sledujte nás naživo na Facebooku alebo Youtube.

Viac info:

https://fphil.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/filozoficka-fakulta-uk/article/den-otvrenych-dveri-online-zive-vysielanie-23-1-2021/

 

Plagát v pdf

 


 Témy magisterských diplomových prác 2021/2022

Milé prváčky a prváci Mgr. štúdia, môžete sa prihlasovať na témy diplomových prác na AR 2021/2022:

 

Mgr. Katarína Buzová, PhD.

 • Metodologické a etické aspekty merania používateľského zážitku
 • Čitateľský zážitok a čítanie v digitálnom prostredí

 

PhDr. Ľudmila Hrdináková

 • Hodnotenie a evaluácia v oblasti informačného vzdelávania 
 • Vplyv digitálneho čítania na rozvoj čitateľstva 
 • Základné aspekty digitálnej gramotnosti vo vzdelávacom prostredí 

 

Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. 

 • Možnosti redukovania plagiátorstva prostredníctvom (auto)evaluačných a gamifikačných nástrojov (Lucia Zienkovská)

 

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

 • Vedecká spolupráca – motivácia a trendy
 • Podpora gramotnosti v oblasti umelej inteligencie

 

Mgr. Miroslava Pastierová, PhD.

 • Skúsenosti používateľov pri hlasovom vyhľadávaní

 

Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. 

 • Informačné správanie vysokoškolákov počas pandémie kovid19
 • Rozmach kolektívneho autorstva vedeckých publikácií v súčasnosti 
 • Úloha participatívnej občianskej vedy (citizen science) vo vedeckom poznávaní

 

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

 • Informačné správanie človeka v kontexte problémov dezinformácií v digitálnom prostredí
 • Informačná etika a akademická integrita študentov univerzít v digitálnom prostredí
 • Informačné správanie človeka v pracovných procesoch v digitálnom prostredí

 

Mgr. Marta Špániová, PhD.

 • Vývoj a trendy tezaurov (Bc. Ivana Liptáková)
 • Lingvistické a sociálne aspekty tagovania v organizácii poznania (Bc. Ekaterina Tverdokhlebova)
 • Jevgenij Ivanovič Šamurin - osobnosť dejín knižničnej a bibliografickej klasifikácie

 

Postup prihlasovania:

Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme (môžete si navrhnúť aj vlastnú a predstaviť koncept vybranému školiteľovi). 

Až po dohode so školiteľom nahlási záväzne svoje meno na sekretariáte katedry (mailom na zuzana.kisovauniba.sk).

Schválené témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry v časti Štúdium / Záverečné práce.

Prihlasovanie je potrebné vykonať do 12.12.2021.


60. výročie KKIV

Katedra knižničnej a informačnej vedy oslavuje v roku 2020 60. výročie svojho založenia.

Pripravili sme pre vás prehľad vývoja katedry od jej vzniku až po súčasnosť. Môžete si o tom prečítať v týchto článkoch:

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. - Výročie samostatnej Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v kontexte rozvoja informačnej vedy na Slovensku

doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD. - Dynamika šesťdesiatich rokov Katedry knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte UK 

Pozrite si aj vybrané fotografie z Kroniky KKIV na našom Facebooku a stručnú časovú os na našom Instagrame.


 

Štátne skúšky na KKIV - august 2021

Najbližšie termíny štátnych skúšok na bakalárskom magisterskom stupni štúdia na katedre sú stanovené na 25.8.- 26.8.2021. Harmonogram v pdf - pre bakalárske, magisterské, doktorandské, rigorózne a DPŠ štátne záverečné skúšky.


Blahoželanie prof. Jele Steinerovej

Pripájame sa k srdečným gratuláciam k životnému jubileu prof. Jely Steinerovej. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci s časopisom ITLib vytvorili článok, v ktorom nájdete sumár dôležitých bodov jej profesionálnej kariéry, jej prínosu pre katedru a teóriu informačnej vedy.

Kolektív KKIV želá všetko najlepšie!

 


Štátne skúšky na KKIV

Najbližšie termíny štátnych skúšok na bakalárskom magisterskom stupni štúdia na katedre sú stanovené na 22.6. a 23.6.2021. Harmonogram štátnic jún 2021 [vo formáte pdf]. Bakalárske ŠZS sa budú konať dištančnou formou, magisterské ŠZS prezenčnou formou.

 


 

Témy bakalárskych prác 2021/2022

 

Milé druháčky a druháci Bc. štúdia, môžete sa prihlasovať na témy bakalárskych prác na AR 2021/2022:

 

Mgr. Katarína Buzová, PhD.

 • Informačný dizajn v priestoroch galérií a múzeí
 • Vizuálna hierarchia digitálneho používateľského rozhrania mobilných navigácií

  

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

 • Čítanie v digitálnej dobe

  

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

 • Kníhkupecká činnosť na území dnešného Slovenska do konca 17. storočia

 

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

 • Online nástroje na analýzu a vizualizáciu dát 
 • Aktivity knižníc pri podpore dátovej gramotnosti
 • Dátový knihovník – úlohy a kompetencie

 

Mgr. Miroslava Pastierová, PhD.

 • Využitie znalostného manažmentu v praxi
 • Umelá inteligencia vo vyhľadávaní informácií

 

Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.

 • Rozmach kolektívneho autorstva vedeckých publikácií

 

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

 • Aktuálne výskumy informačnej etiky v informačnej vede

 

Mgr. Zuzana Struháriková

 • Použiteľnosť vybraného typu webového sídla a jej vplyv na prejavy informačného správania používateľov

 

Mgr. Marta Špániová, PhD.

 • Predmetový prístup k informáciám a obsahová analýza: prieskum a trendy indexovania beletrie v knižných a knižničných databázach
 • Muránska Venuša – Mária Séčiová (1610-1679) v knižnej kultúre 17. storočia

 

 Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

 • Ochrana súkromia v digitálnom prostredí
 • Dimenzie bezpečnosti informačných systémov
 • Open access repozitáre vedeckých publikácií na Slovensku
 • Sociálne siete v kontexte archivácie webu
 • Webové archívy – súčasný stav a perspektívy

  

Postup prihlasovania:

Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme. 

Až po dohode so školiteľom nahlási záväzne svoje meno na sekretariáte katedry (mailom na zuzana.kisovauniba.sk).

Schválené témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry v časti Štúdium / Záverečné práce.

Prihlasovanie je potrebné vykonať do 31.5.2021.


Štátne skúšky na KKIV

Najbližšie termíny štátnych skúšok na bakalárskom magisterskom stupni štúdia na katedre sú stanovené na 22.6.- 23.6.2021. Presný harmonogram zverejníme v najbližších týždňoch.


ŠVOK 2021

Termín katedrovej konferencie ŠVOK 2021: piatok 30.4.2021, od 9.00. v prostredí MS-Teams. Link na pripojenie sa: https://tinyurl.com/KKIVSVOK

Program ŠVOK 2021 [vo formáte .pdf]. Bližšie informácie na stránke ŠVOK.

---

Dekan FiF UK prof. Marián Zouhar aj tento rok vyhlasuje Študentskú vedeckú a odbornú konferenciu (ŠVOK), ktorá sa v jednotlivých sekciách uskutoční v dňoch 19. – 30. apríla 2021. ŠVOK sa tento rok realizuje pravdepodobne dištančnou formou, v závislosti od epidemiologickej situácie.

ŠVOK sa koná v sekciách, ktoré je možné organizovať na katedrách, v rámci jednotlivých študijných programov či špecializácií, resp. aj spojením príbuzných študijných programov do jednej sekcie. Študent/-ka sa môže zúčastniť aj v rámci inej sekcie, resp. na inej katedre, pokiaľ tomu zodpovedá odborné zameranie prihlásenej práce. Podmienkou na otvorenie samostatnej sekcie ŠVOK je aspoň 5 prihlásených prác.

Viac informácií o ŠVOK na KKIV zverejníme po individuálnych konzultáciách študentov/tiek s vyučujúcimi a po splnení podmienky 5 prihlásených prác.


DOD 2021

Ďeň otvorených dverí - online živé vysielanie 23. januára 2021. Pozývame Vás na prezentáciu odborov Filozofickej fakulty UK, kde sa odprezentuje aj štúdium na našej katedre. Otázky budete môcť klásť cez sli.do. Všetky dôležité info sa dozviete online - od 10:00 na stretnutí s vedením FIFUK a od 11:00 sa v blokoch predstavia všetky katedry. 

V deň DOD zverejníme video o štúdiu na KKIV na našom Youtube kanáli.

DOD 2021 - pozvánka [súbor pdf].


Oznam

S hlbokým zármutkom zonamujeme, že dňa 25. novembra 2020 nás opustila bývalá členka katedry Doc. Ing. Eva Krištofičová, PhD., narodená 24. januára 1945.

Na KKIV pôsobila od mája 1979 až do odchodu do dôchodku v roku 2008.

V mene celej katedry vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine zosnulej, priateľom a bývalým kolegom.


Témy diplomových prác vypísané v akad. roku 2020/2021

 

Mgr. Katarína Buzová, PhD.

 • Vplyv textu na používateľský zážitok (Tamara Zupkóová)

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

 • Vydavateľská činnosť Filipa Macholda I. a II. V Banskej Bystrici (Juliana Bezáková)

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

 • História a vývoj nových gramotností – bibliometrická analýza

Mgr. Miroslava Pastierová, PhD.

 • Využívanie inteligentného vyhľadávania

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

 • Informačné správanie hudobníkov (hudobné informačné interakcie)
 • Informačné správanie študentov umeleckých smerov v digitálnom prostredí

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

 • Informačná gramotnosť v kontexte vzdelávania na stredných školách v SR

 

Postup prihlasovania na záverečné práce:

 1. Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme 
 2. Až po dohode so školiteľom nahlási záväzne svoje meno na sekretariáte katedry - najneskôr do 30. novembra 2020.
 3. Schválené témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry v časti Štúdium / Záverečné práce.

 


Letné štátne skúšky na KKIV

Najbližšie termíny štátnych skúšok na bakalárskom magisterskom stupni štúdia na katedre sú stanovené na stredu 26.8.2020. Harmonogram štátnic 2020 [vo formáte pdf].

Štátnice sa uskutočnia prezenčnou formou. Ak by sa situácia zmenila a štátnice by sa museli konať opäť dištančnou formou, včas Vás budeme informovať na webe aj emailom. 


Informačná veda. Výkladový slovník.

Vyšiel nový výkladový slovník, ktorý je dielom autorov z našej katedry. Slovník obsahuje 100 hesiel z rôznych oblastí knižničnej a informačnej vedy a s ňou úzko súvisiacich disciplín.

Editorky: Jela Steinerová, Miriam Ondrišová. Bratislava: Vyd. UK, 2020. 278 s. ISBN 978-80-223-4866-9. Slovník je možné si zakúpiť online na sídle Vydavateľstva UK.

 


Štátne skúšky na KKIV

Najbližšie termíny štátnych skúšok na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia na katedre sú stanovené na 1. 7. a 2. 7. 2020. Harmonogram štátnic 2020 [vo formáte pdf].

Štátnice sa uskutočnia dištančnou formou, ale študent môže požiadať o prezenčnú formu štátnej skúšky. Bližšie informácie o organizácii štátnych skúšok na fakulte nájdete na tejto stránke.

Augustové termíny sú predbežne stanovené na 26. 8. a 28. 8. 2020.

 


POZOR!

Záujemcovia o štúdium programu informačné štúdiá majú šancu sa prihlásiť do 2. kola prijímacieho konania, ktoré organizuje fakulta. Prihlášku je možné podať do 30. júna. Bližšie informácie nájdete na tejto stránke.

 


 

Témy bakalárskych prác na akad. rok 2020/2021

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

 • 1. Lucia Zienkovská: Možnosti racionalizácie knižničných služieb v Parlamentnej knižnici Kancelárie NR SR

Mgr. Miroslava  Pastierová, PhD.

 • 1. Karásková Simona Viktória: Vyhľadávanie informácií v sociálnych sietiach
 • 2. Rebeka Pokorná: Trendy v oblasti využívania podcastov
 • 3. Karin Vicianová: Budúcnosť vyhľadávania informácií

Mgr. Katarína Buzová, PhD.

 • 1. Problematika merania používateľského zážitku
 • 2. Využitie KANO modelu v prieskume knižnično-informačných služieb

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

 • 1. Informačná gramotnosť v kontexte vzdelávania na stredných školách v SR
 • 2. Paradox súkromia v digitálnom prostredí

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

 • 1. Dáta a nástroje využívané v altmetrii
 • 2. Gramotnosť v oblasti umelej inteligencie

Mgr. Zuzana Struháriková

 • 1. Informačné správanie vysokoškolských študentov v kontexte špecifík vyplývajúcich z ich odborného zamerania.
 • 2. Špecifiká informačného správania používateľov ako indikátory použiteľnosti webových sídiel.

Doc. PhDr. Pavel  Rankov, PhD.

 • 1. Trend zvyšovania počtu spoluautorov vedeckých článkov
 • 2. Vznik a vývoj vedeckého časopisu

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

 • 1. Informačné kompetencie vysokoškolských študentov so zameraním na vybrané aspekty informačnej gramotnosti
 • 2. Čitateľské návyky a postoje vysokoškolských študentov
 • 3. Používateľmi riadená akvizícia: teória a knižničná prax

Mgr. Annamária Brijaková

 • 1. Využitie imerzívnych a iných interaktívnych technológií v knižniciach a pamäťových inštitúciách na Slovensku.
 • 2. Informačná gramotnosť v kontexte primárneho vzdelávania na Slovensku. 

Mgr. Milan Regec, PhD.

 • 1. Radoslav Ďurač: Aspekty prístupnosti webových redakčných systémov pre znevýhodnených používateľov.

 

 

Postup prihlasovania na záverečné práce:

 1. Študent sa najskôr dohodne so školiteľom na vybranej téme 
 2. Až po dohode so školiteľom nahlási záväzne svoje meno na sekretariáte katedry.
 3. Schválené témy aj s menami študentov budú následne zverejnené na webovej stránke katedry v časti Štúdium / Záverečné práce.

 


***

 • Dekan FiF UK vyhlasuje fakultné kolo Študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK) na jednotlivých katedrách v dňoch 20. – 30. apríla 2020.
  ŠVOK sa bude konať v sekciách, ktoré je možné organizovať na katedrách, v študijných odboroch (programoch) a špecializáciách alebo aj interdisciplinárne (spojením príbuzných odborov a špecializácií do jednej sekcie). Podmienkou na otvorenie samostatnej sekcie ŠVOK je aspoň 5 prihlásených prác.
  Dekan fakulty zároveň vyhlasuje mimoriadnu Cenu za prácu k dejinám Filozofickej fakulty UK. Účasť na súťaži o túto cenu a prípadné ocenenie v nej sa nevylučuje s účasťou a ocenením v rámci ŠVOK na katedrách. Práce musia tematicky súvisieť s dejinami fakulty, môžu zachytávať vývoj katedier v určitom období, môžu sa týkať biografie významných osobností spojených s fakultou a pod. Študenti/-ky, ktorí/-é majú záujem zúčastniť sa na súťaži o túto cenu, svoje práce odovzdajú na domovskej katedre a zároveň najneskôr do 30. apríla 2020 na Referát vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia.
  Tradične sa koná aj súťaž o Cenu Daniela Tupého, o tú sa môžu uchádzať práce, ktoré sú venované problematike prejavov násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Práce je možné odovzdávať do 30. júna 2020.
  Milí študenti, využite túto možnosť a príďte odprezentovať výsledky vašej výskumnej a tvorivej práce.

 

***

 

 

 • Deň otvorených dverí KKIV sa bude konať v sobotu 25. januára 2020. Od 10:00 bude spoločný program DOD Filozofickej fakulty a po ňom nás nájdete v miestnosti G24 od 11:00.Záujemcom predstavíme naše predmety aj podmienky na prijímačky. Pri tejto príležitosti sa tiež bude možné osobne zoznámiť a porozprávať sa s vyučujúcimi aj absolventmi. Program:
 • Prezentácia odboru
 • Vyskúšajte si eyetracking: prezentácia zariadenia
 • FAQ so študentom, absolventom odboru a študijným poradcom


 • Januárové štátne záverečné skúšky sa uskutočnia v stredu, dňa 29.1.2020 o 11:00 hodZáverečné práce je potrebné odovzdať do 6.12.2019.
 • ERASMUS+ MOBILITA (ŠTÚDIUM) - Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 03.12.2019 do 29.02.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu – štúdium na akademický rok 2020/21 (pre zimný aj letný semester pobytu) - bližšie informácie

   

  ***

   

 • Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu INFORMAČNÉ INTERAKCIE 2019. Dátum: 21.-22.októbra 2019 v UKB. Hlavná téma: digitálne informácie - výhody a riziká v informačnej spoločnosti, "odvrátená strana" informácií.
 • Štátne záverečné skúšky sa pre magisterské štúdium budú konať dňa 27.5.2019 a pre bakalárske štúdium dňa 3.6.2019. Harmonogram štátnic 2019 [vo formáte pdf].
 • V termíne 8. apríla 2019 sa bude, v prípade dostatočného počtu záujemcov, na FifUK konať študentská vedecká a odborná  konferencia ŠVOK 2019.

  Milí študenti, prídite odprezentovať výsledky vašej výskumnej a tvorivej práce.

  V prípade záujmu bude dôležitým termínom 29.3., kedy sa odovzdávajú prihlášky u Dr. Kataríny Buzovej alebo Doc. Pavla Rankova a do 3.4. bude treba odovzdať celú prácu. Ceny sú hodnotné po finančnej aj spoločenskej stránke. 

  Pozvánka na ŠVOK 2019 [vo formáte .png]

 • Oddelenie medzinárodných vzťahov UK pripomína, že do 28.02.2019 je otvorené prihlasovanie na mobilitu Erasmus+ a tiež stáž Erasmus+. Erasmus+ pobyt je skvelá príležitosť na získanie nových študijných aj osobných skúseností a zlepšenie svojich vedomostí a skúseností predtým, než ukončíte štúdium. Ak stále váhate, či Erasmus+ pobyt absolvovať a potrebujete viac informácií kontaktujte Referát zahraničných vzťahov FiF UK na rzs@fphil.uniba.sk alebo sa príďte informovať osobne (Gondova 2, 1.poschodie, č.dverí 138).  Všetky informácie sú zverejnené na web stránke fakulty.
  • Pozývame vás na Deň otvorených dverí KKIV, ktorý sa bude konať v priestoroch Katedry knižničnej a informačnej vedy v sobotu 26.1.2019 o 11:00 - 14:00 v miestnosti N418. Záujemcom predstavíme naše predmety aj podmienky na prijímačky. Pri tejto príležitosti sa tiež bude možné osobne zoznámiť s vyučujúcimi či vidieť priestory a vybavenie katedry. Program:
  • Prezentácia odboru v priestoroch katedry
  • Beseda o postpravde, postfaktoch a dôležitosti čítania
  • Vyskúšajte si eyetracking: prezentácia zariadenia
  • Ukážky prác študentov (wireframy aplikácií, guerilla marketingové predmety, video tutoriály a pod.)
  • FAQ so študentom, absolventom odboru a študijným poradcom
  • Informačný seminár o zahraničných mobilitách pre študentov FiF UK. 17.10.2018 o 17:00 v miestnosti S2 (historická budova, prízemie vľavo). Dozviete sa všetko podstatné o programe Erasmus+, univerzitných mobilitách, CEEPUS a všetkých programoch SAIA n.o. Plagát [vo formáte .pdf].
  • Študenti, neseďte doma a choďte študovať na Erasmus+ už tento rok. Môžete využiť aj Stáž Erasmus+. V odkazoch nájdete termíny, ako aj web a email, kde sa dozviete ďalšie info.
  • Augustové štátne záverečné skúšky sa pre magisterské štúdium budú konať v dňoch 27.8.2018 a pre bakalárske štúdium dňa 28.8.2018. Harmonogram augustových štátnic 2018 [vo formáte .pdf].
  • Štátne záverečné skúšky sa pre magisterské štúdium budú konať v dňoch 28.-29.5.2018 a pre bakalárske štúdium dňa 30.5.2018. Harmonogram štátnic 2018 [vo formáte .pdf].
  • Pozývame vás na Deň otvorených dverí pre magistrov, ktorý sa bude konať v priestoroch Katedry knižničnej a informačnej vedy v piatok 13. 4. 2018 o 13:00. Záujemcom predstavíme naše magisterské predmety aj podmienky na prijímačky. Pri tejto príležitosti sa tiež bude možné osobne zoznámiť s vyučujúcimi či vidieť priestory a vybavenie katedry.
  • V termíne 16. – 27. apríla 2018 sa bude na FifUK konať študentská vedecká a odborná  konferencia  ŠVOK 2018. Milí študenti, prídite odprezentovať výsledky vašej výskumnej a tvorivej práce. V prípade záujmu bude dôležitým termínom 28.3., kedy sa odovzdávajú prihlášky u Dr. Marty Špániovej a do 10.4. bude treba odovzdať celú prácu. Ceny sú hodnotné po finančnej aj spoločenskej stránke. Pozvánka na ŠVOK 2018 [vo formáte .jpg].  Viac o ŠVOK-u sa dočítate na našej podstránke.

   

  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 27. januára 2018 v čase od 10:00 do 14:00.
   Od 11:00 vás čaká špeciálny program aj na našej katedre:
   • Orientačná hra: Spoznaj informačnú vedu
   • 11:30, 12:30, 13:30 Čo učíme na KKIV? (Prezentácia)
   • Ukážky prác študentov (Wireframy aplikácií, guerilla marketingové predmety, video tutoriály a pod.)
   • Si informačný hrdina? (Kvíz)
   • FAQ so študentom, absolventom odboru a študijným poradcom

   Čo vás do života naučia informačné štúdiá? Kde sa môžete potom uplatniť? Odpovede na tieto, ale aj iné otázky dostanete formou prierezu predmetov, ktoré vyučujeme a môžete sa aj osobne porozprávať s našimi učiteľmi a absolventmi.
   Plagát s programom DOD 2018 na KKIV [vo formáte .jpg]   /    Viac o DOD na Filozofickej fakulte UK

   

  • Januárové štátne záverečné skúšky sa uskutočnia dňa 31.1.2018 o 13:00.
  • Bude sa konať medzinárodný kongres ITAPA 2017 (14. - 15. november). Program je bohatý, hlavnými témami budú Technology & HumanITy, Smart cities and Smart Transport, Ochrana osobných údajov, Efektívna verejná správa, Inteligentný priemysel a inovácie, Bezpečnosť v digitálnom svete, Dáta vo verejnom sektore, Vzdelávanie pre digitálny svet a iné ...
  • Ak máte záujem zúčastniť sa, na stránke Registráciu účastníkov - akademikov a študentov nájdete email, napíšte im.

   www.itapa.sk

  • Pozrite si nový harmonogram pre akademický rok 2017/2018 a tiež nový študijný poriadok.
  • Bakalárske a magisterské štátne záverečné skúšky a obhajoby sa uskutočnia v týždni od 28.8. do 31.8.2017. Záverečné práce je potrebné odovzdať do AISu najneskôr 30.6.2017. Netreba zabudnúť ani na posledný termín podania prihlášky, ktorý je 4.8.2017. Harmonogram štátnych záverečných skúšok [vo formáte .pdf].
  • Dňa 9. mája 2017 sa v čase od 13.25 v miestnosti N418 uskutoční Erasmus prednáška Dr. Agnieszky Luszpak a Dr. Anety Firlej-Buzon o pôsobení Inštitútu vedeckých informácií a knihovníctva Vroclavskej univerzity vo Vroclave (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstva UWr). Všetci ste vítaní!
  • V termíne 20. apríla 2017, od 09:00 hod. sa bude na KKIV FifUK konať študentská vedecká a odborná  konferencia  ŠVOK 2017.

   Program ŠVOK-u 2017 [vo formáte .pdf]

  • Máme nové číslo - XXVI. Zborníka knižničnej a informačnej vedy.

   Môžete si prečítať o trendoch informačnej vedy smerom k digitálnej, o altmetrii, terminologických princípoch tvorby tezaurov, otvorenej vede, vedeckej kreativite, fragmentárnosti poznania, informačnej etike, Google generácii, modelovaní sekundárnej orality, testovaní použiteľnosti mobilných zariadení a koncepte multitaskingu.

   Čítajte Zborník KIV XXVI. [dostupné vo formáte pdf]

   

  • Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje každoročne program stáží študentov vysokých škôl. Program stáží sa uskutočňuje aj na pracovisku Parlamentnej knižnice.  Termín uzávierky pruhlášok je 1. máj 2017. Ďalšie potrebné informácie nájdete na stránke VŠ stáží Kancelárie NRSR
  • Dávame do pozornosti hosťujúcu prednášku na KKIV: Dr. Michal Lorenz z Masarykovej univerzity v Brne (CZ) Téma: K histórii informačnej vedy. Čas: štvrtok 9.3.2017 o 10:50 hod., v miestnosti N418. Vítaní sú všetci študenti aj širšia verejnosť.
  • V termíne 18. – 28. apríla 2017 sa bude na FifUK konať študentská vedecká a odborná  konferencia  ŠVOK 2017. Milí študenti, prídite odprezentovať výsledky vašej výskumnej a tvorivej práce. V prípade záujmu bude dôležitým termínom 24.3., kedy sa odovzdávajú prihlášky u Dr. Marty Špániovej a do 10.4. bude treba odovzdať celú prácu. Ceny sú hodnotné po finančnej aj spoločenskej stránke. Pozvánka na ŠVOK 2017 [vo formáte .jpg]
  • Januárové štátne záverečné skúšky sa uskutočnia dňa 30.1.2017 o 10:00 hod.

   

  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 21. januára 2017 v čase od 10,00 do 15,00.
   Od 11:00 vás čaká špeciálny program aj na našej katedre:
   Najprv kvíz. Na rozohriatie. Žiadne hlásenie sa, ani dvíhanie rúk, ani krúžkovanie na papier. Nebudeme si vás overovať, vtiahneme vás do deja a do nášho sveta. Potom časť druhá:
   Čo vás do života naučia informačné štúdiá? Kde sa môžete potom uplatniť? Odpovede na tieto otázky dostanete formou prierezu predmetov, ktoré vyučujeme a môžete sa aj osobne porozprávať s našimi absolventmi.
   Plagát s programom DOD 2017 na KKIV [vo formáte .jpg]   /    Viac o DOD na Filozofickej fakulte UK
  • Chystáme sa na medzinárodný kongres ITAPA 2016 (14. - 15. november). Program je bohatý, vyberáme len zlomok: Inteligentné mesto pre 21. storočie, Appky, náramkové počítače a veľké dáta: ako technológie menia spôsob nášho života a to, ako sa o seba staráme, Důvěryhodnost služeb eGovernmentu, On-line geodata .....

   Ak máte záujem pridať sa, nájdite si na stránke Registráciu účastníkov - akademikov a študentov a pošlite im email.

   www.itapa.sk

   (prof. Steinerová, Dr. Buzová, Dr. Hrčková, Mgr. Tomoriová)

  • International and Erasmus+ Day 2016

   Oddelenie medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského každoročne organizuje International and Erasmus+ Day pre študentov všetkých fakúlt UK, ktorí majú v nadchádzajúcom akademickom roku záujem o realizáciu mobility či už v rámci programu Erasmus+ alebo iného mobilitného programu. International and Erasmus+ Day sa uskutoční dňa 12. 10. 2016 v čase 12:00 – 18:00 v priestoroch UPeCe  na  Mlynoch. Na stretnutí sa dozviete všetky dôležité informácie o tom, akým spôsobom a na akých zahraničných univerzitách je možné počas Vášho štúdia na UK absolvovať študijný pobyt. Plagát [vo formáte .jpg].

  • ​Študenti 3. ročníka bakalárskeho a 2. ročníka magisterského štúdia končia prax 23.9. Začiatok semestra sa im preto posúva na 26.9.
  • Augustové štátnice sa budú konať v termínoch 24. a 25. augusta 2016. Harmonogram pre bakalárske aj magisterské štátne skúšky [vo formáte .doc].
  • Záverečné práce sa neodovzdávajú do podateľne, ale dňa 4. júla 2016 ich bude od študentov preberať Dr. Špániová na sekretariáte katedry v čase od 10.00 do 12.00. Študenti odovzdajú dva exempláre vytlačenej a zviazanej záverečnej práce, dva exempláre licenčnej zmluvy – jedna je s Univerzitou Komenského, druhá s Akademickou knižnicou, vytlačený titulný list záverečnej práce a môžu priniesť aj prihlášku na štátnice. Prihlášky na štátnice sú študenti povinní odovzdať najneskôr do 31. júla 2016 do schránky na katedre.
  • Odborná prax v Mgr. štúdiu

   Odborná prax v Mgr. štúdiu prebieha v zimnom semestri 2. ročníka.

   Každý študent si po dohode so školiteľom diplomovej práce vyberie zamestnávateľa odbornej praxe ideálne tak, aby náplň praxe korešpondovala s témou a výskumom diplomovej práce. Jednotlivých zamestnávateľov oslovia školitelia, resp. študenti v spolupráci so školiteľmi. V prípade, že bude potrebné poslať oficiálnu žiadosť o prax, obráťte sa na Mgr. M. Špániovú, PhD., ktorá vám žiadosť vystaví. 

   Rozsah praxe je 120 hodín, študent získava za prax 3 kredity.

   Nie je nevyhnutné, aby študenti prax absolvovali naraz v septembri, môžu aj priebežne v semestri.

   Študent preukáže absolvovanie praxe správou z praxe, na základe ktorej školiteľ prax vyhodnotí.

  • Májové štátne záverečné skúšky sa pre bakalárske štúdium budú konať v týždni od 16.5.2016 a pre magisterské štúdium v týždni od 30.5.2016.
  • Pozývame všetkých na konferenciu našich českých kolegov NÁRODNÍ SEMINÁŘ INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (NASIV), ktorá sa bude konať 6.-9. júna 2016 v priestoroch  Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Je zameraná na zdieľanú prax učiacich knihovníkov verejných a akademických knižníc a rovnako aj pre študentov a vyučujúcich knihovníckych a informačno-vedných odborov (SŠ, VOŠ, VŠ). Témy prednášok a workshopov: "výzkumy v informačním vzdělávání, didaktika a metodika, technologie v informačním vzdělávání, prosazování informačního vzdělávání v knihovnách, mediální gramotnost". Registrácia na konferenciu je otvorená do 3.6., treba sa však poponáhľať kvôli kapacite miest. Pre výhodné alebo veľkokapacitné ubytovacie možnosti môžete kontaktovať koordinátorku Moniku Martonovú.
  • Informačné stretnutie o štipendijných programoch SAIA: V pondelok 25.04.2016 o 16.00 v miestnosti G 127 sa uskutoční stretnutie so zástupcami SAIA, ktorí predstavia ich štipendijné programy a podmienky účasti na nich. Tiež predstavia aktuálne novinky v programoch a ďalšie nové možnosti štúdia v zahraničí. Plagát k stretnutiu SAIA [vo formáte .png]
  • Dr. Anna Seweryn z Poľska bude mať prednášku na našej katedre 6.4.2016 o 13:00 v miestnosti N417 na tému: Súčasné knižnice v Poľsku a knižničná a informačná výchova (+ diskusia o knižniciach a informačnom vzdelávaní v Poľsku). Srdečne pozývame všetkých doktorandov, študentov a odbornú verejnosť.    ***    Dr. Anna Seweryn from Poland will have a lecture at our department on 6th of April 2016, 01:30 pm in classroom N417. The proposed topic is: Contemporary Libraries in Poland and Library and Information education (+ discussion on library and information education in Poland). We warmly invite students, doctoral candidates and professional public.

  • Dr. Hrdináková, Dr. Lichnerová a Dr. Ondrišová spolupracujú na tvorbe portálu Informačná a mediálna gramotnosť MIDAS. Tento portál získal ocenenie SAKACIK 2015 z aktívny čin knižnice a srdečné blahoželanie od rektora UK prof. Karola Mičietu. Tešíme sa, že portál, ktorý vznikol v rámci KEGA projektu KKIV naďalej žije a získal nový krajší domov pod záštitou Akademickej knižnice UK. Priebežne budú pribúdať nové informácie a Midas bude prinášať benefity všetkým zainteresovaným.
  • Rektor Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti sviatkov Veľkej noci udeľuje na štvrtok 24. marca 2016 a dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave na utorok 29. marca 2016 voľno pre študentov UK.

  • Rektorské voľno. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave udeľuje v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR 2016 rektorské voľno pre študentov Univerzity Komenského na piatok 4. marca 2016.
  • Prof. Dragomirescu bude mať prednášku na našej katedre 27.1.2016 o 13:30 na tému: Súčasný výskumný program v štúdiách informačnej spoločnosti. Srdečne Vás pozývame všetkých doktorandov, študentov aj odbornú verejnosť.    ***    Prof. Dragomirescu will have a presentation for doctoral students at our department on 27th of January 2016, 01:30 pm. The proposed topic is: The current research agenda in Information Society studies. We warmly invite not only doctoral candidates, but also students and professional public.
  • Organizácia Človek v ohrození dáva do pozornosti našim študentom nový voliteľný predmet s názvom Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov realizovaný na katedre žurnalistiky FiF UK, no otvorený študentom celej Univerzity Komenského.
   Predmet pre študentov pripravilo o.z. Človek v ohrození v spolupráci s Katedrou žurnalistiky, Hospodárskymi novinami a odborníkmi z tretieho sektora aj akademického prostredia (Juraj Mesík, Jarmila Lajčáková, Lukáš Zorád, Iveta Grejtáková, Elena Kríglerová, Timea Stránska a ďalší). Jeho cieľom je rozšíriť povedomie študentov relevantných odborov o globálnych otázkach, problémoch a prepojeniach a zároveň o našej roly pri ich vzniku a riešení. A zároveň umožniť študentom publikovať v novinách. Viac informácií nájdete aj na FB stránke predmetu https://www.facebook.com/svetmedziriadkami/, ako aj na webstránke predmetu a projektu http://www.svetmedziriadkami.sk/.
  • Prihlasovanie na mobility a stáže Erasmus+ otvorené! Viac info nájdete na podstránke KKIV o mobilitách.

  • Pozývame Vás na metodologický seminár s medzinárodnou účasťou Informačné interakcie: digitálne prostredie a informačná veda. Pozvánka [vo formáte .tiff]. Harmonogram prednášok a prezentácií [vo formáte .pdf]
  • We invite you to a methodological workshop with international participation Information interactions: digital environment and information science. Invitation [in .tiff form]. Look at the program of our workshop [in .pdf form].