ŠVOK

Študentská vedecká a odborná konferencia

Sekcia: Knižničná a informačná veda

Katedra knižničnej a informačnej vedy každoročne organizuje ŠVOK – študentskú vedeckú a odbornú konferenciu, ktorá je pre študentov príležitosťou predstaviť výsledky vlastného vedeckého výskumu a  tvorivej práce v oblasti knižničnej a informačnej vedy. Študenti môžu prezentovať tému záverečnej (bakalárskej, magisterskej), seminárnej alebo akejkoľvek inej vedeckej a odbornej práce, ktorej sa počas štúdia venovali.  ŠVOK je jedinečnou príležitosťou na vedenie tvorivého dialógu o predmete záujmu študentov s odborníkmi z oblasti knižničnej a informačnej vedy. Zároveň je dobrou skúsenosťou, z ktorej študent čerpá pri samotnej obhajobe svojej záverečnej práce, pretože priebeh ŠVOK je podobný ako priebeh obhajoby. Na základe pripomienok oponenta práce ŠVOK má študent možnosť svoju záverečnú prácu ešte pred jej odovzdaním opraviť a vylepšiť. Takéto zviditeľnenie aktivít môže študentovi pomôcť aj pri prijímacom konaní na doktorandské štúdium. Autori troch najúspešnejších prác v každej sekcii sú odmenení finančnou odmenou: mimoriadnym štipendiom, ktoré udeľuje dekan fakulty.

Podmienkou účasti na ŠVOK je:

 • Podanie písomnej prihlášky na ŠVOK mailom na mailovú adresu koordinátora ŠVOK do stanoveného termínu, v súlade s informáciami zverejnenými o konaní ŠVOK na katedrovom webe a Facebooku. Súčasťou prihlášky musí byť meno študenta, meno konzultanta práce a názov práce.

 • Napísanie práce ŠVOK, ktorú študent môže konzultovať s vybraným konzultantom a jej odovzdanie v printovej a zviazanej forme na sekretariáte katedry do dátumu podľa informácií zverejnených o konaní ŠVOK na katedrovom webe a Facebooku.

Formálna úprava  a rozsah práce ŠVOK:

Formálna úprava práce ŠVOK sa riadi vnútorným predpisom fakulty o základných náležitostiach záverečných prác (Vnútorný predpis č. 12/2013), článkom 7: Formálna úprava školského diela. Citovanie práce ŠVOK sa riadi normou ISO 690. Maximálny rozsah práce ŠVOK je 30 strán.

Ďalšie informácie o prácach a konaní ŠVOK poskytujú na KKIV FifUK koordinátori ŠVOK (mená koordinátorov sa doplnia koncom marca/začiatkom apríla 2021). Rovnako aj konkrétne inštrukcie vzhľadom na pandemickú situáciu.


ŠVOK 2021

Termín katedrovej konferencie ŠVOK 2021: piatok 30.4.2021, od 9.00. v prostredí MS-Teams - link pre pripojenie sa: https://tinyurl.com/KKIVSVOK

Študenti musia práce ŠVOK odovzdať najneskôr 26.4.2021 (pondelok). Študenti práce posielajú dr. Špániovej na mail a svojim konzultantom, ktorí zabezpečia ich odoslanie oponentom.

Program ŠVOK 2021: 

9.00 - 9.10: Otvorenie ŠVOK 

9.10 – 10.25: Vystúpenia študentov a diskusia:

 • Zuzana Veselá: Informačné správanie vysokoškolských študentov v kontexte špecifík vyplývajúcich z ich odborného zamerania (konzultant: Mgr. Z. Struháriková)
 • Richard Rác: Knižnično-informačné služby v období pandémie Covid-19 (konzultant: Mgr. K. Buzová, PhD.)
 • Radoslav Ďurač: Aspekty prístupnosti webových redakčných systémov (konzultant: Mgr. M. Regec, PhD.) 

Prestávka: 10.25 – 10.35 

10.35 – 11.50: Vystúpenia študentov a diskusia: 

 • Bc. Jakub Zábojník: Skupinový informačný manažment (konzultant: Mgr. M. Pastierová, PhD.)
 • Bc. Adela Kovářová: Percepcia a kastomizácia notifikácií v digitálnom prostredí mobilných zariadení (konzultant: Mgr. K. Buzová, PhD.)
 • Bc. Alena Žakovičová: Analýza a vizualizácia dát v digitálnych humanitných vedách (konzultant: Ing. M. Ondrišová, PhD.) 

 12.00: Záver a vyhlásenie výsledkov ŠVOK 2021

 Program ŠVOK-u 2021 [vo formáte .pdf]

Ofici'álne vyhodnotenie komisie:

 1. miesto: Bc. Adela Kovářová: Percepcia a kastomizácia notifikácií v digitálnom prostredí mobilných zariadení
 2. miesto: Bc. Jakub Zábojník: Skupinový informačný manažment
 3. miesto: Richard Rác: Knižnično-informačné služby v pandémie Covid-19 období

 

ŠVOK 2020

V tomto roku sa ŠVOK nekonal z organizačných dôvodov.


ŠVOK 2019

V termíne 8. apríla 2019 sa bude, v prípade dostatočného počtu záujemcov, na FifUK konať študentská vedecká a odborná  konferencia ŠVOK 2019.

Milí študenti, prídite odprezentovať výsledky vašej výskumnej a tvorivej práce.

V prípade záujmu bude dôležitým termínom 29.3., kedy sa odovzdávajú prihlášky u Dr. Kataríny Buzovej alebo Doc. Pavla Rankova a do 3.4. bude treba odovzdať celú prácu. Ceny sú hodnotné po finančnej aj spoločenskej stránke. 

Pozvánka na ŠVOK 2019 [vo formáte .png]


ŠVOK 2018

V termíne 18. apríla 2018 sa bude na FifUK konať študentská vedecká a odborná  konferencia  ŠVOK 2018. Milí študenti, prídite odprezentovať výsledky vašej výskumnej a tvorivej práce. V prípade záujmu bude dôležitým termínom 28.3., kedy sa odovzdávajú prihlášky u Dr. Lucie Lichnerovej a do 10.4. bude treba odovzdať celú prácu. Ceny sú hodnotné po finančnej aj spoločenskej stránke.

Pozvánka na ŠVOK 2018 [vo formáte .jpg]

Program ŠVOK-u 2018 [vo formáte .pdf]

Komisia ŠVOK 2018 ocenila tieto tri najúspešnejšie práce:

1. miesto: Mária Dubová: Dátová analýza a jej využitie v altmetrii (konzultant: Ing. M. Ondrišová, PhD.)

2. miesto: Annamária Brijaková: Špecifiká percepcie používateľských rozhraní seniormi (konzultant: Mgr. K. Buzová, PhD.)

3. miesto: Zuzana Struháriková: Knižničné vyhľadávacie nástroje pre detského recipienta (konzultant: PhDr. Ľ. Hrdináková, PhD.)


ŠVOK 2017

Pozvánka na ŠVOK 2017 [vo formáte .jpg]

Program ŠVOK-u 2017 [vo formáte .pdf]

Album fotografií [odkaz na Facebook-ovú stránku KKIV].

Komisia ŠVOK 2017 ocenila tieto tri najúspešnejšie práce:

1. miesto: Simona Šatarová:  Automatizované prepojenie knižničných katalógov s webovými stránkami a aplikáciami kníhkupectiev (konzultant: Mgr. M. Regec)

2. miesto: Lenka Džimová: Čítanie chlapcov v pubescentnom veku (konzultant: PhDr. Ľ. Hrdináková, PhD.)

3. miesto: Denisa Chalmovská: Vývoj, využitie a trendy klasifikácie MDT (konzultant: Mgr. M. Špániová, PhD.)


ŠVOK 2016

Pozvánka na ŠVOK 2016 [vo formáte .jpg]

Program ŠVOK-u 2016 [vo formáte .jpg]

Album fotografií [odkaz na Facebook-ovú stránku KKIV].

Komisia ŠVOK 2016 ocenila tieto tri najúspešnejšie práce:

1. miesto: Bc. Michaela Kmeťová: Dlhodobá archivácia digitálnych objektov v inštitucionálnych repozitároch (konzultant: Mgr. Marcela Kopecká)

2. miesto: Mária Dubová: Využívanie metódy sledovania očí pri testovaní webových stránok vo vzdelávacom kontexte (konzultant: Mgr. Andrea Hrčková, PhD.)

3. miesto:Matej Sitár: Vývoj titulného listu tlačenej knihy 15. storočia: na príklade tlačí Antona Kobergera (konzultant: Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.)


ŠVOK 2015

Pozvánka ŠVOK 2015 [vo formáte .jpg], v ktorej nájdete všetky dôležité termíny prihlásenia sa, odovzdania práce a pod.

Program ŠVOK 2015 [vo formáte .pdf]

Komisia katedrového kola v roku 2015 udelila ocenenia nasledovným študentom:

1. miesto: Ľubica Stančíková: Facebook ako nástroj (samo)vzdelávania: analýza študijných skupín (školiteľ: Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.)

2. miesto: Zuzana Valachová: Discovery služby v knižnično-informačných inštitúciách (školiteľ: Mgr. Marta Špániová, PhD.)

3. miesto: Tomáš Bareán: Vizualizácia údajov (školiteľ: Ing. Miriam Ondrišová, PhD.)


ŠVOK 2014

Program ŠVOK 2014 [vo formáte .jpg]

Pozvánka na ŠVOK 2014
[vo formáte .pdf]

9. apríla sa konalo katedrové kolo ŠVOK 2014, komisia udelila:

1. miesto: Zuzana Federlová: Mediálna a informačná gramotnosť detí v náhradnej starostlivosti (Školiteľka: PhDr. Ľ. Hrdináková)
2. miesto: Jakub Fázik: Informačné správanie stredoškolskej mládeže (Školiteľka: Prof. PhDr. J. Steinerová, PhD.)
3. miesto: Tomáš Ferianc: Implementácia normy ISO 690:2010 do citačného manažéra Zotero a analýza jeho kompatibility s katalógmi vybraných slovenských knižníc (Školiteľ: Mgr. Milan Regec).

Fotografie ŠVOK 2014


ŠVOK 2013

Pozvánka ŠVOK 2013

18.apríla 2013 sa konalo katedrové kolo ŠVOK, komisia udelila:

1. miesto práci "Čitateľská gramotnosť a kultúra postmoderného dieťaťa", autorka: Lenka Duchoňová, školiteľka: PhDr. Ľudmila Hrdináková
2. miesto práci "Percepcia textu z elektronického a tlačeného média", autorka: Katarína Haluzová, školiteľ: Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.
3. miesto práci "Informačné správanie pracovníkov reklamných agentúr", autori: Lenka Vaculíková, Paulína Ligyaková, Matej Kusý, školiteľka: Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.


ŠVOK 2012

20. apríla 2012 sa konalo katedrové kolo ŠVOK. Program ŠVOK 2012 [v .pdf].

Komisia udelila ceny týmto trom najúspešnejším prácam:
1. miesto práci "DaSPer - databáza slovenských vedeckých a odborných časopisov, systém na podporu publikovania a hodnotenia publikačných výstupov", autorka: Marcela Kopecká, školiteľka: Mgr. Jana Ilavská
2. miesto práci "Motivácia knihovníkov v akademických knižniciach", autorka: Kristína Holzmannová, školiteľka: Mgr. Jana Ilavská
3. miesto práci "Elektronické kníhkupectvo v systéme distribúcie knižnej kultúry", autorka: Jana Drličková, školiteľ: Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.

Fotografie ŠVOK 2012


ŠVOK 2011

20. apríla 2011 sa konalo katedrové kolo ŠVOK, komisia udelila tieto ceny najlepším prácam:

1. miesto práci "Informačná chudoba a digitálne rozdelenie v súčasnom svete", autorka: Silvia Horáková, školiteľ Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.
2. miesto práci "Zobrazenie knihovníka v knižnom a filmovom príbehu", autorka: Jana Kovaľová, školiteľ Mgr. Michal Kaščák
3. miesto práci "Atribút kredibility v prostredí online sociálnych sietí", autor: Branislav Zápražný, školiteľka: Mgr. Katarína Buzová


ŠVOK 2010

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ŠVOK a odovzdanie cien dekanom fakulty sa uskutočnilo v poslednom výučbovom týždni letného semestra dňa 13.5.2010.

Komisia udelila mimoriadne štipendiá týmto trom najúspešnejším prácam:

1. miesto " Najnovšie trendy v oblasti prístupnosti webových sídiel .", autorka Bc. Marta Dušková, školiteľka prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.

2. miesto  "Vyhľadávanie informácií a ľudské práva: Právo na súkromie.", autorka Alena Balážiková, školiteľ Mgr. Peter Weisenbacher

3. miesto " Vplyv médií na informačné preťaženie človeka", autorka Bc. Martina Haršányiová, školiteľka doc. PhDr. Jela Steinerová, PhD.


ŠVOK 2009

 15. 4.2009 úspešne prebehlo katedrové kolo ŠVOK prezentáciou šiestich prác. Komisia zvolila za prvé tri najlepšie práce:

 1. Katarína Buzová - Kredibilita webového sídla lekárskych informácií na internete
 2. Viera Jedináková - Návrh metodológie hodnotenia webového sídla
 3. Helena Mlejová - Perspektívne využitie weblogov v knižniciach