Z histórie katedry

Prečítajte si článok Katedra knižničnej a informačnej vedy FifUK jubiluje: krátky pohľad na 60 rokov vysokoškolského štúdia knihovníctva, v ktorom Dr. Lichnerová a Dr. Špániová popisujú:

 

 • vývoj štúdia na katedre do roku 1990
 • vývoj štúdia na katedre po roku 1991
 • 90.-te roky 20. storočia (1991/1992-1998/1999):  Katedra knihovníctva a vedeckých informácií
 • 21. storočie (1999/ 2000 – dnes): Katedra knižničnej a informačnej vedy

 

 

Katedra knižničnej a informačnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave bola od svojho vzniku až do školského roku 2002/2003 jedinou katedrou na Slovensku, ktorá zabezpečovala a zabezpečuje vysokoškolskú prípravu knižničných a informačných pracovníkov.

Vysokoškolské štúdium knihovníctva sa prvý raz otvorilo na Filozofickej fakulte UK v školskom roku 1951/1952 na Katedre slovenčiny. O rok neskôr vznikla Katedra knihovedy a novinárstva.

Samostatná Katedra knihovníctva bola otvorená v roku 1961 a jej prvým vedúcim bol docent Štefan Pasiar. V roku 1967 sa premenovala na Katedru knihovedy a vedeckých informácií, od roku 1991 na Katedru knihovníctva a vedeckých informácií a od roku 1999 na Katedru knižničnej a informačnej vedy.

Počas viac ako 40 ročného pôsobenia katedry ukončilo štúdium okolo 1200 absolventov a viac ako 30 vedeckých ašpirantov. Od roku 1974 vydávala katedra zborník vedeckých štúdií Informatika, od roku 1998 Knižničná a informačná veda.  

 

V priebehu svojho vývoja prešla katedra mnohými zmenami, týkajúcimi sa najmä:

 • samotného názvu katedry,
 • foriem štúdia a jeho dĺžky (denné, diaľkové, štúdium popri zamestnaní, externé, postgraduálne – nadstavbové, dvojročné, štvorročné, päťročné),
 • transformácie učebných programov študijných odborov knihovníctvo, knihovníctvo a vedecké informácie, knižničná a informačná veda, knižničné a informačné štúdiá v štúdiu  jednoodborovom, dvojodborovom - v kombinácii s angličtinou, francúštinou, nemčinou, latinčinou, maďarčinou, polštinou, srbochorvátčinou, pedagogikou, andragogikou, filozofiou, sociológiou,
 • špecializačných zameraní – napr. literárny, prírodovedný, technický smer, knižnično-informačné, vedecko-informačné zameranie, odborné orientácie na historické knižné fondy, manažment a verejné knižnice, informačné technológie a pod.  
História katedry do vzniku samostatnej katedry v školskom roku 1960/1961  
 • Lektorát  na Filozofickej fakulte UK od 1923. Prvým lektorom knihovníctva na Filozofickej fakulte UK bol Dr. Jan Emler v rokoch 1923 – 1931, v školskom roku 1937/1938 Marie Ludmila Černá.
 • Pokus o založenie vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte UK – jednosemestrový knihovnícky kurz v šk.roku 1950/1951 v letnom semestri.
 • Október 1951 -  slávnostné otvorenie  dvojročného jednopredmetového štúdia knihovníctva na Filozofickej fakulte UK prodekanom prof. Andrejom Mrázom a podpredsedom Zväzu slovenských knihovníkov Dr. Jánom Čaplovičom.
 • Realizácia vysokoškolského štúdia v školskom roku 1951/1952 na Katedre slovenčiny.   
Subkatedra  

V rokoch 1952/1953 – 1956/1957 pôsobila na Filozofickej fakulte UK spoločná Katedra knihovedy a novinárstva, v rokoch 1957/1958  - 1960/1961 Katedra novinárstava a knihovníctva. Subkatedra najprv nemala interné zastúpenie – vedením štúdia bola poverená Marie Ludmila Černá, od roku 1952/1953 Dr. Jindra Hušková až do príchodu Márie  Štefanovičovej 1.6.1954, prvej internej vedúcej subkatedry. Okrem nej na subkatedre pôsobili ako interné učiteľky Dagmar Kukučová, jedna z prvých absolventiek odboru Katarína Záthurecká – Ruttkayová, Ján Misál, Eugen Mešša a od roku 1959 Štefan Pasiar.  

 
Samostatná katedra na Filozofickej fakulte UK  
1960/1961 Katedra knihovníctva  
 • Formy štúdia: denné, diaľkové, od 1962 postgraduálne dvojročné  
 • Odbory: knihovníctvo a v školských rokoch od 1960/1961 do 1964/1965 aj osveta 
 • 1960 – Stredisko pre Štúdium popri zamestnaní pri katedre v Prešove  
1966/1967 Katedra knihovedy a vedeckých informácií
 • Odbor: knihovníctvo a vedecké informácie – od 1969/1970 dvojodborové do školského roku 1998/1999  
1991/1992 Katedra knihovníctva a vedeckých informácií
 • Odbor: vedecké informácie a knihovníctvo 1994/1995 aj doktorandské štúdium ako samostatný vedný odbor (dovtedy v Pomocných vedách historických)  
1999/ 2000 Katedra knižničnej a informačnej vedy
 • Odbor: knižničná a informačná veda
 • od 2000/2001 kreditové magisterské
 • od 2005/2006 kreditové bakalárske v dennej a externej forme odbor knižničné a informačné štúdiá  

V súčasnosti katedra poskytuje akreditovaný bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň vysokoškolského štúdia v kreditovom systéme hodnotenia. Na katedre je možné vykonať rigorózne skúšky a získať titul PhDr., ako aj pedagogickú spôsobilosť v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Okrem zabepečenia pedagogického procesu je katedra významným výskumným pracoviskom v odbore.