Pre študentov

ERASMUS

 

Prihlasovanie na mobility a stáže Erasmus+ otvorené!

 

ERASMUS+ MOBILITA (ŠTÚDIUM)

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 03.12.2019 do 29.02.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu – štúdium na akademický rok 2020/21 (pre zimný aj letný semester pobytu).

Prihláška na Erasmus+ je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+ (pre prihlásenie použite vaše údaje do AIS2). Prihláška je kompletná len v prípade, že po prihlásení do Mobility Online vložíte aj žiadané dokumenty (ak nemáte potvrdenie o stáži – nič sa nedeje, tento dokument nie je povinný). Posledný deň, kedy je možné dokumenty do Mobility Online vložiť je 29.02.2020, 00:00 CET.

Zoznam dostupných univerzít na mobilitu je dostupný na webe FiF UK (sekcia Medzinárodné vzťahy – Erasmus+ – Uzatvorené zmluvy Erasmus+). 

 

 

***

archív správ

 

Referát zahraničných stykov oznamuje, že od dnešného dňa je možné prihlasovanie na študentské mobility  a tiež študentské stáže cez program Erasmus+ na celý nadchádzajúci akad. rok 2017/18 (na zimný aj letný semester mobility). Prihlasovanie trvá do 16. decembra 2016. Prihlášku na mobilitu a stáž, zoznam príloh k prihláške,  rovnako aj ďalšie potrebné informácie týkajúce sa výberového konania nájdete na webovej stránke FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy (sekcia Výber študentov na Erasmus).

Plagát [vo formáte .png].

 

VÝMENNÉ POBYTY PRE ŠTUDENTOV KKIV (program ERASMUS)

Milí študenti KKIV! Naskytá sa vám príležitosť prihlásiť sa na výmenný pobyt na niektorej z našich "priateľských" katedier v:

Prahe, Opave, Ljubljane, Katowiciach, Varšave alebo Gdansku.

Všetky potrebné informácie nájdete na:

LLP/ERASMUS - Študentské mobility alebo na Referáte zahraničných stykov FiF UK. 

Na konkurz sa prihlasujete podaním kompletne vyplnenej prihlášky aj s prílohami na Zahraničný referát FiF UK cez podateľňu FiF UK, alebo osobne na č. d. G 137.

Koordinátorom pre programy Erasmus za KKIV je Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

 

INÉ PROGRAMY

Nemáte záujem o štúdium v krajinách v rámci programu Erazmus?

Ako študenti katedry máte možnosti takmer neobmedzené. Tieto programy predpokladajú vašu aktivitu v podobe skontaktovania univerzity, o ktorú máte záujem a získania akceptačného listu k štúdiu. Inak je postup podobný Erazmu a všetky dôležité náklady vám hradia.

Národný štipendijný program

 

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2016/2017.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2016 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2016/2017. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Leták NŠP [vo formáte .pdf]

Národný štipendijný program je určený na podporu mobilít študentov 2. stupňa, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do krajiny vybranej uchádzačom. Pokrýva životné náklady počas študijného alebo výskumného pobytu zo zdrojov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac informácií na stránkach SAIA alebo na www.stipendia.sk, kde vyplníte on-line žiadosť.

 

Internships and graduate jobs in the Czech Republic

Brno ponúka: Internships portal is here to help students and graduates navigate through the available opportunities and meet with potential employer. 

Plagát [vo formáte .jpg]

 

Medzinárodný vyšehrádsky fond

Medzinárodný vyšehrádsky fond je určený pre študentov 2. stupňa alebo doktorandov aj spoločenských a humanitných disciplín na študijný pobyt v trvaní 1 – 2 semestre. Štipendista dostáva z fondu 2 300 eur/semester a prijímajúca inštitúcia 1500 eur. V prípade, že vybraná inštitúcia pobytu je vzdialená viac ako 1 500 km, je možnosť sa uchádzať  aj o cestovný grant. Viac informácií na: http://visegradfund.org/scholarships/instructions/

 

Univerzita v Regensburgu

Spolková republika Bavorsko ponúka  možnosť ročného štúdia  na Univerzite v Regensburgu pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy.  Prihlášky je možné zasielať do 1. Decembra 2015.

Viac informácií o možnosti štúdia nájdete ne webovej stránke:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

 

UTRECHT NETWORK (univerzity v USA a Kanade)

Od 12.10 2015 je otvorené výberové konanie pre tých z vás ktorí majú záujem absolvovať študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole v rámci UTRECHT NETWORK (univerzity v USA a Kanade). Prihlášky do výberového konania prosím zašlite ne Referát zahraničných stykov FiF UK, prípadne ich na referát doneste osobne. Uzávierka prihlášok je v pondelok 26.10.2015.

Súčasťou prihlášky je:

  • žiadosť o štúdium na (jednej) vybranej univerzite, v, 5-krát 
  • životopis, v angličtine, 5-krát, v ktorom uchádzač uvedie aj svoje doterajšie zahraničné pobyty súvisiace so štúdiom
  • krátky motivačný list, v angličtine, 5-krátodporúčanie školiteľa diplomovej práce/vedúceho katedry či učiteľa, v angličtine, 1 originál a 4 kópie 
  • potvrdenie o jazykovej skúške z anglického jazyka, pri University of Ottawa aj francúzskeho jazyka (DELF/DALF a pod.); pri univerzitách v Gruzínsku, Južnej Kórei a na Taiwane stačí aj potvrdenie o spôsobilosti sledovať a pochopiť študijné materiály a prednášky v anglickom jazyku, toto potvrdenie vystaví učiteľ anglického jazyka/prednášajúci na príslušnej fakulte. Uznávaná jazyková skúška (TOEFL, IELTS) je ale pre študentov uchádzajúcich sa o pobyt v USA alebo Kanade NEVYHNUTNÁ.

Viac informácií rovnako aj dokument žiadosti o štúdium nájdete na webovej stránke:  http://uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/

http://uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/

 

Ďalšie štipendiá pre študentov spoločenských vied (ako je naša) financované jednotlivými krajinami:

Indonézia: stipendium indonézskej vlády Darmasiswa

Mexiko:  3 – 6 mesačný pobyt pre študentov na 1. A 2. stupni VŠ štúdia

Nemecko: Copernicus – študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín aj s praxou

Austrália: Štipendijné pobyty na študijné, výskumné pobyty a prax

Dánsko: štipendiá pre záujemcov o neformálne vzdelávacie kurzy na dánskych ľudových školách vyššieho vzdelávania