KaIV25

KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA / LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE - XXV

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Obsah / Contents

 

 • Jela Steinerová: Úvod / Introduction
 • Katarína Buzová: Modely a aspekty kredibility sociálnych médií / Models and aspects of the social media credibility
 • Róbert Móro, Mária Bieliková: Podpora cestovania v digitálnej knižnici pomocou významných slov v sumarizáciách vedeckých článkov / Supporting travelling in a digital library using important words in summaries of research papers
 • Štefan Sabo: Sledovanie a vizualizácia príbehov na webe pomocou prístupu inšpirovaného sociálnym hmyzom / Tracking and visualization of stories on the web utilizing social insect inspired approach
 • Andrea Hrčková, Jana Adamčíková: Motivácie pre zdieľanie poznatkov v diskusných fórach / Motivation for knowledge sharing in online forums
 • Marcela Kopecká: Motivačné faktory a bariéry využívania inštitucionálnych repozitárov / Motivations and barriers of using institutional repositories
 • Andrea Fojtů: Dôvera ako kľúčový koncept digitálnych repozitárov / Trust as key aspect of digital repositories
 • Linda Prágerová: Informačné interakcie profesionálov v pracovnom prostredí / Information interactions of profesionals in working environment
 • Patrícia Stanová: Metodológia výskumu informačného správania mladých ľudí v elektronickom prostredí / Research metodology of information behavior of young people in the digital environment
 • Jana Jakušová: Kreativita ako jedna z kľúčových kompetencií vedeckých pracovníkov / Creativity as one of crucial abilities of scientists
 • Elena Jůnová: Analýza firemnej komunikácie na webe: informačné a kreatívne aspekty / Analysis of corporate self-presentation on the www: informations and creative aspects
 • Ján Gondoľ: Využitie kontextu v mobilných aplikáciách / Use of context in mobile applications
 • O autoroch / About the Authors

 

Zodpovedná redaktorka / Executive Editor: Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Zostavovateľka / Editor: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Redakčná rada / Editorial Board

Predseda / Chairperson: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Členovia / Members:
prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.
Ing. Miriam Ondrišová, PhD.
Mgr. Marcela Katuščáková, PhD.

Recenzenti / Reviewers:
PhDr. Barbora Drobíková, PhD.
PhDr. Jindra Planková, PhD.

 

Zborník bol spracovaný v rámci výskumného projektu APVV-0208-10 TraDiCe – Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a využitím sociálnych sietí a grantovej úlohy KEGA 133UK-4/2013 MIKS – Mediálne a informačné kompetenice pre znalostnú spoločnosť.

 

© Univerzita Komenského v Bratislave, 2014

ISBN 978-80-223-3808-0