KaIV27

KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA / LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE - XXVII

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Obsah / Contents

 • Jela Steinerová: Úvod/ Introduction
 • Jela Steinerová: Modelling Information Environment in Ecological Contexts: A Qualitative Study of Information Behaviour of Researchers in Slovakia / Modelovanie informačného prostredia v ekologických kontextoch: kvalitatívna štúdia informačného správania vedcov na Slovensku
 • Michal Sliacky, Marta Špániová: Vybrané aspekty digitálnych humanitných a spoločenských vied / Selected Aspects of Digital Social Sciences and Humanities
 • Miriam Ondrišová, Marta Špániová: Štruktúra a vývoj digitálnych humanitných vied z perspektívy bibliometrie /Structure and Development of Digital Humanities from Bibliometric Perspective
 • Andrea Hrčková, Katarína Buzová, Milan Regec: Sociálne siete vo vede alebo veda v sieti? Výskum v prostredí slovenských univerzít / Social Networks in Science or Science in the Network? Research in the Environment of Slovak Universities
 • Martina Porubčinová: The Intergenerational and Socioeconomic Comparison of Digital Literacy in Slovakia / Medzigeneračné a socioekonomické porovnanie digitálnej gramotnosti na Slovensku
 • Michaela Kmeťová: Dlhodobá archivácia digitálnych objektov v inštitucionálnych repozitároch / LongTerm Preservation of Digital Objects in Institutional Repositories
 • Henrieta Gábrišová: Digitálne repozitáre vo vedeckých knižniciach na Slovensku – stratégie, prekážky a výzvy / Digital Repositories in Slovak Research Libraries – Strategies, Barriers and Challenges
 • Márton Németh: Widening the Limits of Cognitive Reception with Online Graph Databases on the Semantic Web / Rozširovanie obmedzení kognitívnej recepcie prostredníctvom online grafických databáz v sémantickom webe
 • Szabolcs Dancs: The „Transition Bibliographique” Program: the French Recipe for Adopting RDA / Program „bibliografickej transformácie“: francúzsky recept na adaptáciu RDA
 • Jakub Fázik: Horizonty informačnej gramotnosti / Information Literacy Horizons
 • Lenka Duchoňová: Problematické dimenzie konceptu multitaskingu / Problematic Dimensions of the Concept of Multitasking
 • O autoroch / About the Authors

 

Zodpovedná redaktorka / Executive Editor: Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Zostavovateľka / Editor: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Redakčná rada / Editorial Board

Predseda / Chairperson: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Členovia / Members:
prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.
Ing. Miriam Ondrišová, PhD.
Mgr. Marta Špániová, PhD.

Recenzenti / Reviewers:
JUDr. Martina Lubyová, PhD.
Ing. Alojz Androvič, PhD.
Doc. PhDr. Richard Papík, PhD.

Spolupráca a digitálne spracovanie:
Mgr. Michaela Melicherová
Mgr. Milan Regec

Zborník bol spracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0066/15 Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy.

© Univerzita Komenského v Bratislave, 2017

ISBN 978-80-223-4439-5