KaIV29

KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA / LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE - XXIX

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Obsah / Contents

 • Jela Steinerová: Úvod / Introduction
 • Jela Steinerová: Theoretical constructs of Information Science: development towards an ecological paradigm and information ethics in digital environment / Teoretické konštrukty informačnej vedy: vývoj k ekologickej paradigme a informačnej etike v digitálnom prostredí
 • Jiří Stodola: Principles and dilemmas of Information Ethics with regard to the problem of disinformation
 • Katarzyna Materska: We don’t know what we don’t know Discoverability paradox in the scholarly landscape 
 • Michal Lorenz, Pavla Martinková: Towards research infrastructure: digital platforms and data culture / Na cestě k výzkumné infrastruktuře: digitální platformy a datová kultura
 • Tibor Koltay: Data quality in its complexity
 • Carlos Luis González-Valiente: Research on information needs, search and use in Library and Information Science: a study based on Ibero-American journals 
 • Mirka Pastierová: Trends in digital information search 
 • Miriam Ondrišová: Dáta a ich analýza v digitálnych humanitných vedách / Data and their analysis in digital humanities
 • Marta Dušková, Jaroslav Šušol: Publikácie z konferencií a ich miesto v štruktúre publikačných výstupov vo vede na Slovensku / Conference papers and their position in the structure of scientific publication outputs in slovakia
 • Pavol Rankov: Autor – autorstvo – autorita / Author – authorship – authority
 • Ľudmila Hrdináková, Jakub Fázik: Dimenzie digitálnej gramotnosti / Digital literacy dimensions
 • Marek Nagy: Využitie digitálnych textov vo výučbe čítania v primárnom vzdelávaní / Utilizing digital texts in teaching reading in primary education
 • Zuzana Struháriková: Súčasné trendy navrhovania systémov OPAC s ohľadom na kognitívne a emocionálne špecifiká detských používateľov / Current designing trends of opac systems with regard to the cognitive and emotional specifics of child users
 • Annamária Brijaková: Čo nám očné pohyby prezrádzajú o percepcii textu / What can eye movements tell us about our perception

 

Zodpovedná redaktorka / Executive Editor: Mgr. Mirka Pastierová, PhD.

Zostavovateľka / Editor: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Redakčná rada / Editorial Board

Predseda / Chairperson: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Členovia / Members:

prof. Tibor Koltay

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

 

Recenzenti / Reviewers:

Mgr. Anna Novotná, PhD.

prof. PhDr. Pavol Horňák, PhD.

doc. PhDr. Richar Papík, PhD.

 

Spolupráca a digitálne spracovanie:

Mgr. Annamária Brijáková

Mgr. Milan Regec, PhD.

 

Zborník vychádza pri príležitosti 100. výročia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a 60. výročia založenia samostatnej Katedry knižničnej a informačnej vedy.
The annual review has been published on the occasions of the 100th anniversary of the establishment of the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, and the 60th anniversary of the autonomous Department of Library and Information Science at the Comenius University in Bratislava.

Zborník bol spracovaný v rámci riešenia projektu APVV 15-0508 HIBER Informačné správanie sa člo- veka v digitálnom priestore a projektu APVV 19-0074 Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti. The annual review was developed within the project APVV 15-0508 HIBER Human information behavior in the digital space and APVV 19-0074 Effective reading behavior strategies studied at key stages of literacy development.

© Univerzita Komenského v Bratislave, 2021

ISBN 978-80-223-5064-8