KaIV26

KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA / LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE - XXVI

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Obsah / Contents

 

 • Jela Steinerová: Úvod / Introduction
 • Jela Steinerová: Informačná veda: tradície, teórie a trendy smerom k digitálnej vede / Information Science: Traditions, Theories, Trends – Towards Digital Scholarship
 • Miriam Ondrišová: Alternatívne hodnotenia vplyvu vedeckých výstupov vo webovom prostredí / Alternative Evaluations of Research Impact in Web Environment
 • Marta Špániová: Význam terminológie pre informačnú činnosť: terminologické princípy tvorby tezaurov a interoperabilita s inými slovníkmi / The importance of terminology for information activities: Terminological principles of creating thesauri and interoperability with other vocabularies
 • Michaela Kmeťová: Otvorená veda, digitálna veda a informačná veda – vzťahy a súvislosti / Open Science, Digital Science and Information Science – Relations and Connections
 • Jana Jakušová: Výsledky výskumu vnímania problematiky vedeckej kreativity v slovenskom kontexte / Research Results of Perception of Scientific Creativity in the Slovak Conditions
 • Michal Kaščák: Fragmentárnosť poznania v informačnej spoločnosti / The Problem of Knowledge Fragmentation
 • Františka Tomoriová: Mikroetický a makroetický kontext informačnej etiky / Microethical and Macroethical Context of Information Ethics
 • Patrícia Stanová: Informačné správanie Google generácie / Information Behavior of the Google Generation
 • Jakub Fázik: Modelovanie sekundárnej orality / Modelling of Secondary Orality
 • Světlana Hrabinová: Testování použitelnosti webových sídel na mobilních zařízeních / Usability Testing of Websites on Mobile Devices
 • Lenka Duchoňová: Koncept multitaskingu v kontexte systémov / Concept of Multitasking in Systematic Context
 • O autoroch / About the authors

 

Zodpovedná redaktorka / Executive Editor: Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Zostavovateľka / Editor: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Redakčná rada / Editorial Board

Predseda / Chairperson: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Členovia / Members:
prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.
Ing. Miriam Ondrišová, PhD.
Mgr. Marta Špániová, PhD.

Recenzenti / Reviewers:
Mgr. Michal Lorenz, PhD.
Mgr. Marcela Katuščáková, PhD.

 

Zborník bol spracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0066/15 Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy.

© Univerzita Komenského v Bratislave, 2016

ISBN 978-80-223-4252-0