KaIV30

KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA / LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE - XXX

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Obsah / Contents

 

 

Zodpovedná redaktorka / Executive Editor: Mgr. Mirka Pastierová, PhD.

Zostavovateľka / Editor: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Redakčná rada / Editorial Board

Predseda / Chairperson: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Členovia / Members:
Mgr. Katarína Buzová, PhD.
prof. Tibor Koltay
doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.
Ing. Miriam Ondrišová, PhD.
doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

 

Recenzenti / Reviewers:
doc. PhDr. Marcela Katuščáková, PhD.
prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD.

Spolupráca a digitálne spracovanie / Collaboration and digital text editing:
Mgr. Tomáš Mirga
Mgr. Jakub Zábojník

 

Zborník vychádza pri príležitosti 100. výročia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a 50. výročia od začiatku vydávania zborníkov v sérii Informatika / Knižničná a informačná veda ako 30. ročník.
This annual review has been published on the occasion of the 100th anniversary of the establishment of the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, and on the occasion of the 50th anniversary of the beginning of the publishing of the Informatics/Library and Information Science series in 1973 as its 30th volume.

Zborník bol spracovaný v rámci riešenia projektov VEGA 1/0360/21 Sociálne reprezentácie etických výziev digitálnej informačnej revolúcie a APVV 19-0074 Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti.
This volume has been published as a part of VEGA project 1/0360/21 (Social Representations of Ethical Challenges of the Digital Information Revolution) and SRDA project 19-0074 (Effective Reading Behavioural Strategies Studied at Key Stages of Literacy Development)

© Univerzita Komenského v Bratislave, 2023

ISBN 978-80-223-5504-9