KaIV28

KNIŽNIČNÁ A INFORMAČNÁ VEDA / LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE - XXVIII

Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Obsah / Contents

 • Jela Steinerová: Úvod / Introduction
 • Tibor Koltay: Research Data Management and Data Literacy as We See Them Today / Manažment výskumných dát a dátová gramotnosť ako ich vidíme dnes
 • Jela Steinerová: Vedecká dátová gramotnosť: konceptuálne východiská a situácia v SR / Research Data Literacy: Conceptual Background and Situation in Slovakia
 • Miriam Ondrišová, Mária Dubová: Altmetria – iný pohľad na hodnotenie vedeckých publikácií / Altmetrics – Different View of the Evaluation of Scientific Publications
 • Tomáš Mirga, Andrea Hrčková: Faktory vzniku a dôsledky informačných filtračných bublín / The Origin and Consequences of Information Filter Bubbles
 • Františka Nováková: Kvalitatívny výskum depersonalizácie morálneho agenta v online prostredí (fenomenografická analýza) / Qualitative Research of Depersonalization of Moral Agent in Online Environment (Phenomenographic Analysis)
 • Marcela Katuščáková: Od informačnej vedy k znalostnej vede / From Information Science to Knowledge Science
 • Ľudmila Hrdináková, Katarína Buzová: Východiskové teoretické koncepty výskumu čítania metodológiou sledovania pohybu očí / Theoretical Concepts of Using Eye Tracking in the Reading Research
 • Katarína Buzová, Ľudmila Hrdináková, Milan Regec: Metodologické aspekty sledovania pohybu očí v kontexte výskumu čítania / Methodological Aspects of Eye Tracking in the Context of Reading Research
 • Szabolcs Dancs: Supporting cultural identity and common historical narratives via digital library tools – a humble proposal / Podpora kultúrnej identity a spoločných historických rozpráv prostredníctvom nástrojov digitálnej knižnice – skromný návrh
 • Annamária Brijaková, Katarína Buzová, Milan Regec: Špecifiká percepcie používateľských rozhraní online emailových služieb seniormi / Specifics of Perception of User Interfaces by Elderly Population
 • Zuzana Struháriková: Výskum možností a potreby implementácie knižničného online katalógu pre detského používateľa / Research of Possibilities and Need for Implementation of Online Library Catalog for Child User
 • O autoroch / About the Authors

 

Zodpovedná redaktorka / Executive Editor: doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Zostavovateľka / Editor: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Redakčná rada / Editorial Board

Predseda / Chairperson: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Členovia / Members:
prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.
Ing. Miriam Ondrišová, PhD.
Mgr. Andrea Hrčková, PhD.

Recenzenti / Reviewers:
Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
PhDr. Michal Lorenz, PhD.

Spolupráca a digitálne spracovanie:
Mgr. Michaela Melicherová
Mgr. Milan Regec

Zborník bol spracovaný v rámci riešenia projektu APVV 15-0508 HIBER Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore. The annual review was developed within the project APVV 15-0508 HIBER Human information behavior in the digital space.

© Univerzita Komenského v Bratislave, 2019

ISBN 978-80-223-4769-3