Publications

Selection of publications - text-books, monographs and collections of papers

Knižničná a informačná veda XXX: zborník. / Annual Review Library and Information Science, XXVIII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2023. 252 p. ISBN 978-80-223-5504-9

Knižničná a informačná veda XXIX: zborník. / Annual Review Library and Information Science, XXVIII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. 234 p. ISBN 978-80-223-5064-8

Informačná veda. Výkladový slovník / Information Science. Explanatory Dictionary. Eds. Jela Steinerová, Miriam Ondrišová. Bratislava: Vyd. UK, 2020. 278 p. ISBN 978-80-223-4866-9.

Knižničná a informačná veda XXVIII: zborník. / Annual Review Library and Information Science, XXVIII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. 207 p. ISBN 978-80-223-4439-5

STEINEROVÁ, Jela. Informačné prostredie a vedecká komunikácia, informačné ekológie. / Information Environment and Scientific Communication, Information Ecologies. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 229 p. ISBN 978-80-223-4445-6

Knižničná a informačná veda XXVII: zborník. / Annual Review Library and Information Science, XXVII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. 205 p. ISBN 978-80-223-4439-5

HRČKOVÁ, Andrea. Marketing knižníc orientovaný na používateľa [online]. / User-Oriented Library Marketing. Bratislava: Stimul, 2017, 69 p. ISBN 978-80-8127-187-8. Dostupné na/ Available at: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_AH_marketing_kniznic.pdf

LICHNEROVÁ, Lucia. Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477-1699): vydavateľsko-funkčný konštrukt [online]./ German Printed Book on the Territory of Slovakia up to the End of 17th Century (1477-1699): Publisher-Functional Construct. Bratislava: Stimul, 2017, 277 s. ISBN 978-80-8127-193-9. Dostupné na/ Available at: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_LL_nemecka_tlacena_kniha.pdf

Knižničná a informačná veda XXVI: zborník./ Annual Review Library and Information Science, XXVI. Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. 174 p. 

LICHNEROVÁ, Lucia, 2016. Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave [online]./ Writing and Defending Final Thesis: Text-book for the Students of Comenius University in Bratislava. Bratislava: Stimul [cit. 2016-0316]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prace.pdf

Knižničná a informačná veda XXV: zborník./ Annual Review Library and Information Science, XXV. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. 144 p. 

Steinerová, Jela (eds.). Informačná ekológia akademického informačného prostredia./ Information Ecology of the Academic Information Environment. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. 96 p. + príl. ISBN 978-80-223-3178-4

Šušol, Jaroslav a kol. Informačná politika. |online|. / Information Policy. Bratislava: Stimul, 2012. 138p. ISBN 978-80-8127-039-0. Dostupné na/ Available at: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_JS_infopolitika-2.pdf

Šušol, Jaroslav, Lichnerová, Lucia, Chudý, Andrej. Úvod do autorského práva pre informačné štúdiá. |online|. / Introduction to the Copyright for Information Studies. Bratislava: Stimul, 2011. 147p. ISBN 978-80-8127-029-1. Dostupné na/ Available at: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_CHLS_pravo.pdf

Makulová, Soňa, Buzová, Katarína. Manažment informačných zdrojov a knižnično - informačných služieb |online|. / Management of Information Resources and Library and Information Services. Bratislava: ELET, 2011. 174 p. ISBN 978–80–88812–23-4. Dostupné na/ Available at: http://www.elet.sk/externe/MIZKIS_ucebnica.pdf

Makulová, Soňa, Hrčková, Andrea. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávacie nástroje |online|. / Optimisation of Web Pages for the Search Tools. Bratislava: Elet, 2011. 150 p. ISBN 978 – 80 – 88812 – 22- 7. Dostupné na/ Available at: www.elet.sk/seo/makulova-hrckova.pdf

Makulová, Soňa. Informačná architektúra sieťových médií a multimédií.|online|. / Information Architecture of Network Media and Multimedia. Bratislava: Elet, 2010. 137 p. ISBN 978-80-88812-21-0. Dostupné na/ Available at: http://www.elet.sk/monografia/obsah-informacna-architektura.pdf

Steinerová, Jela, Grešková, Mirka, Ilavská, Jana. Informačné stratégie v elektronickom prostredí. / Information Strategies in the Electronic Environment. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2010. 192 p.