Branislav Varsik

nar. 5. 3. 1904 v Myjave


zom. 21. 5. 1994 v Bratislave

 

Pochádzal zo starej myjavskej pytlikárskej rodiny. V r. 1915 začal študovať na gymnáziu v Nagykörösi v Peštianskej stolici, v r. 1918 sa vrátil domov a gymnaziálne štúdium ukončil v r. 1923 v Bratislave na gymnáziu na Gröslingovej ulici. Vysokoškolské štúdium histórie a geografie absolvoval vo Viedni (1923-1924, prof. H. Srbik, O. Redlich, A. Príbram, geografia u prof. E. Oberhummera a E. Brücknera), v Prahe (1924-1925, J. Šusta, V. Novotný, J. Dobiáš, geografia J. Daneš) a v Bratislave (1925-1928, prof. V. Chaloupecký, J. Borovička). Štúdium ukončil obhajobou práce Husiti a reformácia na Slovensku do žilinskej synody, za ktorú bol 25. 10. 1928 promovaný na doktora filozofie. Hneď po promócii získal ročné štipendium na štúdium v Paríži (1929, prof. L. Eisenmann).
V apríli 1931 nastúpil do Krajinského archívu v Bratislave, kde pracoval až do r. 1939. Počas pôsobenia v archíve absolvoval štúdium na štátnej archívnej škole v Prahe a v r. 1933 sa stal prednostom Krajinského archívu. Až do r. 1953 pôsobil ako inšpektor archívov a knižníc, v r. 1939 ho slovenská vláda vymenovala za experta pre spisovú rozluku s Maďarskom.
V r. 1933 obhájil habilitačnú prácu a stal sa súkromným docentom (na Filozofickej fakulte UK prednášal slovenské dejiny v 15. - 17. stor.). V r. 1938 sa stal mimoriadnym, v r. 1940 riadnym profesorom katedry všeobecných dejín FiF Slovenskej univerzity. Na Filozofickej fakulte pôsobil až do r. 1974. V r. 1939-1945 niekoľkrát zastával funkciu dekana FiF SU. V r. 1964 člen korešpodent SAV. Bol dopisujúci člen Učenej spoločnosti Šafárikovej v Bratislave, po jej zániku člen Slovenskej učenej spoločnosti.
V rokoch 1945-1948 pôsobil ako externý predseda Historického ústavu SAVU a redaktor jej časopisu Historica Slovaca, podpredseda novozaloženej Slovenskej historickej spoločnosti až do jej rozpustenia v r. 1950, v r. 1960 - 1966 predseda Slovenskej historickej spoločnosti, hlavný redaktor zborníka FF UK Historica až do r. 1974. V r. 1931 spoluzakladateľ nezávislého týždenníka Politika, ktorého bol spoluredaktorom a častým prispievateľom.
Ako popredný slovenský historik sa zúčastnil na medzinárodných historických zjazdoch - 1948 v Paríži, 1965 vo Viedni, 1970 v Moskve.

 

Dielo:
Slováci na pražskej univerzite do konca stredoveku (1926),
Husiti a reformácia na Slovensku do žilinskej synody (1932, habilitačná
práca),
Slovenské listy a listiny z 15. a 16. stor. (1956, doktorská práca).


Monografie:
Národnostný problém trnavskej univerzity (1938),
Národnostná hranica slovensko-maďarská v ostatných dvoch storočiach (1940),
Osídlenie Košickej kotliny I. - III. (1964, 1973, 1977),
Husitské revolučné hnutie a Slovensko (1965),
Zo slovenského stredoveku (1972),
Z osídlenia slovenského a stredného Slovenska v stredoveku (1984).

 

Vyznamenania:
Zlatá medaila Univerzity Komenského (1963), Rad práce (1969), zlatá
čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
(1974), Národná cena SSR (1976), strieborná medaila SAV (1979).

 

Literatúra:
Horváth, P. - HČ 42, 1994, č. 3, s. 604-608 + Dokumentační přehled 19.
1. 1989
Spracoval: Pavol Valachovič, 5. 4. 2004