Josef Borovička

Narodil sa 25. 5. 1886 v Nemeckom Brode (dnes Havlíčkov Brod). Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil ako zemský archívny radca v Prahe. V roku 1925 sa habilitoval, v roku 1931 sa stal mimoriadnym profesorom pre všeobecné dejiny a v roku 1936 riadnym profesorom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1925 - 1938 pôsobil ako riaditeľ historického seminára Filozofickej fakulty UK.

Vo vedeckom výskume sa zameriaval predovšetkým na archívnu problematiku, publikoval prácu Královský český zemský archiv (1912), Samospráva a archivnictví v Čechách (1914), O úkolech českého archivnictví (1915), Palackého italská cesta r. 1837 (1918), Pád Želivského (1922).

Zomrel v Prahe 23. 4. 1971.

 

Literatúra: DOLAN, Ondrej: Univerzita Komenského. Prehľad profesorov 1919 - 1966. Prehľad pracovísk 1919 - 1948. Bratislava 1968, s. 85 - 86.