Marián Skladaný

nar. 1940, Vranov nad Topľou

 

Doc. PhDr. Marián Skladaný, CSc. Prednášal všeobecné dejiny stredoveku a raného novoveku. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriaval na hospodárskej dejiny 15. a 16. storočia, dejiny baníctva a dejiny obchodu s meďou.

 

Výberové práce

Ján Thurzo v Mogile (1469-1496). In Historica. Bratislava : 24-25/1973, s. 203 - 222.

Zhusťovanie medených rúd a sciedzanie medi v banskobystrickej oblasti. In Veda a technika na Slovensku 4. Košice : Vysoká škola technická, 1990. s. 32 - 42.

Počiatky scedzovacej huty v Moštenici (1496-1526). In Veda a technika na Slovensku 4. Košice : Vysoká škola technická, 1990. s. 124 - 137.

Počiatky erárneho podnikania v stredoslovenskom baníctve. In Slovensko a Habsburgská monarchia v 16. - 17. storočí. Bratislava : Katedra slovenských dejín a archívnictva FiF UK, 1994. s. 50 - 59.

Prvá thurzovsko-fuggerovské zmluvy o spoločnom mediarskom podniku. In Historický časopis. 43/1995, č. 2. s. 215 - 229.

Ján Thurzo z Betlanoviec (1437 - 1508) - priekopník ranokapitalistického podnikania v európskom baníctve. In Spiš v kontinuite času. Prešov : 1995. s. 41 - 47.

Thurzovsko-fuggerovský mediarsky podnik v Banskej Bystrici. In Päťsté výročie vzniku thurzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1995. s. 8 - 37.