Samuel Cambel

nar. 5. 3. 1928 v Slovenskej Ľupči

zom. 21. 9. 2004 v Bratislave

 

V r. 1948 – 1952 študoval na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe a po skončení štúdia pracoval od r. 1952 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V r. 1960 pôsobil nakrátko ako vedúci katedry marxizmu-leninizmu na Vysokej škole ekonomickej, potom sa vrátil späť na Univerzitu Komenského, kde od r. 1973 do r. 1980 pôsobil ako vedúci katedry všeobecných dejín a archeológie. V r. 1960-1962 a 1970-1976 bol dekanom fakulty, v r. 1976-1979 prorektorom Univerzity Komenského.

V r. 1959 sa habilitoval, v r. 1969 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora a v r. 1975 za riadneho profesora.

V r. 1957 získal vedeckú hodnosť CSc., v r. 1973 DrSc., v r. 1980 sa stal členom korešpodentom SAV, v r. 1981 členom korešpodentom ČSAV.

V r. 1980 sa stal riaditeľom Historického ústavu SAV, ktorý sa v r. 1982 premenoval na Ústav historických vied. Od r. 1982 bol hlavným redaktorom Historického časopisu, od r. 1983 zborníku Studia historica Slovaca.

 

Dielo:

Vo svojom diele sa venoval predovšetkým dejinám Slovenska a Československa po r. 1948, dejinám Sovietskeho zväzu a svetovej socialistickej sústavy.

 

Monografie:

Agrárna otázka na Slovensku a naša revolúcia. Bratislava 1958

Revolučný rok 1945. Bratislava 1965

Slovenská agrárna otázka 1944-1948. Bratislava 1972

Ku vzniku sovietskej federácie 1917-1922. ratislava 1973

Október 1917. Bratislava 1977

Skúsenosti októbra a ďalších socialistických revolúcií. 1982, 1987

 

Podieľal sa na spracovaní ďalších prác:

KSČ a roľnícka otázka na Slovensku 1921-1960. 1961

Vznik a vývoj svetovej socialistickej sústavy I. – II. 1077, 1979

Iz istoriji Velikogo Oktjabrja i posledujuščich socialističeskich revoľjucij. 1978

Roľnícka politika KSČ v období výstavy socializmu na Slovensku. 1979

Svetová socialistická sústava, jej vznik a vývoj do šesťdesiatych rokov. 1981

Dejiny svetovej socialistickej sústavy. 1987

 

Vyznamenania:

štátna cena SR (1973), vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu (1978), zlatá čestná plaketa SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách (1978), zlatá medaila Univerzity Komenského (1978), štátna cena Klementa Gottwalda (člen kolektívu - 1985), medzinárodná cena akadémií vied socialistických krajín v spoločenských vedách (1981) a iné.

 

Zdroj: Encyklopédia Slovenska, s. v.; Dokumentační přehled 14. 1. 1988

Spracoval: doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc.  6. 11. 2006