Vladimír Groh

Nar. 26. 1. 1895 v Holešove (Česká republika)

Zom. 30. 9. 1941 v Brne (Česká republika)

 

Vladimír Groh študoval na II. českom štátnom gymnáziu v Brne (1905 - 1913) a v rokoch 1913 - 1919 vyštudoval klasickú filológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Na vysokoškolské štúdium nadviazalo štúdium klasickej filológie na Literárnej fakulte Kráľovskej univerzity v Ríme v Taliansku. V roku 1921 sa habilitoval v odbore klasická filológia na FF UK v Prahe. V roku 1926 bol menovaný za mimoriadneho profesora a v roku 1931 za riadneho profesora starovekých dejín Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Po vzniku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil v historickom seminári v rokoch 1925 - 1934 ako professor starovekých dejín až kým sa nehabilitoval Vojtech Ondrouch, ktorý po ňom prebral odbor starovekých dejín na fakulte.

Vo svojom pedagogickom pôsobení a vedeckom výskume sa zameral na dejiny starovekého Ríma a najmä na jeho počiatky, na rímsku historiografiu (dielo historika Tita Livia) a na ďalšie problémy starovekých dejín.

Vladimír Groh pôsobil vo viacerých politických i nepolitických organizáciách, po rozbití Československsj republiky a okupácii Čiech a Moravy sa zapojil do národného protifašistického odboja, za čo ho GESTAPO uväznilo a v roku 1941 zavraždilo.

 

Dielo:

Státní zřízení římské. Praha 1921 (dokončil dielo, ktoré začal prof. Josef Král).

Řím. Studie o jeho počátcích. Praha 1923.

Titus Livius. Výbor z jeho dějin. Praha 1924 - 1925.

Řečtí filosofové a mystici. Praha 1926.

Sofistické hnutí ve starověku. Praha 1927. 

Spracované podľa htttp://www.encyklopedie.brna.cz (s. v.) a podľa archívneho materiálu Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Fotografia Vladimíra Groha použitá s láskavým súhlasom Archívu Masarykovej univerzity v Brne. Ďakujeme.