Zuzana Ševčíková

Nar. 1947

 

Doc. PhDr. Zuzana Ševčíková, CSc. do roku 2014 prednášala dejiny umenia, dejiny umenia Byzancie a úvod do problematiky ochrany kultúrneho dedičstva. Viedla semináre so zameraním na kultúrne kontakty Európy v stredoveku (Stredoveké cesty Európy I. a II), semináre s tematikou umenia  Byzancie a k otázkam pamiatkovej ochrany.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na staršie dejiny kultúry, umenia a architektúry. Absolvovala študijné pobyty v Grécku a v Nemecku. Publikovala výsledky grantových úloh v medzinárodnej spolupráci k umeniu Byzantska na pomedzí východnej a západnej kultúrnej oblasti v 9.-13.storočí. Sústavne publikuje výsledky vedeckej činnosti  z oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva.

 

Prehľad najvýznamnejších prác

Michalská veža. Bratislava, Príroda 1984. 70 strán. (Spoluautor: V. Obuchová)

Pamiatková obnova záhrady U Červeného raka. Bratislava, Príroda 1985. (Spoluautori P. Baxa, V. Obuchová)

Ludwik Korkoš. Bratislava, Tatran 1986. 164 s. (Edícia Profily, zv.60)

Okno. Remeslo, technika, umenie. (Okno v dejinách umenia a v pamiatkovej obnove). Bratislava, Príroda 1990, 108 s.

Architektúra v dotyku východného a západného rítu 9.-13.stor. (K problémom centrál s pôdorysom vpísaným). In: Architektúra a urbanizmus 26, 1992, č. 2, s. 87-109.

Einige Fragen des architektonischen Raumes und der Liturgie- Byzanz und Europa. Zborník z konferencie Stredný Dunaj a juhovýchodná Európa vo včasnom stredoveku (6. - 12. storočie). Bratislava, Univerzita Komenského, 1995, s. 56-70.

13. századi Trónoló madonna –szobor Dunajská Lužná. A „Misérdi Madonna“ újrafelfedezése. In: Muvészettorténeti Értesíto XLV. č. 3-4, 1996, s. 267 – 276.

The message of Byzanitum in post-greatmoravian picture of Slovakia (in architecture and arts). In: Thessaloniki – Great Moravia. Zborník z medzinárodného sympózia v dňoch 14. - 19. októbra 1997. Hellenic Association for Slavic studies, SS. Cyril and Methodius center for cultural studies. Thessaloniki, 1999. ISBN 960-85959-3-2. 

Niekoľko nových poznatkov k urbanistickému vývoju Dolného mesta Nitra. In: Archaeologia Historica,č.23,1998, s.379-387

Gestalten des Hauses auf der Michalská –Strasse 14-16 in Bratislava. In: Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa. Varia Archaeologica Hungarica. Budapest – Pécs, 2000, s. 107 – 111. ISBN 963 739 177 0.

Arpád Račko, sochy. Monografia sochára. Vyd. ETC GRAFO, Košice, 2000.  155 strán. ISBN80-968395 -0-0.

Dvorec cisterciánov na Michalskej ulici v Bratislave. Niekoľko novších poznatkov. In: Archaeologia historica, č. 29, 2004, s. 469 – 475.

Kaštiele v Krasňanoch. K dejinám pamiatkových hodnôt. In: Pamiatky a múzeá, č. 2, 2005, s. 33  - 38. (Spoluautor V. Obuchová.)

Dejiny európskeho stredoveku. I. Raný stredovek. Vydavateľstvo Michala Vaška Prešov, 2006. ISBN 80-7165-576-7. (Spoluautori: V. Múcska, M. Daniš.)