Vojtech Ondrouch

Univerzitný profesor Vojtech Ondrouch sa narodil v rodine dedinského krajčíra s jedenástimi deťmi. Študoval na gymnáziu v Prostějove, vysokoškolské štúdium začal na bohosloveckej fakulte v Olomouci, ale neskôr prešiel na štúdium učiteľstva na stredných školách pre odbor dejepis – zemepis na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

Od r. 1919 učil na rôznych stredných školách na Slovensku (Handlová, Skalica, Bratislava). V r. 1930 získal titul PhDr. za prácu „Po stopách židovské disapory, příspěvek k dějinám židovské diaspory v Egyptě v 6. – 5. stol.“

V r. 1934 sa habilitoval ako súkromný docent a od r. 1934/1935 začal prednášať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dejiny staroveku – prednášal problematiku dejín starovekého Východu, ale predovšetkým starovekého Grécka a starovekého Ríma. V r. 1939 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora, v r. 1945 za riadneho profesora. V šk. roku 1947/48 bol dekanom Filozofickej fakulty UK, v nasledujúcom roku prodekanom. V r. 1950 musel profesor Ondrouch z fakulty odísť.

V r. 1950-1953 pracoval v Slovenskom múzeu v Bratislave, kde pripravoval veľkolepý projekt vytvorenia Rímskeho múzea na Slovensku. Výsledkom jeho práce bola výstava o antických pamiatkach na Slovensku a v Československu.

V r. 1953 odišiel pracovať do novovzniknutého Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a pracoval tu až do r. 1955. V tomto období vznikli jeho materiálové monografie o významných archeologických nálezoch z rímskej doby na Slovensku.

V r. 1955 sa opäť vrátil na pôdu Filozofickej fakulty UK, kde pôsobil až do r. 1959, kedy odišiel do dôchodku.

 

Dielo:

Vojtech Ondrouch sa spočiatku venoval dejinám antických civilizácií (dejiny starovekého Grécka a dejiny starovekého Ríma), ale postupne sa orientoval a sústredil na problematiku susedstva územia Slovenska a Rímskej ríše. Z tejto problematiky publikoval dôležité monografie, v ktorých spracúval archeologický materiál (predovšetkým mince, ale aj nálezy bronzového riadu, nápisov, tehál), vstupoval do diskusií o problémoch tohoto obdobia.

Vojtech Ondrouch pôsobil aj v rámci numizmatických organizácií, resp. patril k zakladateľom numizmatickej pobočky v Bratislave.

 

Monografie:

Der römische Denarfund von Vyškovec aus Frühkaiserzeit. Bratislava 1934

Limes Romanus na Slovensku. Bratislava 1938

Rímska stanica v Stupave a rímske stavebné stopy v Pajštúne. Bratislava 1941

Bohaté doby z doby rímskej na Slovensku. Bratislava 1957

Keltské mince typu Biatec z Bratislavy. Poklad veľkých strieborných mincí z roku 1942. Bratislava 1958

Nálezy keltských, antických a byzantských mincí na Slovensku. Bratislava 1964

 

Spracoval: doc. Phdr. Pavol Valachovič, CSc. 3. 11. 2006