Pavol Valachovič

doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc.

Narodil sa v r. 1951 v Lozorne. Stredoškolské štúdium absolvoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole na Vazovovej 38 v Bratislave (1966-1969). V r. 1969 začal študovať odbor dejepis - latinčina na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, štúdium ukončil v r. 1974 na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyněho v Brne.

Po skončení školy sa stal asistentom na Katedre všeobecných dejín a archeológie FiF UK v Bratislave, v r. 1975 začal internú ašpirantúru v odbore všeobecné dejiny, špecializácia dejiny staroveku. Kandidátsku dizertačnú prácu Hospodárske a sociálne problémy miest v Panónii v 4. - 5. storočí n. l. obhájil v r. 1981. V tom istom roku získal aj titul PhDr.

V r. 1979 - 1983 pracoval v Historickom ústave Slovenského národného múzea, kde sa venoval dejinám slovenského múzejníctva a vojenským dejinám.

Od r. 1983 pôsobil na FiF UK ako odborný asistent, v r. 1996-2018 ako docent pre staroveké dejiny. 

Pedagogická činnosť

Prednášal dejiny staroveku (staroveké civilizácie I. - Orientálne civilizácie; staroveké civilizácie II. - dejiny starovekého Grécka a Ríma), viedol špeciálne kurzy  Civilizácia starovekého Grécka a Ríma, Úvod do muzeológie) viedol semináre (Grécka civilizácia - Ústavy gréckych štátov; Rímske cisárstvo 1. - principát, Rímske cisárstvo 2. - dominát; Úvod do štúdia antických dejín), viedol historický proseminár.

Vedecko-výskumná činnosť

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriaval na dejiny rímskeho cisárstva, špeciálne na posledné dve storočia jeho vývoja.

V rokoch 2004 - 2006 viedol grantovú úlohu VEGA 01/1213/04 "Regionálne dejiny Trnavského kraja", v rokoch 2006 - 2007 je spoluriešiteľom grantovej úlohy VEGA 01/444/06 "Medzi antikou a stredovekom" (vedúci riešiteľ doc. PhDr. Vincent Múcska, PhD.).

Od roku 2011 bol spoluriešiteľom grantovej úlohy VEGA 1/1007/11 - Kapitoly z dejín vied o antickom staroveku (klasická filológia, medievalistika, neolatinistika, byzantológia, klasická archeológia, dejiny  staroveku, numizmatika, archívnictvo, právna romanistika, cirkevné dejiny do 6. storočia, dejiny vied a antická filozofia) s akcentom na 20. storočie
Funkčná klasifikácia 01.4.0.4. - Základný výskum na vysokých školách
Vedúca riešiteľského kolektívu: Mgr. Erika Juríková, PhD.