Alexander Avenarius

Narodil sa  16. mája 1942 v Martine, otec bol ruský šľachtický emigrant, pracoval ako inžinier – zememerač, matka pochádzala z Moravy. Vyštudoval archívnictvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení štúdia začal pracovať na Katedre dejín architektúry Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave (1964 – 1968), potom v Ústave dejín európskych socialistických krajín Historického ústavu SAV v Bratislave (1968 – 1972). Nástup normalizácie prerušil jeho plánované pôsobenie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, preto sa zamestnal v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave.

V roku 1989 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu Byzantská kultúra v slovanskom prostredí: k problému recepcie a transformácie (v roku 1992 vyšla ako monografia) v Historickom ústave SAV v Bratislave, roku 1998 habilitoval za docenta a v roku 2002 bol menovaný za profesora.

Vo vedeckom výskume sa veľmi skoro začal orientovať na problematiku prítomnosti Avarov v Karpatskej kotline, z čoho vznikli viaceré štúdie, ale predovšetkým monografia, ktorá veľmi rýchlo zaujala aj v zahraničí (Die Awaren in Europa). Odtiaľ už bol krátky krok k skúmaniu problematiky slovansko-byzantských vzťahov a Byzancie vôbec. Súčasťou jeho výskumu sa stali aj dejiny umenia v Byzantskej ríši, predovšetkým obdobie ikonoklazmu. Tejto problematike zostal verný už do konca života.

Po roku 1989 absolvoval krátkodobé zahraničné prednáškové pobyty vo Francúzsku (Paríž), Nemecku (Bonn, Mníchov, Münster) a Taliansku (Pisa, Bologna). Takisto po roku 1989 začal pôsobiť na slovenských univerzitách – na Filozofickej fakulte UK v Bratislave z jeho podnetu vznikol byzantologický seminár, prednášal na Trnavskej univerzite v Trnave a na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzite, kde sa zaslúžil o rozvoj byzantológie a o vydávanie periodika Synergia. Na jeho podnet a počesť Katedra všeobecných dejín FiF UK v Bratislave vydáva zborník Byzantinoslovaca (I. – 2006; II. – 2008).

Zomrel 26. októbra 2004 v Bratislave

 

Monografie:

Die Awaren in Europa. Bratislava – Amsterdam 1974; Byzantský ikonoklazmus: storočie zápasu o ikonu. Bratislava, Veda 1998; Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v 6. až 12. storočí. K problému recepcie a transformácie. Bratislava, Veda 1992; Dějiny Byzance. Praha, Academia, 1992 (spoluautor); Byzantinische Kultur und die Slawen, 2000

Literatúra: LUKAČKA, Ján: Za profesorom A. Avenariusom. Historický časopis 53, 2005, č. 1, s. 215 – 216; DANIŠ, Miroslav: Univerzitný profesor Alexander Avenarius v kontexte slovenskej byzantológie a všeobecných dejín. Byzantinoslovaca I, 2006,s . 9 – 16;