Bohuslav Hlava

Nar. 21. augusta 1951 v Kozárovciach

Zom. 22. marca 2011 v Bratislave

 

Bohuslav Hlava študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1966 - 1969) a v rokoch 1969 - 1974 odbor dejepis - pedagogika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia nastúpil na internú ašpirantúru v Ústave dejín európskych socialistických krajín a po obhájení dizertačnej práce pracoval v Historickom ústave SAV. V roku 1984 získal titul PhDr. a od roku 1983 začal pôsobiť na Katedre všeobecných dejín a archeológie. Venoval sa dejinám Ruska koncom 19. a na začiatku 20. storočia, dejinám Sovietskeho Ruska a Sovietskeho zväzu až do skončenia 2. svetovej vojny.

V roku 1990 sa stal vedúcim Katedry všeobecných dejín a archeológie, v rokoch, v rokoch 1997 - 2008 pôsobil ako prodekan Filozofickej fakulty.

Zo svojej vedecko-odbornej problematiky publikoval viaceré štúdie: Leninský agrárny program pred Veľkou októbrovou socialistickou revolúciou; HČ 30, 1982, č. 5, s. 703 - 720. Boľševici a roľnícke masy v období dvojvládia v Rusku. HČ 35, 1987, č. 5, s. 692 - 715; Agrárna otázka v Rusku na začiatku 20. storočia. Zborník Historica, FiF UK 37, 1990, s. 121 - 137; Slovensko-sovietske kultúrne vzťahy 1939 - 1940. In: Biele miesta na mape slovensko-ruskej kultúrnej komunikácie. I. Nitra 1997, s. 87 - 98.

Viaceré články publikoval v populárno.-vedeckých časopisoch (Historická revue) a v súborných dielach ako spoluautor. Okrem toho spracoval viaceré expertízne posudky pre rôzne inštitúcie (Ministerstvo zahraničných vecí SR).

Spolu s doc. Viliamom Kratochvílom sa podieľal na príprave učebníc pre základné školy, predovšetkým na pracovných a propedeutických zošitoch.

Zdroj: DANIŠ, Miroslav: Za Bohuslavom Hlavom (21. 8. 1951 - 22. 3. 2011). Acta historica Posoniensia XVI, Bratislava 2011, s. 275 - 276.