Štúdium

O štúdiu

Sekcia archeológie v Bratislave zabezpečuje odbornú výchovu a prax študentov v oblasti archeológie odbornými vedeckými a pedagogickými pracovníkmi v problematike praveku, stredoveku a novoveku, experimentálnej, teoretickej archeológie, moderných počítačových metód, ako aj prírodných vied. Výučba je zameraná na poznanie materiálnej a duchovnej kultúry vo všetkých dejinných obdobiach a je doplnená povinnou terénnou praxou a všetkým čo s tým súvisí.

Okrem interných pracovníkov sa na výučbe, v rámci výberových prednášok a seminárov, zúčastňujú aj externisti z viacerých slovenských a zahraničných odborných inštitúcií. Študenti si počas štúdia môžu voliť predmety aj na iných katedrách Filozofickej fakulty (katedra histórie; dejín umenia; klasickej filológie atď.), resp. na ďalších fakultách Univerzity (Prírodovedecká fakulta). V rámci povinných a voliteľných predmetov tak získavajú vedomosti aj z tzv. archeológie bojísk, ako aj z oblasti prírodných vied a iných odborov, napr. geofyzika, archeobotanika, archeozoológia, antropológia, história, etnológia, pomocné vedy historické, dejiny umenia, religionistika atď.