Magisterské štúdium (Mgr.)

Informácie o štúdiu

Študijný program: archeológia

Študijný odbor: historické vedy

Stupeň štúdia: magisterský

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: magister (Mgr.)

Uplatnenie absolventov odboru archeológia na pracovnom trhu

Možnosti uplatnenia na trhu práce v odbore poskytujú pre absolventov Archeologický ústav SAV, pamiatkové úrady (Pamiatkový úrad SR a Krajské pamiatkové úrady), múzeá (Slovenské národné múzeum, krajské múzeá, vlastivedné múzeá, regionálne a mestské múzea), verejné vysoké školy, Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava, Ministerstvo kultúry SR, miestne správy, občianske združenie SAHI, s.r.o. vykonávajúce záchranný terénny výskum. V Českej republike pamiatkové úrady, múzeá a Archeologický ústav AV ČR a v Rakúsku múzeá.

V rámci Slovenskej republiky najväčším odberateľom, cca 20% absolventov, sú pamiatkové úrady, kde absolventi vykonávajú administratívnu odbornú prácu. V poradí druhým najväčším odberateľom, 10 až 15% absolventov, sú múzeá s rôznym stupňom zriaďovateľskej pôsobnosti. Približne 10% absolventov sa zamestnáva na verejných vysokých školách a v Archeologickom ústave SAV. Súhrnne v odbore zostáva pracovať cca 60% absolventov. Zostávajúci absolventi odchádzajú pracovať do rôznych oblastí národného hospodárstva a hlavne do súkromného sektoru, prípadne podnikajú. Medzi nezamestnanými boli evidované iba ojedinelé prípady a aj to iba ako krátkodobo nezamestnaní.

Dôvod, pre ktorý časť absolventov nepracuje vo vyštudovanom odbore archeológia je produkovanie absolventov v tomto odbore, okrem FiF UK v Bratislave, aj Trnavskou univerzitou v Trnave a UKF v Nitre, ale vo veľkej miere tiež nízke finančné ohodnotenie, čo núti absolventov zamestnávať sa v mieste pôvodného bydliska, alebo vstupujú do až niekoľkonásobne výhodnejšie ohodnoteného pracovného pomeru, príp. podnikajú.

Evidencia uplatnenia našich absolventov je komplikovaná z dôvodu celoslovenskej pôsobnosti, resp. aj zahraničnej (v poslednom desaťročí ČR, Brazília a pod.) a teda komplikovanej a u nás nezaužívanej spätnej väzby. Napriek tomu je potrebné zdôrazniť, že po roku 1989 celý rad našich absolventov zastával a zastáva vedúce posty nielen v odbore (riaditelia múzeí a pamiatkových úradov), ale aj vo vládnych štruktúrach (prvý podpredseda vlády SR, minister školstva SR a pod.).

Charakteristika predmetov študijného plánu

Magisterský študijný program svojou štruktúrou napĺňa opis študijného odboru 2.1.25 Archeológia tak, aby profil jeho absolventa zodpovedal profilu absolventa magisterského stupňa tohto odboru. Výučba odboru archeológie na magisterskom stupni je postavená na kombinácii dvoch základných prístupov: systémového (chronologického) a prierezového (tematického). Povinné predmety magisterského študijného programu reflektujú nosné témy jadra znalostí študijného odboru definované opisom. Zodpovedajú predmetom spoločného základu, pričom sú štruktúrované tak, aby absolvent disponoval širokými teoretickými vedomosťami o sledovaných obdobiach kultúrneho vývoja, ovládal špecifiká vývinu jednotlivých regiónov Európy a dokázal sa orientovať v otázkach ťažiskových kultúrnych fenoménov.

Okrem toho absolvent magisterského študijného programu ovláda všetky postupy, zručnosti a návyky nevyhnutné pri realizácii archeologického výskumu v teréne, či už deštruktívnou alebo nedeštruktívnou formou. Štruktúru programu dopĺňajú špeciálne zamerané kurzy s akcentom na teoreticko-metodologickú nadstavbu a problematiku interdisciplinárnej spolupráce. Absolvent tak dosahuje vysoký stupeň metodickej kompetencie pri riešení stanoveného vedeckého problému.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru obsiahnuté vo výberovo orientovaných kurzoch poskytujú priestor na prehĺbenie poznatkov o kľúčových otázkach hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho vývoja v širšom historicko-geografickom kontexte. Výber jedného z dvoch blokov povinne voliteľných predmetov (Prehistorická archeológia; Protohistorická a historická archeológia) umožňuje zároveň študentovi magisterského študijného programu výraznejšiu individuálnu profiláciu (napr. predmety Eneolit v Európe; Život a kultúra stredovekej Európy). V predmetoch charakteru seminára je študent vedený k nácviku odborných zručností pri spracovávaní vlastného výskumu a k získaniu schopnosti produkovať rôzne typy vedeckých výstupov (abstrakt, štúdia, poster, premietaná prezentácia). Neoddeliteľnou súčasťou výučby je štúdium trojrozmerného materiálu v zbierkach Katedry archeológie (resp. v depozitároch muzeálnych inštitúcií).

Osobitné miesto v magisterskom študijnom programe patrí povinnému predmetu Odborná prax, v rámci ktorého študent dostáva priestor na overenie svojich teoretických vedomostí priamo v teréne pri odkrývaní, analýze a dokumentácii nálezových situácií. Odborná prax sa realizuje buď na záchranných výskumoch, alebo na akciách pre vedecko-dokumentačné účely.

V rámci celkovej koncepcie magisterského študijného programu je z celkového počtu 120 kreditov venovaných 38 kreditov za povinné predmety, 46 kreditov za prvý, 46 kreditov za druhý a 6 kreditov za tretí blok povinne voliteľných predmetov. Na výberové predmety pripadajú 3 kredity.

Študijný plán

Profil absolventa

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) študijného odboru archeológia má široké teoretické vedomosti o jednotlivých vývojových obdobiach a kultúrnych fenoménoch v celoeurópskom kontexte. Na požadovanej úrovni ovláda všetky postupy a zručnosti potrebné na vykonávanie terénneho výskumu a spracovanie jeho výsledkov. Môže sa preukázať vysokým stupňom metodickej kompetencie pri riešení stanovených vedeckých problémov. Jednou z hlavných požiadaviek je orientácia v odbornej literatúre (materiálové, analytické a syntetické práce) a bezproblémové osvojenie si techniky citovania. Samozrejmosťou je prehĺbená jazyková príprava, predovšetkým v nemeckom a anglickom jazyku (odborná terminológia). Súčasťou profilu absolventa je i prehľad v právnych aspektoch práce archeológa v našom prostredí.

Teoretické vedomosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) študijného odboru archeológia: 

 • disponuje vedomosťami o kultúrnom vývoji a osídlení širšieho stredoeurópskeho priestoru od paleolitu až po novovek;
 • orientuje sa v problematike kultúrnych fenoménov, ktoré boli súčasťou vývoja spoločenstiev na študovanom území;
 • nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri základnom komplexnom výskume v teréne, ako aj pri práci s publikovaným materiálom - prameňmi;
 • je oboznámený s najnovšími metódami dokumentácie a deskripcie nálezových situácií a hnuteľných nálezov;
 • je otvorený širokej interdisciplinárnej spolupráci (napr. geofyzikálny prieskum, antropológia, história a pomocné vedy historické, etnológia, dejiny umenia atď.);
 • aktívne využíva inovatívne interdisciplinárne postupy na verifikáciu testovaných hypotéz a výsledkov;
 • ovláda možnosti počítačovej podpory v archeológii.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) študijného odboru archeológia získa kompetencie:

 • aplikovať získané poznatky v praxi - na úrovni múzeí, vedeckých ústavov SAV, pamiatkových úradov, štátnej a verejnej správy;
 • metodicky usmerňovať a riadiť tím pracovníkov terénneho archeologického výskumu a pri spracovaní (evidenčnom, dokumentačnom, laboratórnom) nálezového fondu;
 • prezentovať výsledky archeologického bádania formou publikačných výstupov (štúdie, monografie, katalógy), ako aj aktívnou účasťou na domácich i zahraničných konferenciách (prednášky a pod.);
 • viesť tím odborných pracovníkov pri budovaní stálych expozícií, výstav, archeologických parkov a náučných chodníkov;
 • byť zodpovedným riešiteľom a vedúcim grantovej úlohy.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent 2. stupňa (Mgr.) študijného odboru archeológia je pripravený:

 • aktívne sa zapájať do organizácie kultúrnych a vedeckých podujatí;
 • dodržiavať a aplikovať platnú legislatívu v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva;
 • samostatne rozširovať svoje znalosti z vedného odboru a udržiavať si aktuálny prehľad o vývoji disciplíny, resp. špecializácie.