Tomáš König

Tomáš König

Stručný životopis

 • 2011-2018: zástupca vedúceho Katedry archeológie FiF UK v Bratislave
 • od roku 2007: odborný asistent na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave
 • 2003-2007: interný doktorand na FiF UK v Bratislave; dizertačná práca "Vývoj včasnostredovekého osídlenia dolného toku Váhu" (školiteľ: doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc.), obhájená dňa 21. 3. 2007
 • 1996-2001: štúdium v odbore archeológia - história na FiF UK v Bratislave

Granty a projekty

 • 2016-2019: Počiatky formovania mestského priestoru v Bratislave, VEGA 1/0827/16, zodpovedný riešiteľ
 • 2013-2015: Keramika - výroba, distribúcia a použitie od včasnej doby dejinnej po včasný stredovek na juhozápadnom Slovensku, VEGA 1/0533/13, zodpovedný riešiteľ
 • 2014-2017: Keltské hrnčiarstvo na strednom Dunaji. Hrnčiarske dielne a vypaľovacie zariadenia neskorej doby laténskej od Devínskej brány po Ohyb Duanaja, VEGA 1/0762/14, zástupca zodpovedného riešiteľa

Terénna činnosť (výber)

 • 2016: Krušovce – stredoveký kostol a cintorín
 • 2013: Malacky-Padzelek – sídlisko z doby bronzovej
 • 2007: Nitra-Mlyny – polykultúrne nálezisko
 • 2006: Senec-Malá okružná križovatka – stredoveké sídlisko
 • 2005:
  • Senec-Pivničná – vrcholnostredoveké sídlisko
  • Bernolákovo-Panské lúky – polykultúrne sídlisko
  • Bratislava-Lisztova záhrada – stredoveké mesto
 • 2004:
  • Komárno-Robotnícka štvrť – včasnostredoveké sídlisko
  • Bratislava-Kapitulská – polykultúrne sídlisko, stredoveké mesto
 • 2003: Pusté Úľany-Poroské – polykultúrne sídlisko
 • 2002: Pusté Úľany-Hlavná ulica – sídlisko z doby halštatskej

Publikácie (výber)

 • König, T. 2022: Stredné Podunajsko vo včasnom stredoveku. Bratislava.
 • König, T. 2022: Elite Settlements of the pre-Great Moravian Period in the Central Danube region. In: Bača, M. (ed.): Pod stromom života. K životnému jubileu doc. Michala Slivku. Studia Archaeologica et Medievalia Tomus XIII. Bratislava, 55-58.
 • König, T. 2020: The topography of high medieval Nitra. New data concerning the topography of medieval towns in Slovakia. Communicationes Archaeologicae Hungariae 2018, 213-224.
 • König, T. 2017: The Great Moravian territory of Nitra. Cultural manifestations, territorial scope and the ethnic and social-political identity of its population. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 5, č. 2, 9-28.
 • König, T. 2016: Nitrianski Slovania a zánik Veľkej Moravy. In: Chudzińska, B. – Wojenka, M. – Wołoszyn, M. (ed.): Od Bachórza do Światowida ze Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Kraków – Rzeszów, 181-191.
 • König, T. et al. 2014: Nitra-Mlyny. Stredoveké osídlenie lokality. Bratislava.
 • König, T. 2013: Vývoj osídlenia a vznik mesta Senec v zrkadle archeologických nálezov. In: Strešňák, G. (ed.): Senec. Stáročia mesta. Senec, 29-49.
 • König, T. 2009: Najstaršie osídlenie Bernolákova. In: Duchoň, M. – Turcsány, J. (ed.): Bernolákovo 1209 – 2009. Dejiny obce. Bernolákovo, 20-31.
 • König, T. 2007: Ďalšie včasnostredoveké sídlisko v Komárne. Zborník FiF UK, Musaica 25, 99-111.
 • König, T. 2006: Najstaršie dejiny vo svetle najnovších archeologických výskumov. In: Démuth, A. (ed.): Pusté Úľany: Príbeh obce. Trnava, 41-51.
 • König, T. - Šuteková, J. 2005: Nové nálezy z Bernolákova, poloha Panské lúky. Zborník SNM 99, Archeológia 15, 225-234.
 • König, T. 2005: Nálezy z kultového objektu v Pustých Úľanoch ako doklad kultúrnych kontaktov v dobe halštatskej. In: Studeníková, E. (ed.): Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji. Bratislava, 89-98.
 • König, T. 2005: Záchranný archeologický výskum stredovekého sídliska v Košútoch, okr. Galanta. Archaeologia historica 30, 329-347.
 • König, T. 2004: Príspevok k včasnostredovekému osídleniu Tomášikova a okolia, okr. Galanta. Archaeologia historica 29, 415-418.
 • König, T. 2003: Halštatský objekt z Pustých Úľan. Zborník SNM 97, Archeológia 13, 93-118.
 • König, T. 2003: Galantský región v praveku. Galanta.

Ďalšie informácie


Iné aktivity

 • od roku 2010: člen zamestnaneckej časti Akademického senátu FiF UK v Bratislave
 • od roku 2009: držiteľ osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore "archeologický výskum"