Helena Tužinská

https://comeniusuniversity.academia.edu/HelenaTuzinska

https://www.researchgate.net/profile/Helena-Tuzinska

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • Lingvistická antropológia, Evolučná antropológia, Antropológia práva
 • Etnografia tlmočenia, interkultúrna komunikácia, etnografické interview, rituály, interpretácia rozprávok

Kurzy - výučba

Výskum - projekty

Výskumné projekty

 • 2023 RESPLAIN -Research and Response: Plain Language in Administrative Communication with Refugees, UNHCR a FIFUK, SVK01/2023/0000000051/000, vedúca projektu
 • 2023 - 2025 Morálne hodnotenia národných, etnických a náboženských skupín v situácii ohrozenia,VEGA 1/0203/23, Filozofická fakulta UK v Bratislave, zodpovedná riešiteľka T. Bužeková, zástupkyňa vedúcej projektu
 • 2019–2021: Morálne naratívy o náboženských a etnických skupinách vo vyučovaní vybraných predmetov na základných školách, VEGA 1/0194/20, Filozofická fakulta UK v Bratislave, zodpovedná riešiteľka T. Bužeková, zástupkyňa vedúcej projektu
 • 2017–2019: Symbolické reprezentácie nebezpečenstva, VEGA 1/0421/17, Filozofická fakulta UK v Bratislave, zodpovedná riešiteľka T. Bužeková, členka riešiteľského tímu
 • 2015–2019: „Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročia premien“, APVV-0627-12, Sociologický ústav SAV, zodpovedný riešiteľ Miroslav Tížik, členka tímu
 • 2016 In_akosti slovenské: z rozprávaní cudzincov. Centrum pre výskum etnicity a kultúry, https://uniba.academia.edu/HelenaTužinská
 • 2011 Komunikácia s cudzincami: právne dôsledky tlmočenia. Porovnanie praktík v krajinách V4: v Poľsku, v Maďarsku, v Česku, na Slovensku a na Ukrajine, Liga za ľudské práva, www.old.hrl.sk/publikacie

Vzdelávacie projekty

 • Supporting internationalisation of higher education through professionalising services of mobile academic staff, European Union’s Erasmus+ Programme, Key Action 2: Strategic Partnerships Project 2020-1-SK01-KA203-07836;  Training Manual
 • DESIRE - Dizajn pre všetkých. Tvorba bývania pre každý vek (DESIgn for all methods to cREate age-friendly housing), Erasmus+ 2020-1-SK01-KA202-078245;  Modul1-Unit 2; Modul 1-Unit 5  
 • 2020–2023: GlocalEAST: Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe, 2020-1-SK01-KA203-078263, členka tímu
 • 2020–2023: ENLIGHT European university Network to promote Life Quality and Global Engagement through Higher Education Transformation, členka tímu
 • 2020–2022: IMPACT: Improving Academic Teaching and Internationalisation through Enhanced Competences of University Teachers, Erasmus+ Strategic partnerships2019-1-SK01-KA203-060671, členka tímu
 • 2017 – 2020 Rovesnícke vzdelávanie, Nadácia otvorenej spoločnosti
 • 2016 Edukacja Migracja. Edukacja międzykulturowa w kontekście kryzysu migracyjnego z perspektywy krajów V4, Poznan, Uniwersytet A. Mickiewicza edukacjamigracja.amu.edu.pl
 • 2016 Inoveduc, aplikácia etnológie pre učiteľov na slovensko-ukrajinskom pomedzí, Centrum pre európsku politiku, www.inoveduc.eu
 • 2015 Koučing – Inovatívny prístup v integrácii utečencov a maloletých bez sprievodu, Liga za ľudské práva, www.old.hrl.sk/publikacie
 • 2010 – 2011, 2012 – 2013: „Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov pri integrácii detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému“, Európsky integračný fond,
 • 2006 – 2009 výskumná a facilitačná účasť v grantoch UNHCR, Európskeho fondu pre utečencov a Európskeho integračného fondu k vzdelávaniu aktérov v oblasti azylu a k integrácii cudzincov na Slovensku