Michal Uhrin

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • Náboženstvo
 • Evolučná antropológia
 • Teória, metodológia a dejiny etnológie a sociokultúrnej antropológie

ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-8062-5785

Kurzy, výučba

 • Antropológia náboženstva
 • Kooperácia a reciprocita
 • Etnológia pre neetnológov
 • Teórie príbuzenstva
 • Základy evolučnej antropológie
 • Teória v etnológii a kultúrnej antropológie 1, 2 (v spolupráci s doc. T. Bužekovou)
 • Rituály v kultúre a v spoločnosti (s spolupráci s doc. T. Bužekovou)
 • Teórie v kultúrnej antropológii (v spolupráci s doc. T. Bužekovou)
 • Metodologické základy etnografického výskumu
 • Seminár k bakalárskej práci 1
 • Seminár k diplomovej práci 1
 • Seminár k bakalárskej práci 2
 • Seminár k diplomovej práci 2

Výskum - projekty

 • DEAGENCY; ERC grant agreement N° 101095729 2023-2028: The roles of the agency of the dead in the lives of individuals in contemporary society (2023-2028), Spoluriešiteľ: Mgr. Michal Uhrin, PhD.
 • APVV-22-0063: Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien (2023-2027), Spoluriešiteľ: Mgr. Michal Uhrin, PhD.
 • Morálne naratívy o náboženských a etnických skupinách vo vyučovaní vybraných predmetov na základných školách VEGA č. 1/0194/20, Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.   Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. Spoluriešiteľ: Mgr. Michal Uhrin, PhD.
 • Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie VEGA 2/0102/19 - Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.  Spoluriešiteľ: Mgr. Michal Uhrin, PhD.
 • Symbolické klasifikácie nebezpečenstva VEGA 1/0421/17. Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. Spoluriešiteľ: Mgr. Michal Uhrin, PhD.
 • Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien APVV-0627-12. Sociologický ústav SAV. Úloha v projekte: Vykonávanie etnografického výskumu v roku 2015.
 • Príbuzenstvo a kooperácia – Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK UK/306/2017. Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michal Uhrin, PhD.

Životopis

Vzdelanie

2011-2014 - Bc. Etnológia, Univerzita Komenského v Bratislave.

2014-2016 - Mgr. Etnológia a kultúrna antropológia, Univerzita Komenského v Bratislave.

2016-2020 - PhD. Etnológia a kultúrna antropológia, Univerzita Komenského v Bratislave.

Ocenenia

2018 - Laureát súťaže Študentská osobnosť Slovenska akademického roka 2017/2018 v kategórii Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika.

Členstvo v domácich a zahraničných vedeckých orgánoch

Redakčná činnosť

Redaktor vedeckého časopisu Etnologické Rozpravy

Redaktor ročenky Etnologia Slovaca et Slavica

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach

Slovenská asociácia sociálnych antropológov

Národopisná spoločnosť Slovenska

Výskumné pobyty

Marec 2017 – SAIA, n. o. - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakov, Poľsko

Február 2018 – Londýn: Štúdijný pobyt u profesora Chrisa Knighta.

Apríl – Máj 2019 –Utrecht Network Young Researcher’s Grant - LEVYNA – Laboratoř pro experimentálni výzkum náboženství, Katedra Religionistky, Masarykova Univerzita, Brno, Česko