Marta Botiková

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
02 9013 2241
G 317b
Konzultačné hodiny aj na základe mailového dohovoru
Streda13:20 – 14:20
Streda16:00 – 17:00

Hlavné oblasti odborného záujmu 

 • Etnická problematika, etnické minority
 • Historické a súčasné migrácie; historické a súčasné rodinné štúdie
 • Životný cyklus
 • Medicínska antropológia
 • Problematika rodu/gender v kultúre
 • Vizuálna etnológia a antropológia

https://orcid.org/0000-0002-7160-4958

Výskum - projekty

2020 – 2022 Grantový projekt VEGA Obraz socialistického mesta, členka riešiteľského kolektívu

2017 – 2020 Grantový projekt VEGA 01/0225/17 Od ekotypu rodiny k sociotypu v regionálnej perspektíve/ From Family Ecotype to Sociotype in Regional Perspective, vedúca riešiteľka projektu

2014 - 2017    Grantový projekt VEGA 1/0035/14 Spoločensko-kultúrna reflexia telesnosti v životnom cykle ženy - vedúca riešiteľka projektu

2014 - 2017    Grantový projekt VEGA 1/0026/14 Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050 - členka riešiteľského kolektívu

2011-2013    Grantový projekt VEGA 1/0244/11 Kultúrne procesy v postsocialistickej spoločnosti: medzi globalizáciou a lokalizáciou - vedúca riešiteľka projektu

2008-2010    Grantový projekt VEGA 1-0220/08. Dejiny etnológie na Slovensku. Staršie obdobie - vedúca riešiteľka projektu

2004-2006    Grantový projekt VEGA 1-1215/04. Neroľnícka rodina na Slovensku. Kultúrne tradície a spôsob života v prvej polovici 20.storočia - vedúca riešiteľka

2000-2004    Pamäť žien, hľadanie identity žien z bývalých socialistických krajín.

funded by the Open Society Foundation within the program Women in the

Society, G/228/02/16314. - členka riešiteľského kolektívu

Životopis

Vzdelanie a profesionálny postup

2009    profesorka v odbore 3.1.3 etnológia ((Filozofická fakulta UK v Bratislave)

2003    vedúca katedry etnológie (Filozofická fakulta UK v Bratislave)

2001 docentka v odbore 3.1.3 etnológia (Filozofická fakulta UK v Bratislave)

1990 odborná asistentka (Filozofická fakulta UK v Bratislave)

1989 redaktorka (Biografický slovník, Matica slovenská, Martin)

1986 výskumná pracovíčka (Odbor pre zahraničných Slovákov, Matica slovenská, Bratislava)

1986 výskumná pracovníčka (Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práce, Bratislava)

1986 CSc. (ekvivalent PhD) Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnografie a folkloristiky; obhájená kandidátska dizertačná práca: Postavenie roľníckej ženy v rodine a spoločenstve (Pokus o vytypovanie etnodiferencujúcich činiteľov)

1980 PhDr. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnografie a folkloristiky; Rigorózna práca : Zobrazenie ľudovej kultúry v diele národného umelca Martina Benku

1978 absolvovanie Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra etnografie a folkloristiky, odbor: národopis

Členstvo v domácich a zahraničných vedeckých orgánoch

 • členka Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov od r. 2014
 • členka Vedeckej rady FiF UK od r.2011
 • členka Akreditačnej komisie SAV pre spoločenské a humanitné vedy r. 2010 - 2012
 • členka Správnej rady Vzdelávacej nadácie Jána Husa od r. 2008
 • členka Akademického sněmu Akademie věd České republiky, r. 2006 - 2010
 • členka-korešpodentka Maďarskej národopisnej spoločnosti od r. 2005
 • členka Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV, r. 2004-2009
 • členka redakčnej rady Etnološka tribina (Ethnological tribune), Zagreb, Croatia, od r.1995
 • vedúca Pedagogickej sekcie Národopisnej spoločnosti Slovenska r. 2006 -2013