Tatiana Bužeková

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2220
G313

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • náboženstvo, mágia, emócie, pamäť, morálka, kultúrne reprezentácie tela, populárna kultúra

 https://orcid.org/0000-0002-9038-6298

Kurzy a výučba

 • Teórie v etnológii a kultúrnej antropológii 1,2 (v spolupráci s dr. M. Uhrinom) 
 • Rituály v kultúre a spoločnosti (v spolupráci s dr. M. Uhrinom) 
 • Vybrané európske tradície z pohľadu folkloristiky 
 • Folklór a populárna kultúra 
 • Akademické písanie etnografie (v spolupráci s H. Tužinskou)
 • Mágia a čarodejníctvo z antropologickej perspektívy 
 • Dejiny slovenskej etnológie (v spolupráci s M. Botikovou)
 • European folklore and folkloristics 1,2 
 • Rodové štúdiá (v spolupráci s E. Škorvankovou)
 • Teórie v kultúrnej antropológii (v spolupráci s dr. M. Uhrinom) 
 • Tradícia a kolektívna pamäť 
 • Zdravie a choroby v sociokultúrnom kontexte 
 • Folklór a folkloristika v historicko-politickom kontexte
 • Súčasné teórie antropológie a religionistiky 
 • Európske tradície v socio-kultúrnom kontexte 
 • Kolokvium zo svetových kultúr a náboženstiev
 • Kvalitatívne a kvantitatívne metódy

Výskum - projekty

2023-2028: The roles of the agency of the dead in the lives of individuals in contemporary society (DEAGENCY; ERC grant agreement N° 101095729), riešiteľka

2023-2027: Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien, APVV-22-0063, riešiteľka

2023-2025: Morálne hodnotenia národných, etnických a náboženských skupín v situácii ohrozenia, VEGA 1/0203/23, Filozofická fakulta UK v Bratislave, zodpovedná riešiteľka

2020-2022: Morálne naratívy o náboženských a etnických skupinách vo vyučovaní vybraných predmetov na základných školách, VEGA 1/0194/20, Filozofická fakulta UK v Bratislave, zodpovedná riešiteľka

2017-2019: Symbolické reprezentácie nebezpečenstva, VEGA 1/0421/17, Filozofická fakulta UK v Bratislave, zodpovedná riešiteľka

2020-2023: GlocalEAST: Developing a new curriculum in Global Migration, Diaspora and Border Studies in East-Central Europe, 2020-1-SK01-KA203-078263, členka riešiteľského tímu

2014-2016: „Spoločensko-kultúrna reflexia telesnosti v životnom cykle ženy“, VEGA 1/0035/14, zodpovedná riešiteľka Marta Botiková, zástupkyňa vedúcej projektu

Od 2013: „Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročia premien“, APVV-0627-12, Sociologický ústav SAV, zodpovedný riešiteľ Miroslav Tížik, členka riešiteľského tímu

2012-2014: „Kultúrne procesy v postsocialistickej spoločnosti: medzi globalizáciou a lokalizáciou“, VEGA 1/0244, spoluriešiteľka

2011-2013: „Ľudové poznanie a jeho socio-kultúrne podmienky“, VEGA 2/0092/11, vedúca projektu

2009-2010: „Slovensko-slovinské paralely v etnologických a folkloristických štúdiách“, projekt APVV č. SK-SI-0020-08, spoluriešiteľka

2008-2010: „Naratívna každodennosť v historicko-etnologickej a lingvistickej perspektíve“, spoločný výskumný projekt ÚEt SAV, Bratislava; Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava, SR; Institut slavjanovedenia RAN, Moskva, Ruská federácia, spoluriešiteľka

2008-2010: „Folklórne žánre a sociálna komunikácia“, VEGA 2/0044/08, spoluriešiteľka

2008-2010: “Etnológia na Slovensku v druhej polovici 20. storočia. Dejiny vedeckého myslenia“,VEGA 2/0041/08, spoluriešiteľka

2005–2009: ”Naratívna každodennosť v kontexte historických zlomov v Česku (a) Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, 1993 z pohľadu dynamiky vývoja hodnôt”, VEGA 2/6059/26, spoluriešiteľka

2005 – 2007: „Od folklórneho textu k folklórnemu kontextu. Žánrové, medzižánrové, kultúrnohistorické a antropologické aspekty výskumu folklóru“,VEGA 2/5103/25, spoluriešiteľka

2004–2006: ”K problematike ”tradičných” a ”netradičných” folklórnych žánrov (medzi literatúrou a folklórom, medzi folkloristikou a religionistikou)”, VEGA 2/2116/22, spoluriešiteľka

2004 – 2005: „European Doctorate in Social History of Europe and Mediterranean“,medzinárodný projekt - 5. rámcový program Európskej únie, Marie Curie Training Program č. 51-98-9333-00/2001, asistentka

2003-2005: “Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. Etnologický pohľad”, VEGA 2/3181/23, spoluriešiteľka

2003-2005: „Transformácia identít v historickom a súčasnom kontexte Slovenska so zreteľom na integračné procesy“, projekt Tematického štátneho programu výskumu a vývoja Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov, podprogramu Realizácia vynikajúcich projektov na podporu profesionálneho rastu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja. Spoluriešiteľské pracoviská: Ústav politických vied SAV, Ústav etnológie SAV, Historický ústav SAV, spoluriešiteľka

2002–2004: ”K problematike ”tradičných” a ”netradičných” folklórnych žánrov (medzi literatúrou a folklórom, medzi  folkloristikou a religionistikou)”, VEGA 2/3030/23, spoluriešiteľka

2000-2002: „Modernizačné procesy na Slovensku a v Európe z hľadiska etnológie“, VEGA 2/7180/20, spoluriešiteľka

Životopis

Vzdelanie a kvalifikácia

1979-1984 Odbor teoretická matematika, Fakulta numerickej matematiky a kybernetiky, Moskovská štátna univerzita, Moskva, Rusko

1986 RNDr. v odbore matematická analýza, Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave

1996-2000 Mgr. v odbore religionistika, Filozofická fakulta UK v Bratislave 2000-2004 PhD. v odbore etnológia, Filozofická fakulta UK v Bratislave

Zamestnanie

Od septembra 2012 dodnes Katedra archeológie a kultúrnej antropológie (2012-2021 Katedra etnológie a muzeológie, 2021-2023 Katedra etnológie), Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

2004-2013 Ústav etnológie SAV, Bratislava

2009-2012 Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

2006-2009 Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

2009 Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a metóda v Trnave

1992-1994 Slovenská televízia, Bratislava

1985-1991 Ústav výpočtovej techniky vysokých škôl, Univerzita Komenského v Bratislave

1984-1985 Mossystemotechnika, Moskva, Rusko

Študijné pobyty

2022 Prednáškový pobyt v rámci grantu Competitive graduate of Mendel University in Brno, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_0_15/0002365, Fakulta regionálneho rozvoja a medzinárodných štúdií, Mendelova Univerzita v Brne, Česká Republika

2018 Fullbright Fellowship, Department of Cultural Studies, Evergreen State College, WA, USA

2017 Výmenný pobyt v rámci programu CEEPUS, Jagelovská univerzita, Ústav etnológie a kultúrnej antropológie, Krakow, Poľsko

2017 Výmenný pobyt v rámci programu Erasmus, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta, Univerzita v Ljubljane, Ljubljana, Slovinsko

2013 Výmenný pobyt v rámci programu CEEPUS, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta, Univerzita v Ljubljane, Ljubljana, Slovinsko

Aktivity

2018-2023 Redaktorka časopisu Etnologické rozpravy (vydáva Národopisná spoločnosť Slovenska)

Od 2016 Redaktorka ročenky Etnologia Slovaca et Slavica (Vydavateľstvo UK)

Od 2020 Expertka v hodnotení projektov pre výzvu H2020-MSCA-IF-2020 (Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships Call 2020)

2013-2020 Členka odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore etnológia, FiF UK

2013-2019 Členka Redakčnej rady časopisu Cargo (vydáva Česká asociácia sociálnych antropológov)

2006-2016 Členka Komisie SAIA, the National Mobility Programme of the Slovak Republic

2015-2016 Členka pracovnej skupiny pre vytvorenie Etického kódexu Národopisnej spoločnosti Slovenska

2009-2011 Hlavná redaktorka časopisu Speculum (vydáva Slovenská asociácia sociálnych antropológov)

2007-2012 Členka Hlavného výboru Slovenskej asociácie sociálnych antropológov a predsedníčka Edičnej komisie SASA

2005-2008 Delegate of the Programme Committee of the 6th Framework Programme EU for Science and Society