Andrej Vrtel

Andrej Vrtel

Stručný životopis

 • od roku 2011: odborný asistent na Katedre Archeológie FiF UK v Bratislave
 • 2010: ukončené externé doktorandské štúdium na Archeologickom ústave SAV v Nitre, téma dizertačnej práce: "Neskorolaténske oppidum v Bratislave - remeselná výroba, výmena a obchod" (školiteľ: PhDr. Eva Kolníková, DrSc.)
 • 2003-2011: zamestnaný na oddelení archeologického výskumu Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

Granty a projekty

 • 2016-2019: Počiatky formovania mestského priestoru v Bratislave, VEGA 1/0827/16, zástupca vedúceho projektu
 • 2014-2017: Keltské hrnčiarstvo na strednom Dunaji. Hrnčiarske dielne a vypaľovacie zariadenia neskorej doby laténskej od Devínskej brány po Ohyb Dunaja, VEGA č. 1/0762/14, vedúci projektu
 • 2013-2015: Keramika - výroba, distribúcia a použitie od včasnej doby dejinnej po včasný stredovek na juhozápadnom Slovensku, VEGA č. 1/0533/13, zástupca vedúceho projektu
 • 2012-2014: Medzi starovekom a stredovekom. Etnicko-kultúrne vzťahy v strednom Podunajsku od konca keltského osídlenia po začiatok stredoveku, VEGA č. 2/0117/12, spoluriešiteľ 
 • 2012: Francia Media, Cradles of European Culture, podprojekt Slovensko-česká náučná cesta po pamiatkach 850-1050, spoluriešiteľ

Terénna činnosť

 • početné záchranné akcie v Bratislave, napr. Michalská ul. 9
 • spoluriešiteľ výskumov Hrad-nádvorie paláca, Hlavné nám., Kollárovo nám., Radničná ul. 1 - Apponyiho palác, Farská ul. 1, Ventúrska ul. 3-Academia Istropolitana

Publikačná činnosť (výber)

 • A. Vrtel: Das Münzwesen im Oppidum von Bratislava. In: F. Humer (Hrsg.): Legionsadler und Druidenstab. Vom Legionslager zur Donaumetropole. Textband. Bad Deutsch-Altenburg 2006, 184 - 189.
 • A. Vrtel: Neskorolaténsky objekt 115/09 na nádvorí Bratislavského hradu. In: E. Droberjar/M. Lutovský/B. Komoróczy (zost.): VI. Protohistorická konference, Archeologie barbarů 2010, „Hroby a pohřebiště Germánů mezi Labem a Dunajem“, Olomouc 2011, 265 - 277.
 • A. Vrtel: Keltské oppidum v Bratislave. In: T. Štefanovičová/J. Šedivý (zost.): Dejiny Bratislavy, 1. Od počiatkov do prelomu 12. a 13. storočia. Brezalauspurc na križovatke kultúr. Bratislava 2012, 164 - 180.
 • A. Vrtel: Bemerkungen zum Katastrophenhorizont des Bratislavaer Oppidums. In: S. Wefers u. a. (Hrsg.): Waffen - Gewalt - Krieg. Langenweissbach 2015, 53 - 69.
 • A. Vrtel: The internal structure of late La Tène settlement of Bratislava. In: Actes du 38e colloque de l´AFEAF - Revue archéologique de Picardie, n° spécial 30, 2016, 333 - 342.
 • A. Vrtel: Bratislava versus Zemplín. Ein und dasselbe Modell? In: Table ronde „Les agglomérations celtiques du IIIe – Ier s. av. J.-C.“, Bibracte 2015, v tlači.

Ďalšie publikácie


Iné aktivity

 • od roku 2016: člen Pamiatkovej rady
 • od roku 2012: člen Subkomisie odborno-metodickej komisie pre archeológiu na Pamiatkovom úrade SR
 • od roku 2011: člen redakčnej rady časopisu Musaica
 • 2008: autor výstavy "Keltská mincovňa v Bratislave", Galéria mesta Bratislavy, Panská ul. 19-Pálffyho palác
 • od roku 2007: držiteľ osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti vykonávať archeologický výskum (registračné číslo 077.1)